Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
16.12.2015 Oikeusuutiset

KKO arvioi poliisin sellipuhutteluja. Voiko puhuttelua, jollaista esitutkintalaki ei tunne, käyttää näyttönä?

VL:2015-100 Itsekriminointisuoja Oikeus avustajaan – Rikosasian vastaaja – Esitutkinta Oikeudenkäyntimenettely – Todistelu – Hyödyntämiskielto A oli vangittu epäiltynä muun muassa murhasta, johon syyllistymisensä hän oli esitutkintakuulusteluissa puolustajansa läsnä ollessa kiistänyt. Sen jälkeen A oli vankilassa kolmena peräkkäisenä päivänä tapahtuneissa epävirallisissa puhutuksissa, joissa puolustaja ei ollut ollut saapuvilla, tunnustanut surmaamisteon ja…

https://asianajajaliitto.fi/2015/12/kko-arvioi-poliisin-sellipuhutteluja-voiko-puhuttelua-jollaista-esitutkintalaki-ei-tunne-kayttaa-nayttona/
29.10.2015 Oikeusuutiset

Valtakunnansyyttäjänvirasto: Ne bis in idem, Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyn yleissopimuksen 54 artikla, esitutkintaa ei toimiteta

Kihlakunnansyyttäjä oli tehnyt päätöksen, ettei esitutkintaa aloiteta Virossa tapahtuneeksi epäillystä taposta, jossa sekä tekijäksi epäilty henkilö että epäilty uhri olivat Suomen kansalaisia. Uhrin omaiset vaativat kantelussaan, että valtakunnansyyttäjän tulisi määrätä asiassa esitutkinta toimitettavaksi Jutun selvittäminen oli aloitettu Virossa ja siellä tehtyjen esitutkintatoimien jälkeen esitutkinta oli lopetettu, koska saadun selvityksen perusteella…

https://asianajajaliitto.fi/2015/10/valtakunnansyyttajanvirasto-ne-bis-in-idem-schengenin-sopimuksen-soveltamisesta-tehdyn-yleissopimuksen-54-artikla-esitutkintaa-ei-toimiteta/
26.3.2015 Oikeusuutiset

Hovioikeus ei saanut hyödyntää esitutkintakertomusta uutena selvityksenä kuulematta valittajana ollutta vastaajaa

KKO:2015:20 Oikeudenkäyntimenettely – Asianosaisen kuuleminen – Pääkäsittely hovioikeudessa Todistelu – Esitutkintakertomuksen huomioon ottaminen oikeudenkäynnissä Käräjäoikeus oli rikosasiassa päättänyt, ettei vastaaja A:n esitutkintakertomusta saanut hyödyntää todisteena asiassa, ja katsonut muun näytön perusteella, että A oli syyllistynyt niihin rikoksiin, joista syyttäjä oli vaatinut hänelle rangaistusta. A:n valitettua hovioikeuteen syyttäjä oli vastauksessaan vedonnut…

https://asianajajaliitto.fi/2015/03/hovioikeus-ei-saanut-hyodyntaa-esitutkintakertomusta-uutena-selvityksena-kuulematta-valittajana-ollutta-vastaajaa/
4.8.2014 Oikeusuutiset

Poliisiammattikorkeakoulu: Poliisille oppikirja esitutkintalain ja pakkokeinolain soveltamisesta

Poliisiammattikorkeakoulun julkaisusarjassa on ilmestynyt kaksi oppikirjaa: Esitutkintalaki – Kommentaari ja Pakkokeinolaki – Kommentaari Esitutkintaa, pakkokeinoja ja poliisin toimivaltuuksia sääntelevät normit muuttuivat vuoden 2014 alusta. Uusissa laeissa viranomaisten toimivaltuudet on säännelty entistä yksityiskohtaisemmin, täsmällisemmin ja kattavammin. Kommentaariteokset ovat perusteellisia esityksiä uusien 1.1.2014 voimaan tulleiden esitutkintalain ja pakkokeinolain säännöksistä. – Poliisihallinnossa on…

https://asianajajaliitto.fi/2014/08/poliisiammattikorkeakoulu-poliisille-oppikirja-esitutkintalain-ja-pakkokeinolain-soveltamisesta/
17.7.2014 Oikeusuutiset

Ruotsissa erikoisesta lapsipornon hallussapitotapaukesta ei esitutkintaa tuomaria kohtaan

Ruotsin valtakaunnansyyttäjänvirasto on päättänyt, ettei se käynnistä esitutkintaa jutussa, jossa käräjäoikeuden puheenjohtajana toiminut tuomari oli määrännyt lapsipornoa sisältävän materiaalin näyttämisen tuomioisuimessa videoitavaksi käräjäoikeuden tuomioharkintaa varten. Juttua tutkinut Rikskriminalpolisen teki ilmoituksen valtakunnansyyttäjänvirastoon pyytäen esitutkinnan aloittamista siitä, oliko puheenjohtaja syyllistynyt törkeän lapsipornoa sisältävän aineiston hallussapitoon videoidessaan tuomioistuimessa näytettyä lapsipornoa sisältävää aineistoa. Rikskriminalpolisen…

https://asianajajaliitto.fi/2014/07/ruotsissa-erikoisesta-lapsipornon-hallussapitotapaukesta-ei-esitutkintaa-tuomaria-kohtaan/
16.4.2014 Oikeusuutiset

