Kansallisten tuomioistuinten on jätettävä soveltamatta toimea, jolla määrätään unionin oikeuden vastaisesti tuomarin virantoimituksesta pidättämisestä

19.7.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Unionin tuomioistuimen tuomio yhdistetyissä asioissa C-615/20 | YP ym. ja C-671/29 | M. M. (Tuomarin koskemattomuuden pidättäminen ja virantoimituksesta pidättäminen)

Puolalaistuomari kysyi EU-tuomioistuimelta, miten tulee suhtautua kurinpitoelimen ratkaisuun, jolla hänet on pidätetty virantoimituksesta.

Puolan ylimmän tuomioistuimen kurinpitojaosto teki 18.11.2020 päätöksen, jolla annettiin lupa aloittaa rikosoikeudellinen menettely Varsovan alueellisen tuomioistuimen tuomaria I. T:tä vastaan, jolla hänet pidätettiin virantoimituksesta ja jolla hänen palkkaansa alennettiin virantoimituksesta pidättämisen ajaksi. Tämän päätöksen johdosta tuomari I. T:n alun perin käsittelemät asiat siirrettiin muille ratkaisukokoonpanoille lukuun ottamatta rikosasiaa, jossa on esitetty ennakkoratkaisupyyntö asiassa C-615/20.
Asiassa C-615/20 Varsovan alueellisen tuomioistuimen ratkaisukokoonpano, joka on tuomari I. T:stä muodostuva yhden tuomarin kokoonpano, esitti epäilyjä kurinpitojaoston1 riippumattomuudesta ja puolueettomuudesta ja tiedusteli, onko unionin oikeus esteenä sille, että tällainen elin voi pidättää yleisten tuomioistuinten tuomareiden rikosoikeudellisen koskemattomuuden ja pidättää heidät virantoimituksesta. Tämä kokoonpano tiedusteli unionin tuomioistuimelta lisäksi siitä, onko unionin oikeus – etenkin ensisijaisuuden ja vilpittömän yhteistyön periaatteet – esteenä sille, että kyseessä olevaa päätöstä pidetään sitovana, ja onko tuomari I. T. siis oikeutettu jatkamaan sen käsiteltävänä tässä tapauksessa olevan rikosasian tutkintaa.
Asiassa C-671/20 tuomari, jolle yksi alun perin tuomari I. T:lle jaetuista asioista on siirretty, tiedusteli unionin tuomioistuimelta, edellyttääkö unionin oikeus, että hän pidättäytyy jatkamasta kyseisen asian tutkintaa ottamatta huomioon kurinpitojaoston tuomari I. T:n osalta tekemää päätöstä, ja onko kansallisten toimivaltaisten lainkäyttöviranomaisten annettava tuomari I. T:lle mahdollisuus jatkaa tämän saman asian käsittelyä.
Unionin tuomioistuin huomauttaa 13.7.2023 antamassaan tuomiossa, että kyseinen päätös on tehty sellaisten kansallisten säännösten nojalla, jotka unionin tuomioistuin on äskettäin todennut Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 19 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan vastaisiksi2 siltä osin kuin niillä annetaan kurinpitojaostolle, jonka riippumattomuutta ja puolueettomuutta ei ollut taattu, toimivalta ratkaista asioita, joilla on välitön vaikutus tuomarien asemaan ja tehtävien hoitamiseen ja joihin kuuluu muun muassa rikosoikeudellisen menettelyn aloittaminen tuomareita vastaan. Kun otetaan huomioon sellaisella tuomiolla oleva auktoriteetti, jolla todetaan jäsenvaltion jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen, ja kyseisen määräyksen välitön oikeusvaikutus ja unionin oikeuden ensisijaisuuden periaate, puolalaisten tuomioistuinten on siis varmistettava, että mainittua määräystä ja tätä unionin tuomioistuimen toteamusta noudatetaan, ja tehtävä tästä kaikki johtopäätökset siinäkin tapauksessa, ettei kansallisia lainsäädäntötoimenpiteitä ole annettu.
Kansallisten tuomioistuinten on tässä tarkoituksessa jätettävä soveltamatta kurinpitojaoston päätöksen kaltaista toimea, kun tämä on kyseessä olevan menettelyllisen tilanteen valossa välttämätöntä unionin oikeuden ensisijaisuuden takaamiseksi, eivätkä mitkään oikeusvarmuuden periaatteesta johtuvat tai väitettyyn oikeusvoimaan liittyvät seikat voi olla tämän esteenä. Unionin tuomioistuin huomauttaa oikeusvarmuudesta erityisesti, että kansalliset tuomioistuimet ovat lykänneet rikosasian käsittelyä sekä asiassa C-615/20 että asiassa C-671/20 unionin tuomioistuimen tätä tuomiota odotettaessa, joten mikään ei näytä estävän sitä, että tuomari I. T. jatkaa näiden asioiden käsittelyä.
Unionin oikeudessa edellytetään siis yhtäältä, että asiassa C-615/20 tuomari I. T. voi käyttää edelleen toimivaltaansa sen käsiteltäväksi saatetussa rikosasiassa, ja toisaalta, että asiassa C-671/20 ratkaisukokoonpano, jolle tuomari I. T:lle alun perin jaettu asia on siirretty, pidättäytyy ratkaisemasta kyseistä asiaa ja että toimivaltaiset lainkäyttöelimet siirtävät tämän asian tuomari I. T:lle.
Unionin tuomioistuin katsoo lopuksi, että ne kansalliset säännökset, joilla kansallisia tuomioistuimia kielletään kurinpitoseuraamusten uhalla tutkimasta, onko kurinpitojaoston tekemä päätös sitova, ja se kansallisen perustuslakituomioistuimen oikeuskäytäntö, jossa tällaista tutkintaa ei sallita, eivät voi olla esteenä sille, ettei tätä päätöstä sovelleta. Unionin oikeuden ensisijaisuus edellyttää jättämään soveltamatta kaikki unionin oikeuden vastaiset kansalliset säännökset ja kansallisen oikeuskäytännön. Se, että kansallinen tuomari jättää nämä kansalliset säännökset tai tämän kansallisen oikeuskäytännön soveltamatta, ei myöskään voi johtaa siihen, että kyseinen tuomari joutuu kurinpidolliseen vastuuseen.

Tiedotteet: fi sv

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments