Generic filters
Exact matches only
31.10.2023 Oikeusuutiset

Velkajärjestelylle oli painavat syyt vaikka veloista suurin osa oli rikoksella aiheutettua korvausvelkaa

KKO:2023:80 Yksityishenkilön velkajärjestely – Velkajärjestelyn este – Painavat syyt A oli tuomittu rangaistukseen lukuisista petoksista ja maksuvälinepetoksista. A:lle rikosten perusteella tuomittujen maksuvelvollisuuksien yhteismäärä oli noin 200 000 euroa. A oli lisäksi velkaantunut ottamalla noin 70 000 euroa kulutusluottoja. A:lla oli diagnosoitu peliriippuvuus. Korkein oikeus katsoi, että A:n velkajärjestelylle oli yksityishenkilön…

https://asianajajaliitto.fi/2023/10/velkajarjestelylle-oli-painavat-syyt-vaikka-veloista-suurin-osa-oli-rikoksella-aiheutettua-korvausvelkaa/
20.10.2019 Oikeusuutiset

Painavat syyt johtivat vastaajan kulujen korvausvastuuseen lähestymiskieltoasiassa, myös kuluvalituksen osalta

HelHO:2019:9 Lähestymiskielto Oikeudenkäyntikulut A on siis joutunut tekemään uuden lähestymiskieltohakemuksen edellisen kiellon päättyessä ja myös tekemään rikosilmoituksen yhteydenotoista kiellon aikana. Häiritsevä viestintä on ollut huomattavan pitkäkestoista ja poikkeuksellisen laajaa. Hovioikeus pitää kohtuuttomana, jos A joutuu tässä tilanteessa yksin vastaamaan uuden lähestymiskieltoasian oikeudenkäyntikuluista. A:n vaatimus oikeudenkäyntikuluista käräjäoikeudessa on ollut 1.999,20 euroa…

https://asianajajaliitto.fi/2019/10/painavat-syyt-johtivat-vastaajan-kulujen-korvausvastuuseen-lahestymiskieltoasiassa-myos-kuluvalituksen-osalta/
4.4.2023 Oikeusuutiset

Oikeudenkäyntimenettelyä unionin yleisessä tuomioistuimessa koskeviin sääntöihin tehdään merkittäviä muutoksia,

Muutosten avulla unionin yleinen tuomioistuin jatkaa nykyaikaisen ja tehokkaan oikeudenkäytön edistämistä Unionin yleinen tuomioistuin on muuttanut työjärjestystään oikeudenkäynnin vireilläoloajan käyttämiseksi mahdollisimman järkevästi, erityisesti selventämällä tai yksinkertaistamalla tiettyjä määräyksiä. Näillä muutoksilla vastataan myös tiettyihin tarpeisiin, kuten tarpeeseen käyttää videoneuvottelua asianosaisten kuulemiseksi pidettävissä istunnoissa. Muutoksilla edistetään myös asioiden ennakoivaa hallintaa, ja niissä…

https://asianajajaliitto.fi/2023/04/oikeudenkayntimenettelya-unionin-yleisessa-tuomioistuimessa-koskeviin-saantoihin-tehdaan-merkittavia-muutoksia/
17.8.2022 Oikeusuutiset

Määräaika avioeron toisen vaiheen hakemukselle palautettiin kun käräjäoikeus ei ollut ilmoittanut hakijalle milloin harkinta-aika oli alkanut

I-SHO:2022:4 Menetetyn määräajan palauttaminen – Avioero – Perustuslaki – Perusoikeudet Käräjäoikeus ei ollut, lykätessään hakijan avioeroasian harkinta-ajalle, lähettänyt hakijalle ilmoitusta avioeron harkinta-ajan alkamisesta eikä ohjeita siitä, milloin hakija voi aikaisintaan tai viimeistään hakea lopullista avioeroa. Oikeudenkäyntivirheen johdosta hakija ei ollut voinut hakea avioeroa laissa säädetyssä määräajassa. Hovioikeus katsoi, että oikeudenkäymiskaaren…

https://asianajajaliitto.fi/2022/08/maaraaika-avioeron-toisen-vaiheen-hakemukselle-palautettiin-kun-karajaoikeus-ei-ollut-ilmoittanut-hakijalle-milloin-harkinta-aika-oli-alkanut/
22.6.2022 Oikeusuutiset

Maahantulokielto oli osin peruutettava, jotta ulkomaalainen pääsi osallistumaan kaikkiin oikeudenkäyntinsä istuntopäiviin

