Oikeudenkäyntimenettelyä unionin yleisessä tuomioistuimessa koskeviin sääntöihin tehdään merkittäviä muutoksia,

4.4.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Muutosten avulla unionin yleinen tuomioistuin jatkaa nykyaikaisen ja tehokkaan oikeudenkäytön edistämistä

Unionin yleinen tuomioistuin on muuttanut työjärjestystään oikeudenkäynnin vireilläoloajan käyttämiseksi mahdollisimman järkevästi, erityisesti selventämällä tai yksinkertaistamalla tiettyjä määräyksiä. Näillä muutoksilla vastataan myös tiettyihin tarpeisiin, kuten tarpeeseen käyttää videoneuvottelua asianosaisten kuulemiseksi pidettävissä istunnoissa. Muutoksilla edistetään myös asioiden ennakoivaa hallintaa, ja niissä otetaan huomioon luonnollisten henkilöiden henkilötietojen suojaa koskevan säännöstön kehitys. Muutokset ovat saaneet unionin tuomioistuimen ilmaiseman yhteisymmärryksen ja Euroopan unionin neuvoston antaman hyväksynnän.

Unionin yleinen tuomioistuin on myös muuttanut käytännön määräyksiä työjärjestyksensä täytäntöönpanosta.

Mikä muuttuu

Oikeudenkäyntimenettelyä koskevien sääntöjen muutoksilla selvennetään, täydennetään tai yksinkertaistetaan tiettyjä määräyksiä. Erityisesti niillä vähennetään tilanteita, joissa oikeudenkäyntikirjelmien puutteita vaaditaan korjattavaksi, sekä tarjotaan tuomioistuimen ja sen kirjaamon ratkaisuja tiettyihin tarpeisiin. Videoneuvottelut Unionin yleinen tuomioistuin sisällyttää sääntöihinsä mahdollisuuden käyttää videoneuvottelua asianosaisten kuulemiseksi pidettävissä istunnoissa vahvistamalla itselleen asiaa koskevat oikeudelliset ja tekniset puitteet. Tämä järjestely on osoittautunut keskeiseksi oikeudenkäytön jatkuvuuden turvaamisessa terveyskriisin aikana. Oikeudenkäyntiedustajan, joka on estynyt osallistumasta istuntoon istuntosalissa läsnä olevana, on esitettävä videoneuvottelua koskeva pyyntö, jonka perusteena on oltava ”kansanterveyteen tai turvallisuuteen liittyvät syyt tai muut painavat syyt” (työjärjestyksen 107 a artikla). Istuntoon osallistumiseksi videoyhteyden välityksellä vaadittavat tekniset edellytykset täsmennetään työjärjestyksen täytäntöönpanosta annetuissa käytännön määräyksissä. Kokonaisuutta täydennetään asiakirjalla ”Käytännön suositukset oikeudenkäyntiedustajille lausumien esittämisestä videoyhteyden välityksellä”.

Sähköinen allekirjoitus

Unionin yleinen tuomioistuin haluaa edistää nykyaikaista ja tehokasta oikeudenkäyttöä ja on sen vuoksi ryhtynyt maaliskuussa 2022 allekirjoittamaan tuomionsa ja määräyksensä sähköisesti. Unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen täytäntöönpanosta annetuissa käytännön määräyksissä täsmennetään sen vuoksi ratkaisujen sähköistä allekirjoitusta koskevat yksityiskohtaiset säännöt ja kyseisten asiakirjojen sähköisten alkuperäiskappaleiden pysyvää ja turvattua säilyttämistä koskevat säännöt.

Ennakoiva hallinta

Oikeudenkäyntimenettelyä koskeviin sääntöihin tehdyillä muutoksilla annetaan tuomioistuimelle uusia mahdollisuuksia, jotka noudattavat asioiden ennakoivan hallinnan vaatimuksia ja unionin tuomioistuimen vuonna 2020 antamaan kertomukseen kirjattuja pohdintoja.

Pilottiasia

Työjärjestyksen 71 a artiklassa otetaan virallisesti käyttöön pilottiasian käsite. Artiklassa nimittäin täsmennetään tilanteet, jolloin useista asioissa, joissa tulee esiin sama oikeuskysymys, yksi valitaan pilottiasiaksi ja muiden käsittelyä lykätään. Tällöin annetaan uusia menettelyllisiä takeita: pilottiasian käsittelylle annetaan etusija, ja lykättyinä olleiden asioiden asianosaisia kuullaan, kun heidän asioidensa käsittelyä on ryhdytty jatkamaan. Yhteinen istunto asianosaisten kuulemiseksi Työjärjestyksen 106 a artiklassa annetaan unionin yleiselle tuomioistuimelle mahdollisuus pitää yhteisiä istuntoja asianosaisten kuulemiseksi useissa asioissa siitä riippumatta, täyttyvätkö asioiden yhdistämisen edellytykset, jos näiden asioiden välillä on samankaltaisuuksia.

Tietosuoja

Unionin yleinen tuomioistuin ottaa myös huomioon luonnollisten henkilöiden henkilötietojen suojaa koskevan säännöstön kehityksen Euroopan unionissa. Sen työjärjestyksessä erotetaan tästä lähtien selvästi toisistaan luonnollisten henkilöiden henkilötietojen käsittely (66 artikla) ja muiden tietojen kuin henkilötietojen käsittely (66 a artikla). Tiedotteessa ”Tietojen poistaminen yleisön saatavilta oikeudenkäyntimenettelyissä” muistutetaan, että tietojen poistamista on pyydettävä erillisellä asiakirjalla heti oikeudenkäyntiasiakirjan jättämisen yhteydessä, jottei tietoja julkistettaisi internetissä ennenaikaisesti.

Asianosaisille hyödyllisiä asiakirjoja

Unionin yleinen tuomioistuin on myös saattanut ajan tasalle tietyt asianosaisten oikeudenkäyntiedustajille hyödylliset asiakirjat (Tarkistuslista – Kannekirjelmä, Kannekirjelmässä esitettyjen perusteiden ja pääasiallisten perustelujen tiivistelmän malli, Tarkistuslista – Istunto asianosaisten kuulemiseksi, Tietojen poistaminen yleisön saatavilta oikeudenkäyntimenettelyissä). Uusia asiakirjoja on myös laadittu asianosaisten oikeudenkäyntiedustajien avuksi kannekirjelmän laatimisessa (saataville asetetut kannekirjelmien mallit) ja heidän opastamisekseen silloin, kun heidät on oikeutettu esittämään lausumansa videoyhteyden välityksellä (Käytännön suositukset oikeudenkäyntiedustajille lausumien esittämisestä videoyhteyden välityksellä). Oikeudenkäyntimenettelyä koskevat uudet säännöt tulevat saataville Curia-sivustolla osiossa ”Unionin yleinen tuomioistuin > Menettely”: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7040/.

 

Tiedotteet:fi sv

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments