Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
31.1.2024 Oikeusuutiset

Elatusapua oli maksettava sovitusti myös ajalta jolloin lapset oli huostaanotettuina ja sijaishuollossa

KKO:2024:8 Ulosottokaari – Täytäntöönpanoriita – Lapsen elatus A oli kunnan perusturvalautakunnan vahvistamissa elatussopimuksissa sitoutunut suorittamaan lapsilleen elatusapua. A ei ollut maksanut elatusapua siltä ajalta, kun lapset olivat olleet huostaanotettuina ja sijaishuoltoon sijoitettuina. Myönnettyään lapsille elatustuen Kansaneläkelaitos oli ryhtynyt perimään A:lta maksamattomia elatusapueriä ulosottomenettelyssä. Korkeimman oikeuden ratkaisusta ilmenevillä perusteilla katsottiin, ettei…

https://asianajajaliitto.fi/2024/01/elatusapua-oli-maksettava-soivitusti-myos-ajalta-jolloin-lapset-oli-huostaanotettuina-ja-sijaishuollossa/
9.2.2023 Oikeusuutiset

Elatusapu vuoroasumistilanteessa – Työryhmän ehdotus

Oikeusministeriön asettama työryhmä on valmistellut ehdotuksen vuoroasuvan lapsen elatusavun määrittämisessä huomioon otettavista näkökohdista. Ehdotetulla ohjeella täydennettäisiin vuonna 2007 julkaistua ohjetta lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi (OM 2007:2). Lapsen elatuksesta annetun lain mukaan kumpikin vanhempi vastaa lapsen elatuksesta kykynsä mukaan. Vuoroasumistilanteessa elatusapua maksava vanhempi voi olla kumpi tahansa vanhemmista. Työryhmän ehdotuksen mukaan…

https://asianajajaliitto.fi/2023/02/elatusapu-vuoroasumistilanteessa-tyoryhman-ehdotus/
25.1.2023 Oikeusuutiset

Elatustuki voitiin myöntää siitä lukien kun elatusapua oli tosiasiallisesti vaadittu eikä siitä kun lasta koskeva asia oli tullut käräjäoikeudessa vireille

VakO: Elatustuki – Elatusapu Lasten huoltoa ja tapaamisoikeutta koskeva asia oli tullut vireille käräjäoikeudessa 11.10.2019, josta alkaen Kela oli katsonut elatusavun vahvistetuksi. Kansaneläkelaitos oli myöntänyt lapsen äidille elatustuen 1.12.2019 alkaen. Lapsen isä vaati vakuutusoikeudessa elatustuesta annetun päätöksen kumoamista ainakin käräjäoikeuden ratkaisun antamista eli 11.3.2021 edeltäneeltä ajalta. Elatusapua koskeva vaatimus oli…

https://asianajajaliitto.fi/2023/01/elatustuki-voitiin-myontaa-siita-lukien-kun-elatusapua-oli-tosiasiallisesti-vaadittu-eika-siita-kun-lasta-koskeva-asia-oli-tullut-karajaoikeudessa-vireille/
8.10.2022 Oikeusuutiset

Ulkomaisen elatusapumääräyksen osittaista vanhentumista ei tutkittu määräyksen täytäntöönpanoa vahvistettaessa – kuuluu ulosoton arvioitavaksi

Hel­HO:2022:2 Elatusapu – Ulkomaisen tuomion täytäntöönpano – Elatusapusaatavan vanhentuminen – Elatusavun perintä GH oli hakenut Australiassa annettujen elatusapumääräysten täytäntöönpantaviksi määräämistä Suomessa. Määräykset koskivat ajanjaksolle 1.7.2012 – 31.3.2021 kohdentuneita elatusapueriä. SH oli vastustanut elatusapumääräysten määräämistä täytäntöönpantaviksi muun muassa sillä perusteella, että osa täytäntöönpantavaksi määrätyistä elatusavuista olivat niin vanhoja, että ne olisivat…

https://asianajajaliitto.fi/2022/10/ulkomaisen-elatusapumaarayksen-osittaista-vanhentumista-ei-tutkittu-maarayksen-taytantoonpanoa-vahvistettaessa-kuuluu-ulosoton-arvioitavaksi/
20.8.2020 Oikeusuutiset

KKO: Ei voida pitää perusteltuna, että vanhempi voisi hoitovapaan perusteella välttyä kokonaan suorittamasta elatusapua

