Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
5.9.2018 Oikeusuutiset

Hovioikeudesta pois jääneen asianomistajan esitutkintakertomusta ei saanut käyttää näyttönä

KKO:2018:54 Oikeudenkäyntimenettely – Todistelu – Esitutkintakertomuksen huomioon ottaminen oikeudenkäynnissä Todistelutarkoituksessa kuultava asianomistaja jäi kutsuttuna pois hovioikeuden pääkäsittelystä, minkä johdosta hovioikeus käytti kuulemisen sijasta näyttönä hänen esitutkinnassa antamaansa kertomusta. Hovioikeus nojautui näyttönä myös lääkärinlausunnon esitietoihin merkittyyn asianomistajan kertomukseen ja luki vastaajalle syyksi törkeän ryöstön. Korkeimman oikeuden ratkaisusta ilmenevillä perusteilla hovioikeus ei…

https://asianajajaliitto.fi/2018/09/hovioikeudesta-pois-jaaneen-asianomistajan-esitutkintakertomusta-ei-saanut-kayttaa-nayttona/
30.8.2018 Lausunnot

Lausunto esitutkintaa, pakkokeinoja ja salaista tiedonhankintaa koskevan asetuksen muuttamisesta

Dnro 48/2018 Lausuntopyyntönne: VN/3458/2018, 29.6.2018 LAUSUNTO LUONNOKSESTA VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI ESITUTKINNASTA, PAKKOKEINOISTA JA SALAISESTA TIEDONHANKINNASTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN (122/2014) MUUTTAMISESTA Suomen Asianajajaliitolta on pyydetty lausuntoa luonnoksesta yllä yksilöidyn ase-tuksen muuttamiseksi. Asetus täydentää pakkokeinolain 2019 voimaan tulevaa uutta sääntelyä, eikä siitä ole huomautettavaa. Helsingissä 30. päivänä elokuuta 2018 SUOMEN ASIANAJAJALIITTO Jarkko Ruohola…

https://asianajajaliitto.fi/2018/08/lausunto-esitutkintaa-pakkokeinoja-ja-salaista-tiedonhankintaa-koskevan-asetuksen-muuttamisesta/
19.7.2017 Oikeusuutiset

Valtakunnansyyttäjää koskeva esitutkinta on siirtynyt syyteharkintaan

Keskusrikospoliisi on saanut valmiiksi esitutkinnan valtakunnansyyttäjä Matti Nissisen epäillystä virkavelvollisuuden rikkomisesta. Esitutkinnassa on selvitetty, onko Nissinen osallistunut syyttäjälaitoksessa esteellisenä käsittelyyn, joka koski syyttäjille Deep Lead Oy:ltä hankittua johtamiskoulutusta. Nissisen veli on Deep Lead Oy:n hallituksen puheenjohtaja ja yhtiön osake-enemmistön omistaja. Nissinen on kiistänyt rikosepäilyn virkavelvollisuuden rikkomisesta. Näytön arvioinnin ja oikeudellisen…

https://asianajajaliitto.fi/2017/07/valtakunnansyyttajaa-koskeva-esitutkinta-on-siirtynyt-syyteharkintaan/
1.6.2017 Oikeusuutiset

HelHO: Rikollisorganisaation paljastaneen syytetyn esitutkintakertomuksen tai asian istunnon salaamiselle ei ollut perusteita

HelHO:2017:6 Oikeudenkäynnin julkisuus Oikeudenkäyntiasiakirjojen julkisuus Syyttäjä pyysi, että asia käsitellään yleisön läsnäolematta ja että oikeudenkäyntiasiakirjat määrätään salassa pidettäviksi. Vastaaja on kertomiansa seikkojen vuoksi erityisen suojelun tarpeessa. Vastaaja on paljastanut laajamittaisen kansainvälisen huumeorganisaation, joka on sekä vastaajan itsensä että Suomen ulkopuolella suoritettujen esitutkintojen perusteella osoittautunut väkivaltaiseksi. Organisaatio haluaa tietää, mitä vastaaja…

https://asianajajaliitto.fi/2017/06/helho-rikollisorganisaation-paljastaneen-syytetyn-esitutkintakertomuksen-tai-asian-istunnon-salaamiselle-ei-ollut-perusteita/
5.5.2017 Oikeusuutiset

AOA: Laki ei anna vastausta, tuleeko esitutkintapöytäkirja julkiseksi, kun pääkäsittely peruutetaan asianosaisen poissaolon vuoksi

Poliisilaitos kieltäytyi antamasta toimittajalle esitutkintapöytäkirjaa. Oliko asia ollut esillä istunnossa? tuomioistuimelle toimitettu oikeudenkäyntiasiakirja tulee julkiseksi muussa kuin 2 kohdassa tarkoitetussa rikosasiassa asiaa ensimmäisessä oikeusasteessa käsiteltäessä, kun asia on ollut esillä suullisessa käsittelyssä… … asia on siinä määrin oikeudellisesti tulkinnanvarainen, ettei minulla ole perusteita arvostella sen paremmin poliisin kuin käräjäoikeuden menettelyä…

https://asianajajaliitto.fi/2017/05/aoa-laki-ei-anna-vastausta-tuleeko-esitutkintapoytakirja-julkiseksi-kun-paakasittely-peruutetaan-asianosaisen-poissaolon-vuoksi/
6.3.2017 Oikeusuutiset

AOA: Esitutkinta viivästyi aiheettomasti ministerin epäillyssä rikosasiassa

AOA piti tutkittavan rikoksen vanhentumisvaaraa sellaisena seikkana, joka tulee ottaa huomioon tutkintajärjestelyissä. Apulaisoikeusasiamies (AOA) Jussi Pajuoja arvostelee Helsingin poliisilaitosta silloisen sosiaali- ja terveysministeri Hanna Mäntylän epäillyn petoksen tutkinnasta. Lapin poliisilaitoksen virka-apupyyntökuulustelua ei hoidettu Helsingin poliisilaitoksella ilman aiheetonta viivästystä. Viivästyksen vuoksi esitutkintapöytäkirja valmistui niin myöhään, että syyteharkintaa ei ehditty suorittamaan. Rikosilmoituksen…

https://asianajajaliitto.fi/2017/03/aoa-esitutkinta-viivastyi-aiheettomasti-ministerin-epaillyssa-rikosasiassa/
5.10.2016 Oikeusuutiset

Lakivaliokunnan mietintö avustajadirektiivin aiheuttamista muutoksista esitutkintalakiin

Avustajan rooli kuulustelussa laajenee. . . . Ehdotetusta säännöksestä ilmenee, että jos epäilty ei halua käyttää oikeuttaan avustajaan, esitutkintaviranomaisen on tarvittaessa varmistettava, että epäillyllä on riittävät tiedot häntä koskevan rikosepäilyn sisällöstä, hänen oikeudestaan olla myötävaikuttamatta rikoksensa selvittämiseen ja oikeudestaan käyttää avustajaa esitutkinnassa ja oikeudenkäynnissä. . . . Esityksessä ehdotetaan tiukennettaviksi…

https://asianajajaliitto.fi/2016/10/lakivaliokunnan-mietinto-avustajadirektiivin-aiheuttamista-muutoksista-esitutkintalakiin/
12.6.2016 Oikeusuutiset

OKV: Alle 15-vuotiaalla rikollisesta teosta epäillyllä on esitutkintalain mukaiset epäillyn oikeudet

Poliisilaitokselle oli ilmoitettu kolmen alle 15-vuotiaan tekemäksi epäillystä kunnianloukkausrikoksesta. Epäilty teko oli liittynyt yläkoululuokassa tapahtuvaan kiusaamiseen. Poliisin menettelyä arvosteltiin muun muassa siltä osin, ettei alle 15-vuotiaille kuulusteltaville ollut ilmoitettu heidän asemaansa esitutkinnassa. Esitutkintalain  mukaan kun henkilöön kohdistetaan esitutkintatoimenpiteitä, hänelle on mahdollisimman nopeasti ilmoitettava hänen asemansa esitutkinnassa. Kuulusteltaville ei oltu myöskään…

https://asianajajaliitto.fi/2016/06/okv-alle-15-vuotiaalla-rikollisesta-teosta-epaillylla-on-esitutkintalain-mukaiset-epaillyn-oikeudet/
16.12.2015 Oikeusuutiset

KKO arvioi poliisin sellipuhutteluja. Voiko puhuttelua, jollaista esitutkintalaki ei tunne, käyttää näyttönä?

VL:2015-100 Itsekriminointisuoja Oikeus avustajaan – Rikosasian vastaaja – Esitutkinta Oikeudenkäyntimenettely – Todistelu – Hyödyntämiskielto A oli vangittu epäiltynä muun muassa murhasta, johon syyllistymisensä hän oli esitutkintakuulusteluissa puolustajansa läsnä ollessa kiistänyt. Sen jälkeen A oli vankilassa kolmena peräkkäisenä päivänä tapahtuneissa epävirallisissa puhutuksissa, joissa puolustaja ei ollut ollut saapuvilla, tunnustanut surmaamisteon ja…

https://asianajajaliitto.fi/2015/12/kko-arvioi-poliisin-sellipuhutteluja-voiko-puhuttelua-jollaista-esitutkintalaki-ei-tunne-kayttaa-nayttona/