Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
5.10.2022 Oikeusuutiset

AOA:lta huomautus ja hyvitysesitys Vantaan sosiaalitoimelle huostaanotetun lapsen kadotettua äidinkielensä

Kantelijat pyysivät asiamiehensä A:n laatimassa kantelukirjoituksessa oikeusasiamiestä tutkimaan Vantaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan lastensuojelun menettelyä erityisesti lapsen ja hänen vanhempiensa välisen yhteydenpidon toteuttamisessa ja sitä koskevassa päätöksenteossa, lapsen kielellisten ja kulttuuristen oikeuksien turvaamisessa ja perheen jälleenyhdistämisen suunnittelun laiminlyömisessä. Kantelun mukaan kyse on erityisesti lastensuojeluviranomaisen laiminlyönnistä tukea lapsen kotikieltä, kulttuuria ja…

https://asianajajaliitto.fi/2022/10/aoalta-huomautus-ja-hyvitysesitys-vantaan-sosiaalitoimelle-huostaanotetun-lapsen-kadotettua-aidinkielensa/
20.9.2022 Oikeusuutiset

Uusi Bryssel IIa asetus: Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevat päätökset ovat suoraan täytäntöönpanokelpoisia toisissa EU-valtioissa

Avioeroa, vanhempainvastuuta sekä kansainvälistä lapsikaappausta koskevaa uutta EU-asetusta on alettu soveltaa elokuun alusta. Asetuksessa säädetään siitä, minkä jäsenvaltion tuomioistuin on näissä asioissa toimivaltainen ja miten päätökset tunnustetaan ja pannaan täytäntöön toisessa EU-valtiossa. Tämä niin sanottu ”uusi Bryssel IIa -asetus” (tai ”Bryssel IIb -asetus”) korvaa aiemman vastaavan asetuksen. Uudistuksella pyritään parantamaan…

https://asianajajaliitto.fi/2022/09/uusi-bryssel-iia-asetus-lapsen-huoltoa-ja-tapaamisoikeutta-koskevat-paatokset-ovat-suoraan-taytantoonpanokelpoisia-toisissa-eu-valtioissa/
21.4.2021 Oikeusuutiset

Huostaanotetun lapsen sijoittamiselle kotiin vanhempiensa luokse ei ollut edellytyksiä

KHO:2021:44 Huostaanotto – Sijaishuoltoon sijoittaminen – Sijoitus vanhemman luokse – Vanhemman väkivaltainen käytös – Lapsen oma mielipide – Lapsen etu – Lapsen edun kannalta muu painava syy Hallinto-oikeus oli valituksenalaisella päätöksellään päättänyt lapsen huostaanotosta ja sijaishuoltoon sijoittamisesta. Lastensuojelun palvelupäällikön hakemus oli hylätty sijaishuoltopaikan osalta ja lapsi oli lastensuojelulain 49 §:n…

https://asianajajaliitto.fi/2021/04/huostaanotetun-lapsen-sijoittamiselle-kotiin-vanhempiensa-luokse-ei-ollut-edellytyksia/
2.2.2021 Oikeusuutiset

Kun kunta ei sisäilmaongelmien takia pystynyt tuottamaan turvallista perusopetusta, sen on korvattava lapsen koulumatkakustannukset muuhun kuin lähikouluun

Pohjois-Suomen HAO: Maksuton perusopetus – Koulukuljetus – Oikeus opetukseen – Oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön Valittajat olivat X:n kunnalle osoittamassaan hakemuksessa vaatineet saada korvauksen heidän peruskoulua käyvän lapsensa A:n koulumatkoista aiheutuvista matkakuluista lukuvuonna 2019-2020 sekä takautuvasti kevätlukukaudelta 2019. Hakemusta oli perusteltu sillä, että A oli joutunut vaihtamaan koulua terveydellisistä syistä, minkä vuoksi…

https://asianajajaliitto.fi/2021/02/kun-kunta-ei-sisailmaongelmien-takia-pystynyt-tuottamaan-turvallista-perusopetusta-sen-on-korvattava-lapsen-koulumatkakustannukset-muuhun-kuin-lahikouluun/
4.11.2020 Oikeusuutiset

Oheishuoltajalle piti maksaa luokseen sijoitetun lapsen hoidettavuuteen perustuva hoitopalkkio

KHO: Lastensuojelu – Läheisverkostosijoitus – Hoitopalkkion määrä – Lapsen hoidettavuus Kun lapsen hoito ja huolenpito oli järjestetty kodin ulkopuolisen sijoituksen sijasta lastensuojelulain 32 §:ssä tarkoitetun läheisverkoston kartoituksen perusteella oheishuoltajan luona, lasta hoitavalle henkilölle tuli maksaa perhehoitolain 16 §:n mukaista hoitopalkkiota samoin perustein kuin perhehoitajalle. Perhehoitolain 16 §:n 1 momentin mukaan…

https://asianajajaliitto.fi/2020/11/oheishuoltajalle-piti-maksaa-luokseen-sijoitetun-lapsen-hoidettavuuteen-perustuva-hoitopalkkio/
1.10.2019 Oikeusuutiset

Laki ei sisällä säännöstä, joka määrittelisi yhteishuoltajuustilanteessa sen, kummalle lapsen edunvalvojalle lapselle kuuluva etuus maksetaan

Vakuutusoikeus: Vammaistuki – Toimivalta Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnan tai vakuutusoikeuden toimivaltaan ei kuulu tutkia kummalle lapsen edunvalvojana toimivalle huoltajalle lapselle myönnetty vammaistuki maksetaan.   VakO 3826:2018    

https://asianajajaliitto.fi/2019/10/laki-ei-sisalla-saannosta-joka-maarittelisi-yhteishuoltajuustilanteessa-sen-kummalle-lapsen-edunvalvojalle-lapselle-kuuluva-etuus-maksetaan/
28.1.2019 Oikeusuutiset

Täpärä äänestys vahvennetussa jaostossa: vanhemman oli ennen huostaanotetun lapsen tapaamista osoitettava päihteettömyytensä

KHO:2019:8 Lastensuojelu – Yhteydenpidon rajoittaminen – Päihteettömyyden osoittaminen Korkein hallinto-oikeus katsoi, että lastensuojelulain 62 §:n 2 momentissa annetaan viranomaiselle riittävä lailla säädetty peruste vaatia lapsen tapaamisen ehtona vanhempaa tai muuta läheistä henkilöä tarvittaessa osoittamaan, että huostaanotetun lapsen tapaamisesta ei aiheudu momentissa tarkoitettua vaaraa lapselle tai muille henkilöille. Tällaisen etukäteisen selvitysvelvoitteen…

https://asianajajaliitto.fi/2019/01/tapara-aanestys-vahvennetussa-jaostossa-vanhemman-oli-ennen-huostaanotetun-lapsen-tapaamista-osoitettava-paihteettomyytensa/
22.1.2019 Oikeusuutiset

Lakivaliokunann mietintö esityksestä lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain muuttamiseksi

Tuomioistuin voi päättää lapsen vuoroasumisesta. Lapselle voidaan vahvistaa oikeus tavata erityisen läheistä henkilöä. Tapaamisoikeutta koskevaan päätökseen voitaisiin asettaa uhkasakko. Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevien sopimusten valikoimaa ehdotetaan laajennettavaksi. Esityksen mukaan myös huoltajien välisestä tehtävienjaosta, oheishuoltajasta ja tietojensaantioikeudesta voitaisiin jatkossa sopia sosiaalilautakunnan vahvistamalla sopimuksella.   Lakiin ehdotetaan useita muutoksia, joiden tavoitteena…

https://asianajajaliitto.fi/2019/01/lakivaliokunann-mietinto-esityksesta-lapsen-huollosta-ja-tapaamisoikeudesta-annetun-lain-muuttamiseksi/
1.2.2018 Oikeusuutiset

KHO: Lastensuojeluviranomaisilla osavastuu huostaanotetun lapsen kielellisen, kulttuurisen ja uskonnollisen taustan huomioon ottamisesta

Huostaanotto – Huostaanoton edellytysten täyttyminen – Perheväkivalta – Perheväkivallan uhka – Rikosoikeudellinen arviointi – Sijaishuolto – Sijaishuoltopaikka – Kulttuuritaustan huomioon ottaminen – Sosiaalitoimen positiivinen toimimisvelvollisuus Valittajan lapsi oli yhdessä kahden sisaruksensa kanssa otettu vanhempiensa välisen väkivallan uhan johdosta huostaan ja sijoitettu sijaishuoltoon olosuhteisiin, joissa hänen ei ollut mahdollista ylläpitää tai…

https://asianajajaliitto.fi/2018/02/kho-lastensuojeluviranomaisilla-osavastuu-huostaanotetun-lapsen-kielellisen-kulttuurisen-ja-uskonnollisen-taustan-huomioon-ottamisesta/
9.8.2017 Oikeusuutiset

Alaikäisellä oikeus saada julkista oikeusapua kun hänen huoltajansa olivat valittaneet lapsen vammaispalvelulain mukaisessa etuusasiassa

Hämeenlinnan HAO: Oikeusapu – Ratkaisupyyntö – Vammaispalveluasia – Vajaavaltaisen oikeus oikeusapuun – Oikeusavun hakeminen – Puhevalta Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja A oli tehnyt oikeusaputoimistolle hakemuksen, jonka mukaan alaikäiselle B:lle tuli myöntää oikeusapua hallinto-oikeudessa käsiteltävään vammaispalvelulain mukaista henkilökohtaista apua koskevaan valitusasiaan ja määrätä A hänen oikeudenkäyntiavustajakseen. Oikeusaputoimisto oli jättänyt hakemuksen sillensä, koska…

https://asianajajaliitto.fi/2017/08/alaikaisella-oikeus-saada-julkista-oikeusapua-kun-hanen-huoltajansa-olivat-valittaneet-lapsen-vammaispalvelulain-mukaisessa-etuusasiassa/