KKO:2020:60 Lapsen elatus – Vanhemman elatuskyky – Hoitovapaa Vanhemman elatuskykyä oli hoitovapaan aikana arvioitava hänen tosiasiallisten tulojensa perusteella. Vanhemman hoitovapaata edeltävän elatuskyvyn perusteella kohtuulliseksi elatusavun määräksi katsottiin kuitenkin tosiasiallisiin tuloihin perustuvaa elatuskykyä vastaavaa määrää korkeampi määrä. (Ään.)   KKO:2020:60

https://asianajajaliitto.fi/2020/08/kko-ei-voida-pitaa-perusteltuna-etta-vanhempi-voisi-hoitovapaan-perusteella-valttya-kokonaan-suorittamasta-elatusapua/
27.11.2015 Oikeusuutiset

Kansaneläkelaitos: Elatustuki ja elatusapu tarkistetaan indeksillä

Elatustuen ja elatusavun määrät pienenevät 0,26 prosentilla ensi vuoden alussa. Muutos perustuu elinkustannusindeksin laskuun Elatustuki ja elatusapu ovat sidoksissa elinkustannusindeksiin, joka laskee 1.1.2016 alkaen 0,26 prosenttia. Täysimääräinen elatustuki on ensi vuoden alusta 154,77 euroa lapsesta kuukaudessa. Nyt täysi tuki on 155,17 euroa kuukaudessa, joten laskua tulee 0,40 euroa kuukaudessa. Kela…

https://asianajajaliitto.fi/2015/11/kansanelakelaitos-elatustuki-ja-elatusapu-tarkistetaan-indeksilla/
28.8.2014 Oikeusuutiset

Väliaikaiseen elatusapuratkaisuun ei saa hakea muutosta valittamalla

VaaHO:2014:1 Lapsen elatusapu väliaikainen määräys muutoksenhakuoikeus Edellä mainitun oikeudenkäymiskaaren säännöksessä ilmaistun pääsäännön mukaan oikeudenkäynnin aikana annettuihin ratkaisuihin ei ole oikeutta hakea muutosta ellei sitä ole nimenomaisesti sallittu. Lisäksi muutoksenhaku on nimenomaisesti kielletty avioeroa tai yhteiselämän lopettamista koskevan asian yhteydessä annetuista elatusapua koskevista väliaikaismääräyksistä. Mainituista säännöksistä ilmenevän lainsäätäjän tarkoituksen perusteella ja…

https://asianajajaliitto.fi/2014/08/valiaikaiseen-elatusapuratkaisuun-ei-saa-hakea-muutosta-valittamalla/
11.12.2013 Oikeusuutiset

STM kuntainfo: Elatusapujen ja elatustukien määrät nousevat 1.1.2014

Täysimääräisen elatustuen määrä on 1.1.2014 lukien 153,63 euroa kuukaudessa lasta kohden. Lisäksi elatusapuohjeen rahamääriä on tarkistettu 1.1.2014 lähtien Elatusapuohjeessa olevat rahamäärät ovat 1.1.2014 lukien seuraavat: Kohta 2.2.2. Yleisten kustannusten määränä pidetään: lapsen ollessa 0-6-vuotias 294 euroa kuukaudessa; lapsen ollessa 7-12-vuotias 342 euroa kuukaudessa; lapsen ollessa 13-17-vuotias 460 euroa kuukaudessa.  …

https://asianajajaliitto.fi/2013/12/stm-kuntainfo-elatusapujen-ja-elatustukien-maarat-nousevat-1-1-2014/
18.6.2013 Oikeusuutiset

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos: Elatusapusopimusten euromäärä jätetään vahvistamatta yhä useammin

Kuntien sosiaalitoimet vahvistivat lähes 46 500 elatusapusopimusta vuonna 2012. Voimaan jääneitä sopimuksia oli yli 40 700 ja niistä 29 prosentissa euromäärä jätettiin vahvistamatta Suomessa vahvistettiin vuonna 2012 kaikkiaan 46 457 elatusapusopimusta. Sopimuksia tehtiin noin  2 100 (5 %) enemmän kuin edellisenä vuonna. Vuonna 2007 alkanut elatusapusopimusten määrän kasvu jatkuu edelleen.…

https://asianajajaliitto.fi/2013/06/terveyden-ja-hyvinvoinnin-laitos-elatusapusopimusten-euromaara-jatetaan-vahvistamatta-yha-useammin/