Eduskunnan oikeusasiamies kiirehtii julkisuuslain kokonaisuudistusta, esitutkintatietojen salassapitosäännökset epäselviä

19.10.2020 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen kiirehtii viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (julkisuuslaki) kokonaisuudistusta. 

OA arvioi esitutkinta-asiakirjojen julkisuutta koskevaa sääntelyä Oikeustoimittajat ry:n kantelun johdosta, joka koski Poliisihallituksen Julkisuuslakikäsikirjaa.  

Julkisuuslaki on tulkinnanvarainen

Kantelijan mukaan esitutkinta-aineiston pääsääntöistä julkisuutta voidaan rajoittaa yksityiselämän suojan osalta ainoastaan 24 § 1 momentin 26 kohdan perusteella. Sen mukaan vain ”arkaluonteiset” yksityiselämään liittyvät tiedot ovat salassa pidettäviä. Julkisuuslakikäsikirjan mukaan myös muut salassapitoperusteet tulevat sovellettaviksi, jolloin salassapito on laajempaa.

OA toteaa, että kummankin tulkintavaihtoehdon tueksi voidaan esittää varteenotettavia perusteluita. OA:n käsitys on, että lainsäätäjä ei ole loppuun saakka harkinnut salassapitoperusteiden keskinäisiä suhteita, vaan kysymys on jäänyt osin avoimeksi.

Hallintotuomioistuinten oikeuskäytännössä on katsottu, että esitutkinta-aineistoon sovelletaan 26 kohdan lisäksi myös muita julkisuuslain yksityisyyden suojaa koskevia kohtia. Oikeusasiamies ei voi arvostella Poliisihallitusta siitä, että Julkisuuslakikäsikirjassa on sovellettu hallintotuomioistuimissa hyväksyttyä tulkintalinjaa.

Julkisuuslaki tulisi uudistaa 

OA:n mielestä esitutkinta-aineiston julkisuuden sääntely on erittäin tärkeä kysymys. On mahdollista, että nykyiseen julkisuuslakiin liittyvät tulkintakysymykset selkiintyvät korkeimman hallinto-oikeuden nimenomaisilla ennakkopäätöksillä. OA:n mielestä se ei kuitenkaan poista julkisuuslain uudistuksen tarvetta.

Oikeusministeri on ilmoittanut, että tarkoituksena on asettaa työryhmä valmistelemaan julkisuuslain uudistusta. OA piti tätä erittäin perusteltuna ja totesi esittäneensä tämän 20 vuotta vanhan lain uudistamista jo aiemminkin. Sekä yksityisyyden suojan että varsinkin julkisuuden luonne on monella tapaa muuttunut perustavanlaatuisesti ja niiden yhteensovittaminen on entistä vaikeampaa. OA:n mukaan olisi myös syytä harkita, tulisiko esitutkinta-asiakirjojen salassapitoperusteiden uudistaminen ottaa erikseen valmisteltavaksi. 

OA pyysi oikeusministeriötä 31.1.2021 mennessä ilmoittamaan mahdollisista toimenpiteistään asiassa. 

Poliisihallituksen tulkinta esitutkinta-aineiston julkisuudesta (pdf)

Tiedote: Julkisuuslakia tulisi uudistaa

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments