Ulkomaisen elatusapumääräyksen osittaista vanhentumista ei tutkittu määräyksen täytäntöönpanoa vahvistettaessa – kuuluu ulosoton arvioitavaksi

8.10.2022 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Hel­HO:2022:2 Elatusapu – Ulkomaisen tuomion täytäntöönpano – Elatusapusaatavan vanhentuminen – Elatusavun perintä

GH oli hakenut Australiassa annettujen elatusapumääräysten täytäntöönpantaviksi määräämistä Suomessa. Määräykset koskivat ajanjaksolle 1.7.2012 – 31.3.2021 kohdentuneita elatusapueriä. SH oli vastustanut elatusapumääräysten määräämistä täytäntöönpantaviksi muun muassa sillä perusteella, että osa täytäntöönpantavaksi määrätyistä elatusavuista olivat niin vanhoja, että ne olisivat suomalaisina elatusapumaksuina vanhentuneita, eikä niitä olisi voitu panna Suomessa täytäntöön.

Käräjäoikeus vahvisti Australiassa annetut elatusapumääräykset Suomessa voimassa oleviksi ja määräsi ne pantavaksi täytäntöön.

Hovioikeus katsoi, että kaikki hakemukseen liitetyt Australiassa annetut elatusapumääräykset, jotka olivat käsittelyn kohteena hovioikeudessa, olivat ilman eri vahvistusta voimassa Suomessa siten kuin ulkomailla annetun elatusapua koskevan päätöksen tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta annetun lain 4 §:ssä säädetään. Hovioikeus katsoi edelleen, kuten käräjäoikeus, ettei elatusapumääräysten tunnustamiselle ollut lain 7 §:ssä tarkoitettua estettä.

Hovioikeus totesi ratkaisussaan, että Australiassa annetut elatusapumääräykset olivat pantavissa täytäntöön siten kuin Suomen tuomioistuimen antaman lainvoimaisen tuomion täytäntöönpanosta säädetään. Kun kysymyksessä oli lapselle määräajoin sovellettava elatusapu, tarkoitti tämä lapsen elatuksesta annetun lain 16 c §:n 1 momentin rajoitussäännöksen sovellettavaksi tulemista. Hovioikeus totesi kuitenkin, että viiden vuoden määräajan ylittymisen arvioiminen kulloisenkin elatusapuerän osalta kuului ensiasteena täytäntöönpanevan viranomaisen eli ulosoton arvioitavaksi täytäntöönpanohetkellä, minkä vuoksi hovioikeus ei lausunut ratkaisussaan siitä, mitkä tuomioistuimessa täytäntöönpantavaksi vaadituista eristä olivat enää täytäntöönpantavissa hovioikeuden ratkaisun antamishetkellä tai muuna ajankohtana.

Hel­HO:2022:2

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments