Lakivaliokunann mietintö esityksestä lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain muuttamiseksi

22.1.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Tuomioistuin voi päättää lapsen vuoroasumisesta. Lapselle voidaan vahvistaa oikeus tavata erityisen läheistä henkilöä. Tapaamisoikeutta koskevaan päätökseen voitaisiin asettaa uhkasakko.

Lapsen huoltoa ja
tapaamisoikeutta koskevien sopimusten valikoimaa ehdotetaan
laajennettavaksi. Esityksen mukaan myös huoltajien välisestä
tehtävienjaosta, oheishuoltajasta ja tietojensaantioikeudesta voitaisiin
jatkossa sopia sosiaalilautakunnan vahvistamalla sopimuksella.
 
Lakiin
ehdotetaan useita muutoksia, joiden tavoitteena on vahvistaa lapsen
oikeutta saada äänensä kuuluville ja osallistua häntä koskevien asioiden
käsittelyyn. Laissa säädettäisiin myös nykyistä yksityiskohtaisemmin
lapsen kuulemisesta eri menettelyissä. 
Oikeudenkäyntimenettelyn
nopeuttamiseksi ehdotetaan, että laissa säädettäisiin velvollisuudesta
käsitellä lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskeva asia joutuisasti ja
järjestää istunto ilman aiheetonta viivytystä. Lisäksi tarkennettaisiin
sosiaalilautakunnan selvityksen hankkimista koskevia säännöksiä. Lakiin
ehdotetaan myös säännöstä siitä, että ilmeisen perusteeton hakemus
sopimuksen tai päätöksen muuttamiseksi tulisi hylätä jo kirjallisessa
menettelyssä. 
Esityksessä
ehdotetaan lisäksi muutettavaksi eräitä lapsen huoltoa ja
tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanosta annetun lain,
lapsen elatuksesta annetun lain, riita-asioiden sovittelusta ja sovinnon
vahvistamisesta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain ja
oikeudenkäymiskaaren säännöksiä. Vähäisiä muutoksia ehdotetaan myös
eräisiin muihin lakeihin.
Lakivaliokunta pitää tärkeänä, että vieraannuttamiseen ja muuhun
tapaamisoikeuden estämiseen kiinnitetään huomiota, koska tällainen
toiminta voi vaikuttaa kielteisesti lapsen kehitykseen ja kasvuun sekä
lapsen ja hänen perheensä hyvinvointiin. Keskeistä on, että
vieraannuttaminen tunnistetaan käytännössä ja se otetaan
sosiaalitoimessa ja tuomioistuimessa huomioon, sillä vieraannuttajan ei
tule voida hyötyä toiminnastaan.

Lapsen näkökulman tuomista tuomioistuimen tietoisuuteen edistää ehdotus siitä, että sosiaalilautakunnan olosuhdeselvitystä tekevän
virkamiehen asema oikeudenkäynnissä muutetaan todistajasta kuultavaksi
(1. lakiehdotuksen 16 a §). Tämä korostaa selvityksen tekijän roolin
puolueettomuutta ja tehtävää valvoa lapsen etua. 
Yksi keskeinen tekijä, joka vaikuttaa tuomioistuimessa käsiteltävän
huoltoriidan kestoon, on sosiaalilautakunnan olosuhdeselvityksen
viipyminen. Tämän vuoksi on kannatettavaa lisätä tuomioistuimen
harkintavaltaa siitä, milloin sosiaalilautakunnalta pyydetään
olosuhdeselvitys (1. lakiehdotuksen 16 §).

LaVM 12/2018 vp