Generic filters
Exact matches only
22.11.2020 Oikeusuutiset

Koronavirustilanteen vaikutuksista Helsingin hovioikeuden toimintaan

Helsingin hovioikeus pyrkii järjestämään toimintansa siten, että se voisi jatkua mahdollisimman normaalina koronavirustilanteesta huolimatta. Hovioikeudessa järjestettävät pääkäsittelyt pidetään ennalta ilmoitetun mukaisesti, jollei estettä ilmaannu. Asioille, joissa pääkäsittely on jouduttu peruut-tamaan koronavirukseen liittyvistä syistä, on yleensä jo määrätty uudet käsittelyajankohdat. Tartuntatilanteen kehittymistä seurataan jatkuvasti. On mahdollista, että tilanteen huonontuessa hovioikeus joutuu…

https://asianajajaliitto.fi/2020/11/koronavirustilanteen-vaikutuksista-helsingin-hovioikeuden-toimintaan/
6.5.2020 Oikeusuutiset

Tuhansien rikos- ja riita-asioiden käsittely on keskeytetty koronavirusepidemian vuoksi

Ko­ro­na­vi­ruse­pi­de­mian ta­kia on kä­rä­jä­oi­keuk­sis­sa kes­key­tet­ty 5587 ri­kos­asian (vuo­den 2019 lo­pus­sa vi­reil­lä oli noin 20 000 ri­kos­asi­aa) ja 1388 si­vii­li­asian kä­sit­te­ly. Ho­vioi­keus­kä­sit­te­ly on kes­key­tet­ty 286 asian osal­ta (vuo­den 2019 lo­pus­sa vi­reil­lä oli noin 4 000 asi­aa). Hal­lin­to­tuo­miois­tui­mis­sa on kes­key­tet­ty 238 asian ja eri­tyis­tuo­miois­tui­mis­sa 41 asian kä­sit­te­ly tä­hän men­nes­sä. ”Keskeytyksiä on jouduttu…

https://asianajajaliitto.fi/2020/05/tuhansien-rikos-ja-riita-asioiden-kasittely-on-keskeytetty-koronavirusepidemian-vuoksi/
4.4.2020 Oikeusuutiset

Eduskunnan lakivaliokunnan kannanotto oikeudenhoidon turvaamisesta koronavirusepidemian aikana

Lakivaliokunta on pyytänyt oikeusministeriöltä, Syyttäjälaitokselta ja Tuomioistuinvirastolta selvitykset siitä, mihin toimenpiteisiin on ryhdytty oikeudenhoidon turvaamiseksi koronavirusepidemian aikana.  Tuomioistuinviraston mukaan tuomioistuimille on annettu suositusluonteisia ohjeita, joiden pääviesti on, että kaikki tuomioistuinten käsiteltävänä olevat asiat tulisi tässäkin tilanteessa pyrkiä hoitamaan, kuitenkin siten, ettei henkilökunnan ja asian osaisten terveyttä vaaranneta altistamalla heitä koronavirustartunnoille.…

https://asianajajaliitto.fi/2020/04/eduskunnan-lakivaliokunnan-kannanotto-oikeudenhoidon-turvaamisesta-koronavirusepidemian-aikana/
3.4.2020 Lausunnot

Lausunto HE-luonnoksesta väliaikaisesta poikkeamisesta yhteisölainsäädännön kokousmenettelyä koskevista säännöksistä koronavirusepidemian leviämisen rajoittamiseksi 

Suomen Asianajajaliiton kommentit HE-luonnokseen   Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) on saanut oikeusministeriön 31.3.2020 päivätyn kommentointipyynnön yhteisölainsäädännön kokousmenettelyä koskevista säännöksistä. Asianajajaliitto kannattaa ehdotettua väliaikaista poikkeamista koronavirusepidemian leviämisen rajoittamiseksi. Kevään 2020 kokousten järjestäminen on toisaalta voimassaolevan lainsäädännön edellyttämällä tavalla ja toisaalta koronavirusepidemian vuoksi annettujen määräysten ja turvallisuusohjeiden mukaisesti ollut haasteellista. Kuten hallituksen…

https://asianajajaliitto.fi/2020/04/lausunto-he-luonnoksesta-valiaikaisesta-poikkeamisesta-yhteisolainsaadannon-kokousmenettelya-koskevista-saannoksista-koronavirusepidemian-leviamisen-rajoittamiseksi/
31.3.2020 Oikeusuutiset

Yksinyrittäjille 2000 euron toimintatuki koronavirustilanteessa – haku avautuu mahdollisimman pian

