Oikeusavun palkkioasetusta noudatetaan heti sen voimaantultua, voimaantulosäännöksestä huolimatta

25.7.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Voimaantulosäännöksen mukaan asetuksen voimaan tullessa vireillä olevissa oikeusapuasioissa sovelletaan asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Ratkaistavana on ollut kysymys avustajan palkkion maksamisesta 1.9.2016 jälkeen pidetyn turvapaikkapuhuttelun johdosta.

Ulkomaalaislain
9 §:n 1.9.2016 voimaantulleen 2 momentin (12.8.2016/646) mukaan
oikeusapuun ei kuulu avustajan läsnäolo 97 a §:ssä tarkoitetussa
turvapaikkapuhuttelussa, ellei avustajan läsnäolo ole erityisen
painavista syistä tarpeen. 2 momenttia koskevan lainmuutoksen
voimaantulosäännöksessä säädetään, että tämä laki tulee voimaan 1
päivänä syyskuuta 2016. Muutoksenhaussa ennen tämän lain voimaantuloa
annettuun päätökseen sovelletaan tämän lain voimaantullessa voimassa
olleita säännöksiä.

Ulkomaalaislain 9 §:n 2 momenttia koskevassa
hallituksen esityksessä (HE 32/2016) on muun ohella todettu, että
turvapaikkapuhuttelussa viranomaisella on korostettu
selvittämisvelvollisuus, mikä osaltaan vähentää tarvetta käyttää
avustajaa. Avustajan läsnäololle turvapaikkapuhuttelussa voisi olla
säännöksessä tarkoitetut erityisen painavat syyt, jos viranomaisen
selvittämisvelvollisuuskin huomioon ottaen hakija ei hänen henkilöönsä
tai tilanteeseensa liittyvästä erityisestä syystä kykene tekemään
riittävästi selkoa turvapaikkapuhuttelussa esille tulevista seikoista ja
oikeusavun antaminen hakijalle olisi siten aidosti tarpeen, jotta hänen
oikeusturvansa turvapaikkapuhuttelussa ei tosiasiallisesti vaarantuisi.
Esimerkiksi hakijan erityisen haavoittuva asema, traumatisoituminen,
kidutuskokemukset, luku- ja kirjoitustaidottomuus tai alaikäisyys ovat
huomioon otettavia seikkoja arvioitaessa hakijan kykyä tehdä asiastaan
riittävästi selkoa turvapaikkapuhuttelussa.

Hallinto-oikeus
totesi, että ulkomaalaislain 9 §:n 2 momentti on tullut sovellettavaksi
heti voimaantulostaan alkaen. Avustajan läsnäolo turvapaikkapuhuttelussa
edellyttää näin ollen erityisen painavia syitä. Asiassa ei ole tullut
esille sellaisia erityisen painavia seikkoja, joiden perusteella hakija
ei, viranomaisen korostettu selvitysvelvollisuus huomioon ottaen, hänen
henkilöönsä tai tilanteeseensa liittyvästä erityisestä syystä olisi
kyennyt tekemään riittävästi selkoa turvapaikkapuhuttelussa esille
tulevista seikoista. Vaatimus palkkion maksamisesta
turvapaikkapuhuttelussa avustamisen osalta on näin ollen hylättävä.

Äänestys 2-1

Vähemmistöön
jäänyt jäsen olisi hyväksynyt ratkaisupyynnön ja palauttanut asian
oikeusaputoimistolle lisäpalkkion maksamiseksi. Oikeusavun
palkkioperusteista annetun valtioneuvoston asetuksen 15.9.2016
voimaantulleen 7 a §:n voimaantulosäännöksen mukaan tämän asetuksen
voimaan tullessa vireillä olevissa oikeusapuasioissa sovelletaan tämän
asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. Ratkaisupyynnön
alaisessa maksatuspäätöksessä esille tuodut uudet ulkomaalaislain ja
palkkioasetuksen säännökset eivät tule sovellettaviksi, koska
oikeusapupäätös on annettu ennen lain ja asetuksen voimaantuloa eikä
hakijan kansainvälistä suojelua koskevaa asiaa tai oikeusapua koskevaa
asiaa ole ratkaistu mainittujen säädösmuutosten voimaantuloa.
Oikeusaputoimisto ei siten ollut maksatuspäätöksessä esittämillään
perusteilla voinut hylätä turvapaikkapuhutteluja ja kuluja koskevaa
osuutta avustajan laskusta.

Samoin Itä-Suomen hallinto-oikeus 14.3.2017 päätös 17/0095/2.
Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments