Jatkokäsittelylupa olisi tullut myöntää kun syyksilukeminen perustui sittemmin kuolleen henkilön esitutkintakertomukseen

20.2.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2019:14

Oikeudenkäyntimenettely – Jatkokäsittelylupa – Muutosperuste – Ennakkoratkaisuperuste
Todistelu

Käräjäoikeus oli lukenut A:n syyksi
petoksen. Syytteen tueksi oli esitetty muun ohessa samasta teosta
epäillyn C:n esitutkinnassa antama kertomus. C oli kuollut ennen
pääkäsittelyä eikä A ollut voinut esittää tälle kysymyksiä
esitutkinnassa. Käräjäoikeus oli katsonut C:n esitutkinnassa antaman
kertomuksen uskottavaksi ja riittäväksi näytöksi A:n syyllistymisestä
syytteessä tarkoitettuun petokseen, kun muu näyttö oli tukenut C:n
esitutkinnassa kertomaa. Hovioikeus ei myöntänyt A:lle
jatkokäsittelylupaa. Korkeimman oikeuden päätöksestä ilmenevillä
perusteilla katsottiin, että hovioikeuden olisi tullut myöntää
jatkokäsittelylupa muutosperusteella ja ennakkoratkaisuperusteella.