Yksinyrittäjät voivat hakea tukea kunnilta koronavirustilanteessa. Haku tapahtuu yrityksen sijaintikunnasta. Tuen suuruus on 2000 euroa. Tuki myönnetään yksinyrittäjän toiminnan harjoittamisesta johtuvien menojen kattamiseen. Tuen tavoitteena on osaltaan turvata se, että tukea saava yritys pystyy jatkamaan toimintaansa kannattavasti koronaviruksen aiheuttaman kriisin jälkeen. Tukea käytetään yksinyrittäjän maksuvalmiuden ylläpitämiseen. Haku pyritään avaamaan kunnissa mahdollisimman…

https://asianajajaliitto.fi/2020/03/yksinyrittajille-2000-euron-toimintatuki-koronavirustilanteessa-haku-avautuu-mahdollisimman-pian/
30.3.2020

Koronavirus ja oikeudenkäynnit

Viranomaisten ja yritysten viestiessä koronaviruksen aiheuttamista muutoksista ja rajoituksista toiminnoissaan on tuomioistuinten viestintä joutunut koetukselle. Tuomioistuinten riippumattomuuden turvaamiseksi on lähdetty siitä, että jokainen tuomioistuin ja itse asiassa jokainen tuomari päättää miten reagoi koronaviruksen tuomaan uhkaan ja viranomaisten pyrkimykseen vähentää väestön ihmiskontaktit minimiin. Näyttää myös siltä, että vuoden alussa toimintansa aloittanut…

https://asianajajaliitto.fi/blogi/koronavirus-ja-oikeudenkaynnit/
20.3.2020 Oikeusuutiset

KKO:n koronavirustiedote

Korkein oikeus turvaa ydintoimintansa jatkuvuuden myös poikkeusoloissa. Valtaosa asioista käsitellään ja ratkaistaan kirjallisessa menettelyssä. Vallitsevan tilanteen vuoksi kiireettömien asioiden käsittelyyn saattaa kuitenkin olla odotettavissa viivästyksiä. Asianosaisten ja todistajien läsnäoloa edellyttäviä suullisia käsittelyjä ei toistaiseksi järjestetä muutoin kuin välttämättömästä syystä. Korkein oikeus on peruuttanut ja siirtänyt myöhemmäksi vierailut ja muut tilaisuudet…

https://asianajajaliitto.fi/2020/03/kkon-koronavirustiedote/
20.3.2020 Oikeusuutiset

Helsingin hovioikeuden päivitetty tiedote koronavirustilanteesta

Hovioikeuden on otettava toiminnassaan huomioon koronaviruksen leviämisen vaatimat toimenpiteet. Valtioneuvoston asettama rajoitus yli 10 henkilön kokoontumisille ei sinänsä koske tuomioistuinten toimintaa, mutta hovioikeuden on toiminnassaan otettava rajoituksen perusteena olevat syyt huomioon ja vältettävä usean henkilön läsnäoloa samassa tilassa. Hovioikeudessa sovitut pääkäsittelyt pyritään toistaiseksi pitämään, mutta niissä on ryhdytty erityistoimenpiteisiin tartuntariskin…

https://asianajajaliitto.fi/2020/03/helsingin-hovioikeuden-paivitetty-tiedote-koronavirustilanteesta/
16.3.2020 Oikeusuutiset

Tuomioistuinvirasto tukee tuomioistuimia koronavirusepidemiaan varautumisessa

Tuo­miois­tuin­vi­ras­to on an­ta­nut tuo­miois­tui­mil­le suo­si­tuk­sia ko­ro­na­vi­ruse­pi­de­mi­aan va­rau­tu­mi­ses­ta. Tuomioistuimet ovat yhteiskunnan turvallisuuden ja oikeusvarmuuden kannalta keskeisiä viranomaisia. Näin ollen poikkeuksellisissa oloissakin niiden toiminta tulee turvata mahdollisuuksien mukaan. Tuomioistuimissa joidenkin asioiden käsittelyä voidaan joutua lykkäämään ja jo sovittuja istuntoja peruuttamaan. Toiminnan muuttuminen tulee yleisesti pidentämään käsittelyaikoja. Tuomioistuimet viestivät muutoksista toiminnassaan omilla palvelusivuillaan.…

https://asianajajaliitto.fi/2020/03/tuomioistuinvirasto-tukee-tuomioistuimia-koronavirusepidemiaan-varautumisessa/
16.3.2020 Oikeusuutiset

Helsingin hovioikeuden tiedote koronavirustilanteen huomioimisesta

Koronaviruksesta voi aiheutua rajoitteita Helsingin hovioikeuden toimintaan Hovioikeuden on otettava toiminnassaan huomioon koronaviruksen leviämisen vaatimat toimenpiteet. Hovioikeudessa sovitut pääkäsittelyt pyritään ainakin toistaiseksi pitämään normaalisti. Tilanne voi kuitenkin muuttua, ja on mahdollista, että hovioikeus joutuu priorisoimaan tehtäviään ja rajoittamaan toimintaansa ottaen kuitenkin huomioon asianosaisten ja yhteiskunnan välttämättömät oikeusturvatarpeet. Tämä voi tarkoittaa,…

https://asianajajaliitto.fi/2020/03/helsingin-hovioikeuden-tiedote-koronavirustilanteen-huomioimisesta/