Täpärä äänestys vahvennetussa jaostossa: vanhemman oli ennen huostaanotetun lapsen tapaamista osoitettava päihteettömyytensä

28.1.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2019:8

Lastensuojelu – Yhteydenpidon rajoittaminen – Päihteettömyyden osoittaminen

Korkein hallinto-oikeus katsoi,
että lastensuojelulain 62 §:n 2 momentissa annetaan viranomaiselle
riittävä lailla säädetty peruste vaatia lapsen tapaamisen ehtona
vanhempaa tai muuta läheistä henkilöä tarvittaessa osoittamaan, että
huostaanotetun lapsen tapaamisesta ei aiheudu momentissa tarkoitettua
vaaraa lapselle tai muille henkilöille. Tällaisen etukäteisen
selvitysvelvoitteen viranomainen voi asettaa, jos siihen on olemassa
objektiivinen peruste, kuten viranomaisella oleva tieto vanhempien
päihdehistoriasta. Vanhemman asiana on toimittaa selvitys, jonka avulla
viranomainen voi varmistaa, että yhteydenpito voi tapahtua
lastensuojelulain mukaisesti lapsen edun huomioon ottavalla tavalla.
Tällaisen selvitysvelvoitteen asettamisessa ei ole kysymys henkilön
velvoittamisesta henkilökatselmukseen. Lastensuojelulain 62 §:ää on
tulkittava edellä esitetyllä tavalla niiden lapsen perus- ja
ihmisoikeuksien suojaamiseksi, joiden vuoksi lastensuojelulaki yleensä
ja sen rajoitustoimenpiteitä koskevat säännökset erityisesti on
säädetty. Yhteydenpidon rajoittamista koskevassa päätöksessä oli
päätöksentekohetkellä käytettävissä ollut selvitys huomioon ottaen voitu
määrätä, että vanhemman oli ennen tapaamista osoitettava
päihteettömyytensä päihdeseulalla.

Äänestys 4 – 4