Oikeuskanslerinvirasto: Esitutkinta – Ilmoitusvelvollisuus – Poliisi – Virkarikos

Poliisin menettely tuomaria koskevassa virkarikosasiassa Tutkinnanjohtaja toimitti kyseisen rajoittamisesityksen syyttäjänvirastolle, joka lähetti sen edelleen oikeuskanslerinvirastoon. Oikeuskansleri ei hyväksynyt rajoittamisesitystä koska tutkinnanjohtajan esittämän säännöksen (esitutkintalain 4 §:n 4 momentin) nojalla esitutkintaa ei voinut rajoittaa jättämällä se kokonaan toimittamatta, vaan tässä rajoittamisessa kyse on aina jo aloitetun esitutkinnan lopettamisesta. Esitutkintaa ei ollut…

https://asianajajaliitto.fi/2014/04/oikeuskanslerinvirasto-esitutkinta-ilmoitusvelvollisuus-poliisi-virkarikos/
30.12.2013 Oikeusuutiset

OM: Esitutkinta- ja pakkokeinolakien täydennykset voimaan 2014 alusta

Vuoden 2014 alussa voimaan tulevia uusia esitutkinta- ja pakkokeinolakeja täydennetään, koska laeissa on havaittu muutostarpeita jo ennen niiden voimaantuloa. Myös täydennykset tulevat voimaan vuoden 2014 alussa Jatkossa lapsen seksuaalisen hyväksikäytön selvittämisessä voidaan käyttää telekuuntelua, kun nykyisin telekuuntelun käyttö on rajattu törkeää lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä koskeviin rikosepäilyihin. Televalvonnan käyttöedellytyksiä koskevia säännöksiä…

https://asianajajaliitto.fi/2013/12/om-esitutkinta-ja-pakkokeinolakien-taydennykset-voimaan-2014-alusta/
16.12.2013 Oikeusuutiset

OM: Rikoksen esitutkintaa ja pakkokeinoja koskevat lait uudistuvat 2014

Rikoksen esitutkintaa ja sen yhteydessä käytettäviä pakkokeinoja koskeva lainsäädäntö uudistuu vuoden 2014 alusta lähtien. Samanaikaisesti tulee voimaan poliisilain uudistus Viranomaisten toimivaltuuksista säädetään nykyistä täsmällisemmin ja kattavammin, ottaen huomioon toisaalta perus- ja ihmisoikeuksien suoja ja toisaalta rikostorjunnan tarpeet. Lakiin lisätään uusia salaisia pakkokeinoja, joita voidaan käyttää salassa niiden kohteilta rikoksen selvittämiseksi.…

https://asianajajaliitto.fi/2013/12/om-rikoksen-esitutkintaa-ja-pakkokeinoja-koskevat-lait-uudistuvat-2014/
17.11.2013 Oikeusuutiset

Esitutkintauudistukseen liittyvä lakihankkeen tietopaketti

Eduskunnan kirjaston uuteen palveluun lisätty tiedot ensi vuodenvaihteen esitutkintauudistuksesta Eduskunnan kirjastossa laaditaan tietopaketteja, joihin kootaan keskeisiin lainsäädäntöhankkeisiin liittyvää aineistoa. Aineistoa kerätään sekä eduskuntakäsittelyä edeltävältä ajalta, että eduskuntakäsittelystä. Tietopaketteihin sisällytetään myös hankkeita koskevaa uutisointia, oikeusvertailevaa aineistoa, kirjallisuutta, sekä tutkimusaineistoa. Lisäksi tietopaketteihin lisätään soveltuvin osin tietoa esim. kansalaisten mahdollisuuksista vaikuttaa kyseiseen hankkeeseen.…

https://asianajajaliitto.fi/2013/11/esitutkintauudistukseen-liittyva-lakihankkeen-tietopaketti/
25.9.2013 Oikeusuutiset

VKSV: Esitutkintayhteistyötä koskeva ohje

Uusi esitutkintalaki astuu voimaan 1.1.2014. Uuden lainsäädännön myötä syyttäjän ja esitutkintaviranomaisen välinen yhteistyö rikosasioiden tutkinnassa muuttuu Se lisääntyy määrältään, monipuolistuu muodoiltaan ja painottuu esitutkinnan alkuvaiheisiin. Esitutkintayhteistyöllä pyritään tehostamaan rikosten selvittämistä ja rikosprosessin toimivuutta kokonaisuudessaan. Työryhmän raportti sisältää kattavan analyysin ja käsikirjatyyppisen kuvauksen uuden lain tuomista muutoksista esitutkintayhteistyön kummankin osapuolen näkökulmasta…

https://asianajajaliitto.fi/2013/09/vksv-esitutkintayhteistyota-koskeva-ohje/