KHO:2022:77 Ulkomaalaisasia – Maahantulokielto – Maahantulokiellon osittainen peruuttaminen – Unionin kansalainen – Yleinen järjestys ja turvallisuus – Osallistuminen rikosoikeudenkäyntiin – Suhteellisuusperiaate Asiassa oli kysymys maahantulokiellon peruuttamisesta määräajaksi tärkeän henkilökohtaisen syyn vuoksi. Viron kansalainen oli hakenut hänelle määrätyn maahantulokiellon osittaista peruuttamista osallistuakseen noin neljä kuukautta kestävään rikosoikeudenkäyntiin käräjäoikeudessa vastaajan asemassa. Maahanmuuttovirasto…

https://asianajajaliitto.fi/2022/06/maahantulokielto-oli-osin-peruutettava-jotta-ulkomaalainen-paasi-osallistumaan-kaikkiin-oikeudenkayntinsa-istuntopaiviin/
25.7.2018 Oikeusuutiset

Oikeusavun palkkioasetusta noudatetaan heti sen voimaantultua, voimaantulosäännöksestä huolimatta

Voimaantulosäännöksen mukaan asetuksen voimaan tullessa vireillä olevissa oikeusapuasioissa sovelletaan asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. Ratkaistavana on ollut kysymys avustajan palkkion maksamisesta 1.9.2016 jälkeen pidetyn turvapaikkapuhuttelun johdosta. Ulkomaalaislain 9 §:n 1.9.2016 voimaantulleen 2 momentin (12.8.2016/646) mukaan oikeusapuun ei kuulu avustajan läsnäolo 97 a §:ssä tarkoitetussa turvapaikkapuhuttelussa, ellei avustajan läsnäolo ole…

https://asianajajaliitto.fi/2018/07/oikeusavun-palkkioasetusta-noudatetaan-heti-sen-voimaantultua-voimaantulosaannoksesta-huolimatta/
29.3.2018 Oikeusuutiset

KKO arvioi yhdyskuntapalveluun tuomitsemiseen edellytyksiä

KKO:2018:22 Rangaistuksen määrääminen – Rangaistuslajin valinta – Yhdyskuntapalvelu A oli aikaisemmin tuomittu kerran ehdolliseen vankeusrangaistukseen useista seurustelukumppaniinsa B:hen kohdistuneista pahoinpitelyrikoksista. Noin puoli vuotta tuomion jälkeen hän syyllistyi uudestaan B:n pahoinpitelyyn sekä törkeään rattijuopumukseen. Hänet tuomittiin näistä rikoksista sekä täytäntöönpantavaksi määrätystä ehdollisesta vankeusrangaistuksesta yhteiseen kuuden kuukauden vankeusrangaistukseen. Korkeimman oikeuden ratkaisusta ilmenevillä…

https://asianajajaliitto.fi/2018/03/kko-arvioi-yhdyskuntapalveluun-tuomitsemiseen-edellytyksia/
5.3.2015 Oikeusuutiset

KHO äänesti 4-4 kansalaisuuspäätösten purkamisesta väärien henkilötietojen vuoksi

KHO:2015:29 Kansalaisuusasia – Kansalaisuuspäätös – Väärät henkilötiedot – Ylimääräinen muutoksenhaku – Purku – Kansalaisuuden menettäminen – Perustuslailliset takeet – Purun edellytykset – Erityisen painavat syyt Maahanmuuttoviraston vuonna 2012 tekemässä purkuhakemuksessa vaadittiin vuosina 2004 ja 2005 tehtyjen kansalaisuuspäätösten purkamista. Kansalaisuutta oli haettu ja se oli myönnetty hakijoiden sukulaisten henkilötiedoilla. Korkein hallinto-oikeus…

https://asianajajaliitto.fi/2015/03/kho-aanesti-4-4-kansalaisuuspaatosten-purkamisesta-vaarien-henkilotietojen-vuoksi/
12.8.2014 Oikeusuutiset

Velkajärjestely myönnettiin painavista syistä esteestä huolimatta

KKO:2014:52 Yksityishenkilön velkajärjestely – Painavat syyt A:n velkajärjestelylle oli yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain 10 §:n 7 kohdassa tarkoitettu este. A:n pääasiallinen velkaantuminen oli tapahtunut vuosien 2008 ja 2009 aikana. Ottaen huomioon A:n toimet velkojen maksamiseksi, hänen olosuhteensa ja velkajärjestelyn merkitys asianosaisille sekä esteperusteena olevat velkaantumiseen johtaneet syyt velkajärjestelyn myöntämiselle katsottiin…

https://asianajajaliitto.fi/2014/08/velkajarjestely-myonnettiin-painavista-syista-esteesta-huolimatta/
17.9.2021 Lausunnot

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi verotusmenettelystä annetun lain 31 §:n ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Valtiovarainministeriölle Lausuntopyyntönne VM161:00/2014, VN/791/2021 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi verotusmenettelystä annetun lain 31 §:n ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä Asianajajaliitto) kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi verotusmenettelystä annetun lain 31 §:n ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta (Esitysluonnos). Lausuntonaan Asianajajaliitto esittää seuraavaa. Yleistä VML 31…

https://asianajajaliitto.fi/2021/09/lausunto-luonnoksesta-hallituksen-esitykseksi-laeiksi-verotusmenettelysta-annetun-lain-31-%c2%a7n-ja-eraiden-siihen-liittyvien-lakien-muuttamisesta/