Generic filters
Exact matches only
11.6.2024 Oikeusuutiset

KHO äänesti kuinka pian pysyvä oleskelulupa voidaan myöntää henkilölle, joka on saanut ensimmäisen oleskeluluvan kolmannen turvapaikkahakemuksen perusteella

KHO:2024:87 Ulkomaalaisasia – Pysyvä oleskelulupa – Asumisaikavaatimus – Edellytetyn asumisajan alkamisaika – Pakolaisasema Muutoksenhakijalle oli myönnetty turvapaikka ja jatkuva oleskelulupa hänen haettuaan kansainvälistä suojelua kolmannen kerran. Asiassa oli ratkaistavana kysymys siitä, lasketaanko pysyvän oleskeluluvan edellytyksenä oleva neljän vuoden asumisaika maahantulopäivästä myös siinä tapauksessa, että pakolaisuuden perusteella saatu oleskelulupa oli myönnetty…

https://asianajajaliitto.fi/2024/06/kho-aanesti-kuinka-pian-pysyva-oleskelulupa-voidaan-myontaa-henkilolle-joka-on-saanut-ensimmaisen-oleskeluluvan-kolmannen-turvapaikkahakemuksen-perusteella/
13.2.2024 Oikeusuutiset

Tohtoriopiskelijalta ei voitu evätä opiskelijan oleskelulupaa

KHO:2024:15 Ulkomaalaisasia – Oleskelulupa – Opiskelija – Tutkija – Korkeakoulututkinto – Tohtorin tutkinto – Jatko-opiskelu – Opiskeluoikeus – Direktiivin tulkintavaikutus Kun otettiin huomioon tutkija- ja opiskelijadirektiivin 3 artiklan 3 kohta ja 11 artiklan 1 kohdan a alakohta, muutoksenhakijalta, joka oli ennen Suomeen saapumistaan suorittanut kotimaassaan maisterintutkinnon ja jolla oli suomalaisen…

https://asianajajaliitto.fi/2024/02/tohtoriopiskelijalta-ei-voitu-evata-opiskelijan-oleskelulupaa/
8.12.2023 Oikeusuutiset

Opiskeluun perustuvaa oleskelulupaa ei ollut aihetta olla uusimatta – opintojen hitaalle edistymiselle oli esitetty hyväksyttävä syy

KHO:2023:114 Ulkomaalaisasia – Jatkolupa opiskelun perusteella – Opiskelun edistymisen viivästyminen – Hyväksyttävä syy – Kokonaisarviointi – Suhteellisuusperiaate Asiassa oli korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistavana, oliko A:n hakema oleskelulupa opiskelua varten voitu jättää uusimatta sillä perusteella, että hänen opiskelunsa ei ollut edistynyt riittävällä tavalla. Korkein hallinto-oikeus totesi, että opiskelun edistymistä tarkasteltaessa on asiassa…

https://asianajajaliitto.fi/2023/12/opiskeluun-perustuvaa-oleskelulupaa-ei-ollut-aihetta-olla-uusimatta-opintojen-hitaalle-edistymiselle-oli-esitetty-hyvaksyttava-syy/
30.11.2023 Oikeusuutiset

Pysyvää oleskelulupaa ei voitu evätä sillä perusteella, että henkilön määräaikainen lupa oli peruutettu hakemuksen jättämisen jälkeen

KHO:2023:110 Ulkomaalaisasia – Pysyvä oleskelulupa – Yhtäjaksoinen luvallinen oleskelu – Oleskeluluvan peruuttaminen – Hakemuksen jättöhetki – Ratkaisuhetki Asiassa oli kysymys pysyvän oleskeluluvan myöntämisen edellytyksistä. A oli pysyvää oleskelulupaa hakiessaan oleskellut Suomessa jatkuvan oleskeluluvan saatuaan luvallisesti yli neljän vuoden ajan ja näin ollen tuolloin täyttänyt ulkomaalaislain 56 §:n 1 momentin mukaisen…

https://asianajajaliitto.fi/2023/11/pysyvaa-oleskelulupaa-ei-voitu-evata-silla-perusteella-etta-henkilon-maaraaikainen-lupa-oli-peruutettu-hakemuksen-jattamisen-jalkeen/
21.11.2023 Oikeusuutiset

Kun oleskeluluvan perusteena ollut perheside päättyi puolison väkivaltaisuuden vuoksi, ei oleskelulupaa olisi tullut peruuttaa

KHO:2023:107 Ulkomaalaisasia – Perhesiteen perusteella myönnetty oleskelulupa – Oleskeluluvan peruuttaminen – Perhesiteen päättyminen – Perheväkivalta – Suhteellisuusperiaate Kysymys oli perhesiteen perusteella myönnetyn oleskeluluvan viranomaisaloitteisesta peruuttamisesta ulkomaalaislain 58 §:n 5 momentin nojalla sillä perusteella, että perheside oli päättynyt. Oleskeluluvan haltija oli esittänyt perhesiteen päättymisen syyksi puolison häneen kohdistaman väkivallan. Tällaisen perusteen…

https://asianajajaliitto.fi/2023/11/kun-oleskeluluvan-perusteena-ollut-perheiden-paattyi-puolison-vakivaltaisuuden-vuoksi-ei-oleskelulupaa-olisi-tullut-peruuttaa/
23.10.2023 Oikeusuutiset

Harkittaessa viimesijaista oleskelulupaperustetta oli otettava huomioon kotimaan lisäksi tilanne toisessa EU-maassa, joka oli myöntänyt hakijalle suojelua

KHO:2023:95 Ulkomaalaisasia – Kansainvälistä suojelua toisessa jäsenvaltiossa saanut henkilö – Oleskelulupa yksilöllisestä inhimillisestä syystä – Haavoittuva asema – Kreikka A, jolle oli myönnetty kansainvälistä suojelua Kreikassa, oli hakenut Suomesta kansainvälistä suojelua ja oleskelulupaa sillä perusteella, että hän oli Kreikassa haavoittuvassa asemassa. Maahanmuuttovirasto ei ollut myöntänyt A:lle oleskelulupaa. Kansainvälistä suojelua koskevalta…

https://asianajajaliitto.fi/2023/10/harkittaessa-viimesijaista-oleskelulupaperustetta-oli-otettava-huomioon-kotimaan-lisaksi-tilanne-toisessa-eu-maassa-joka-oli-myontanyt-hakijalle-suojelua/
16.10.2023 Oikeusuutiset

Oleskelulupahakemuksen yhteydessä voidaan päättää käännyttämisestä, vaikka hakijan turvapaikkaa koskeva hakemus on eri asiana vireillä

KHO:2023:91 Ulkomaalaisasia – Oleskelulupahakemuksen hylkääminen – Käännyttäminen – Kansainvälistä suojelua koskeva valitus vireillä Maahanmuuttovirasto oli hylännyt Irakin kansalaisen A:n perhesideperusteisen oleskelulupahakemuksen tilanteessa, jossa A:n kansainvälistä suojelua koskeva valitus oli vireillä hallinto-oikeudessa. Valituksen vireillä olo ei estänyt Maahanmuuttovirastoa arvioimasta oleskelulupa-asian yhteydessä, täyttyivätkö A:n kohdalla ulkomaalaislain mukaiset edellytykset hänen käännyttämiselleen ja maahantulokieltoon…

https://asianajajaliitto.fi/2023/10/oleskelulupahakemuksen-yhteydessa-voidaan-paattaa-kaannyttamisesta-vaikka-hakijan-turvapaikkaa-koskeva-hakemus-on-eri-asiana-vireilla/
22.8.2022 Oikeusuutiset

Kansainvälistä suojelua koskeva hakemus voitiin jättää tutkimatta kun muutoksenhakija oli saanut toissijaista suojelua Saksassa, vaikka oleskelulupa Saksaan oli umpeutunut

KHO:2022:97 Ulkomaalaisasia – Toissijainen suojelu – Toisen jäsenvaltion myöntämä suojeluasema – Perheelle Suomessa myönnetty suojeluasema – Kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen tutkimatta jättäminen Asiassa oli ratkaistava, oliko muutoksenhakijan kansainvälistä suojelua koskeva hakemus voitu jättää tutkimatta ulkomaalaislain 103 §:n 3 kohdan nojalla tilanteessa, jossa muutoksenhakija oli saanut toissijaista suojelua Saksassa mutta hänen…

https://asianajajaliitto.fi/2022/08/kansainvalista-suojelua-koskeva-hakemus-voitiin-jattaa-tutkimatta-kun-muutoksenhakija-oli-saanut-toissijaista-suojelua-saksassa-vaikka-oleskelulupa-saksaan-oli-umpeutunut/
7.4.2022 Oikeusuutiset

Oleskelulupa voitiin jättää myöntämättä perheelliselle, koska tällä ei ollut kotimaansa matkustusasiakirjaa

KHO:2022:45 Ulkomaalaisasia – Oleskelulupa – Perheenyhdistäminen – Matkustusasiakirja oleskeluluvan myöntämisen edellytyksenä – Matkustusasiakirjavaatimuksesta poikkeaminen – Kokonaisharkinta – Perhe-elämän suoja – Lapsen etu Kysymys oli perhesideperusteisesta oleskeluluvasta, jonka kohdalla oli ratkaistavana, olivatko perhe-elämän suojaa koskevat ja lasten etuun liittyvät näkökohdat niin painavia, että niiden vuoksi tuli poiketa matkustusasiakirjan voimassaoloa koskevasta vaatimuksesta.…

https://asianajajaliitto.fi/2022/04/oleskelulupa-voitiin-jattaa-myontamatta-perheelliselle-koska-talla-ei-ollut-kotimaansa-matkustusasiakirjaa/
20.12.2021 Oikeusuutiset

Vieraskielisen ulkomaalaisen ruotsinkieliseen oleskelulupahakemukseen tuli antaa päätös ruotsiksi

En chilensk medborgare hade gjort en ansökan om uppehållstillstånd på svenska. Migrationsverket avgjorde ansökan på finska. A sökte ändring i Migrationsverkets beslut och yrkade bland annat att förvaltningsdomstolen ska taställning till om Migrationsverkets tolkning av språklagen är felaktig. A hade i sin ansökan valt svenska som handläggningsspråk i ärendet. Migrationsverket…

https://asianajajaliitto.fi/2021/12/vieraskielisen-ulkomaalaisen-ruotsinkieliseen-oleskelulupahakemukseen-tuli-antaa-paatos-ruotsiksi/