Oleskelulupa voitiin jättää myöntämättä perheelliselle, koska tällä ei ollut kotimaansa matkustusasiakirjaa

7.4.2022 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2022:45 Ulkomaalaisasia – Oleskelulupa – Perheenyhdistäminen – Matkustusasiakirja oleskeluluvan myöntämisen edellytyksenä – Matkustusasiakirjavaatimuksesta poikkeaminen – Kokonaisharkinta – Perhe-elämän suoja – Lapsen etu

Kysymys oli perhesideperusteisesta oleskeluluvasta, jonka kohdalla oli ratkaistavana, olivatko perhe-elämän suojaa koskevat ja lasten etuun liittyvät näkökohdat niin painavia, että niiden vuoksi tuli poiketa matkustusasiakirjan voimassaoloa koskevasta vaatimuksesta.

Asiassa ei ollut ilmennyt, että kansalaisuusvaltion myöntämän matkustusasiakirjan hankkiminen olisi estynyt oleskeluluvanhakija A:sta riippumattomista syistä. A:n henkilöllisyys ei ollut tiedossa. Tällaisessa tilanteessa ulkomaalaislain 66 a §:ssä mainittujen seikkojen sekä perhe-elämän suojan ja lapsen edun voitiin katsoa vain poikkeuksellisesti edellyttävän poikkeamista matkustusasiakirjaa koskevasta vaatimuksesta.

Punninnassa oli sinänsä merkityksellistä, että A oli viettänyt Suomessa perhe-elämää usean vuoden ajan ja perheeseen kuului henkilökohtaisista syistä pakolaisaseman saanut lapsi, minkä vuoksi koko perheen palaamista kotimaahansa ei voitu edellyttää. A:n oleskelu Suomessa oli kuitenkin perustunut vireillä olleisiin oleskelulupahakemuksiin. Perheen olosuhteista ei ollut esitetty sellaisia erityisiä seikkoja, joiden vuoksi lasten toiselle huoltajalle olisi matkustusasiakirjan puuttumisesta huolimatta myönnettävä oleskelulupa. Lisäksi oli otettava huomioon, että A voi hakea oleskelulupaa uudestaan hankittuaan kansalaisuusvaltionsa matkustusasiakirjan. Oleskeluluvan myöntämättä jättämistä ei voitu pitää ulkomaalaislain 66 a §:n, perhe-elämän suojan tai lasten edun kannalta kohtuuttomana.

KHO:2022:45

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments