Luottamuksensuoja johti osakeluovutuksen verovapauteen

1.4.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Helsingin HAO: Tuloverotus – Elinkeinotoiminta – Käyttöomaisuusosake – Toiminnallinen yhteys – Luottamuksensuoja – Verotuspäätös

A oli vuodesta 2007 omistanut koko B Oy:n osakekannan. B Oy omisti 15
prosenttia X Oy:n osakkeista, jotka se oli hankkinut 7.12.2007, ja sen
toiminta muodostui X Oy:n osakkeiden sekä yhden kiinteistöyhtiön
osakkeiden omistamisesta. B Oy:llä ei ollut verovuosina 2010 ja 2011
liikevaihtoa, vaan sen tulot muodostuivat X Oy:ltä saaduista osingoista
ja pääomanpalautuksista sekä noin 3 000 euron vuokratuloista. X Oy:n
hallitus oli yhtiökokousten valtuutusten nojalla tehnyt verovuonna 2010
yhden ja verovuonna 2011 kaksi pääomanpalautuspäätöstä, joista
ensimmäisen tammikuussa 2011 ja toisen 27.10.2011.

Verohallinto
oli toimittaessaan B Oy:n verovuoden 2010 verotusta pyytänyt yhtiöltä
selvitystä X Oy:n osakkeiden omistuksen luonteesta. B Oy oli kertonut,
että X Oy:n osakkeet on hankittu sen pysyvään omistukseen. Niiden
omistamisen ja X Oy:n liiketoiminnan kautta on tapahtunut B Oy:n
tarjoama rahoituksen konsultointipalvelu. A on toiminut B Oy:n omistajan
roolissa X Oy:n hallituksen jäsenenä ja vastaa osaltaan yhtiön
strategisesta ja operatiivisesta johtamisesta. Aiemmin hän oli toiminut
myös yhtiön toimitusjohtajana.

Verohallinto oli laatinut
saamiensa selvitysten pohjalta 5.10.2011 päivätyn muistion pysyvään
käyttöön. Muistiossa oli todettu, että B Oy:ltä saadun selvityksen
mukaan sen verovuoden 2010 veroilmoituksella ilmoittamassa
käyttöomaisuusosakkeiden luovutusvoitossa on ollut kyse X Oy:n
maksamasta pääomanpalautuksesta, joka on verovapaa. Muistion mukaan
kyseinen pääomanpalautus tulee kuitenkin huomioida hankintamenossa
silloin, kun X Oy:n osakkeet myydään. B Oy:n verovuoden 2010 verotus oli
toimitettu muistion mukaisesti ja verotuspäätös oli päivätty
15.10.2011.

Hallinto-oikeus katsoi, ettei B Oy ollut lainkaan
harjoittanut sellaista elinkeinotoimintaa, johon X Oy:n osakkeilla olisi
voinut olla toiminnallinen yhteys, eikä osakkeita siten voitu pitää B
Oy:n elinkeinotoiminnan käyttöomaisuuteen kuuluvina.

B Oy:lle
tuli kuitenkin myöntää luottamuksensuojaa verovuoden 2010
verotuspäätöksen tekemisen jälkeen ja pääomanpalautusten sitä osaa,
josta oli päätetty X Oy:n hallituksessa 27.10.2011 oli näin ollen
pidettävä verovapaana käyttöomaisuusosakkeiden luovutusvoittona.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments