Eduskunnan lakivaliokunnan kannanotto oikeudenhoidon turvaamisesta koronavirusepidemian aikana

4.4.2020 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Lakivaliokunta on pyytänyt oikeusministeriöltä, Syyttäjälaitokselta ja Tuomioistuinvirastolta selvitykset siitä, mihin toimenpiteisiin on ryhdytty oikeudenhoidon turvaamiseksi koronavirusepidemian aikana. 
Tuomioistuinviraston mukaan tuomioistuimille on annettu suositusluonteisia ohjeita, joiden pääviesti on, että kaikki tuomioistuinten käsiteltävänä olevat asiat tulisi tässäkin tilanteessa pyrkiä hoitamaan, kuitenkin siten, ettei henkilökunnan ja asian osaisten terveyttä vaaranneta altistamalla heitä koronavirustartunnoille. Tuomioistuinvirasto suosittelee etäyhteyksien (video, skype, puhelin) käyttöä kaikissa mahdollisissa tilanteissa. Käytännön tilannetta vaikeuttaa kuitenkin se, että etäyhteydet toimivat vaihtelevasti ja videoneuvottelulaitteita ei ole tuomioistuimissa tarpeeseen nähden riittävästi. Valtori on saanut parannettua tuomioistuinten verkon kapasiteettia, mutta videoneuvottelulaitteiden määrän lisäämistä rajoittavat käytettävissä olevat taloudelliset resurssit. Myös Syyttäjälaitoksen henkilöstö on saadun selvityksen mukaan siirtynyt laajasti etätöihin, mutta laajamittaisessa etätyössä on sielläkin havaittu merkittäviä tietoliikenneyhteyksien toimintaan liittyviä ongelmia. Koronavirusepidemian vuoksi oikeudenkäyntejä myös peruutetaan ja siirretään myöhemmin käsiteltäviksi, mikä merkitsee sitä, että asioiden käsittely tuomioistuimissa ja syyttäjälaitoksessa ruuhkautuu ja käsittelyajat pidentyvät. 
Valiokunta kiinnittää tilanteeseen vakavaa huomiota. Valiokunta korostaa, että kansalaisten oikeusturva ja oikeus asioiden viivytyksettömään käsittelyyn tulee pyrkiä turvaamaan poikkeuksellisinakin aikoina. Tuomioistuimilla ja syyttäjäviranomaisilla on tässä keskeinen rooli, sillä ne huolehtivat valtion turvallisuuteen ja oikeusturvaan liittyvistä ydintoiminnoista. Tämän tulee kuitenkin tapahtua oikeudenkäyntiin osallistuvien terveyttä vaarantamatta. Koronavirustilanteessa onkin välttämätöntä huolehtia etäyhteyksien käyttämisen mahdollisuuksista. Lainsäädäntö mahdollistaa oikeudenkäyntiin osallistumisen etäyhteyksien avulla aiempaa useammin, mutta ongelmana on, etteivät etäyhteydet toimi käytännössä luotettavasti eikä etäosallistumisen mahdollistavia videoneuvottelulaitteita ole riittävästi. Videoneuvottelulaitteiden määrää tulee lisätä huomattavasti mahdollisimman pian. Valiokunta edellyttääkin, että lisämäärärahojen tarvetta uusien laitteiden hankkimiseksi arvioidaan pikaisesti lisätalousarviovalmistelussa. Koska tuomioistuinlaitos ja Syyttäjälaitos tulevat tarvitsemaan merkittävästi lisäresursseja myös koronavirusepidemian aiheuttamien jutturuuhkien purkamiseen, lisätalousarviovalmistelussa tulee arvioida määrärahalisäyksiä myös tähän tarkoitukseen. 
Oikeusministeriön hallinnonalalle aiheutuvat Valtorin menot ovat viime vuosina kasvaneet huomattavasti, kun taas hallinnonalan toimijoiden määräraharahat ja henkilöstöresurssit ovat pitkään olleet äärimmäisen niukat. Valiokunta pitää tätä ongelmallisena, minkä vuoksi se katsoo, että kehys- ja talousarviovalmistelussa on vakavasti harkittava keinoja tilanteen korjaamiseksi ja järjestelmän uudistamiseksi. 
Koronavirusepidemian kestosta ei ole varmuutta, mutta vaikuttaa siltä, epidemia on ajankohtainen vielä jonkun aikaa. Tämän vuoksi valiokunta jatkaa epidemian vaikutusten seuraamista omalla toimialallaan. 
 

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments