Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
12.1.2022 Oikeusuutiset

Ajan saaminen lastenvalvojalle kesti liian kauan – AOA antoi huomautuksen ja teki hyvitysesityksen

Apulaisoikeusasiamies (AOA) Maija Sakslin antoi huomautuksen Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymälle (Kymsote), joka on menetellyt lainvastaisesti laiminlyödessään lastenvalvojien palveluiden asianmukaisen järjestämisen.  AOA esitti myös hyvitystä kantelijalle sen vuoksi, että lapsi oli jäänyt ilman vahvistettua elatusapua ja oikeutta elatustukeen. Pitkä odotusaika lastenvalvojalle aiheutti siten perheelle rahallisen menetyksen.  Kantelija oli varannut lokakuun…

https://asianajajaliitto.fi/2022/01/ajan-saaminen-lastenvalvojalle-kesti-liian-kauan-aoa-antoi-huomautuksen-ja-teki-hyvitysesityksen/
2.12.2020 Oikeusuutiset

Hovioikeuden päätös elatusavusta lasten vuoroasumistilanteessa

THO:2020:10 Lapsen elatus – Vuoroasuminen – Asumiskustannukset Kysymys elatusavun määrän laskemisesta vuoroasumistilanteessa ja erityisesti asumiskustannusten huomioon ottamisesta.   ”Elatusavun tarkoituksena on hyvittää toiselle vanhemmalle lapsen välttämättömiä elinkustannuksia, jotka muodostuvat toisen vanhemman maksettavaksi. Harkittaessa D:n maksettavaksi määrättävän kohtuullisen rahallisen elatusavun määrää on otettava huomioon se riidaton seikka, että A ja B…

https://asianajajaliitto.fi/2020/12/hovioikeuden-paatos-elatusavusta-lasten-vuoroasumistilanteessa/
20.8.2020 Oikeusuutiset

KKO: Ei voida pitää perusteltuna, että vanhempi voisi hoitovapaan perusteella välttyä kokonaan suorittamasta elatusapua

KKO:2020:60 Lapsen elatus – Vanhemman elatuskyky – Hoitovapaa Vanhemman elatuskykyä oli hoitovapaan aikana arvioitava hänen tosiasiallisten tulojensa perusteella. Vanhemman hoitovapaata edeltävän elatuskyvyn perusteella kohtuulliseksi elatusavun määräksi katsottiin kuitenkin tosiasiallisiin tuloihin perustuvaa elatuskykyä vastaavaa määrää korkeampi määrä. (Ään.)   KKO:2020:60

https://asianajajaliitto.fi/2020/08/kko-ei-voida-pitaa-perusteltuna-etta-vanhempi-voisi-hoitovapaan-perusteella-valttya-kokonaan-suorittamasta-elatusapua/
31.1.2018 Oikeusuutiset

Julkiasiamiehen ratkaisuehdotus vuoden 2007 Haagin pöytäkirjaan sisällytettyjen lainvalintasääntöjen tulkitsemisesta

Ennakkoratkaisupyyntö – Oikeudellinen yhteistyö yksityisoikeuden alalla – Elatusvelvoitteet – Puuttuva mahdollisuus saada elatusvelvolliselta elatusapua – Elatusapuun oikeutetun asuinpaikan valtion vaihtuminen – Lex forin soveltaminen (Ennakkoratkaisupyyntö – Oberster Gerichtshof (ylin tuomioistuin, Itävalta)) 1. Nyt käsiteltävässä menettelyssä Oberster Gerichtshof (ylin tuomioistuin, Itävalta) pyytää unionin tuomioistuinta tulkitsemaan vuoden 2007 Haagin pöytäkirjan sääntöjä sellaisen…

https://asianajajaliitto.fi/2018/01/julkiasiamiehen-ratkaisuehdotus-vuoden-2007-haagin-poytakirjaan-sisallytettyjen-lainvalintasaantojen-tulkitsemisesta/
15.2.2016 Lausunnot

Lausunto lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan lainsäädännön uudistamisesta

Dnro 05/2016 Lausuntopyyntönne: OM 31/41/2015, 26.1.2016 LAPSEN HUOLTOA JA TAPAAMISOIKEUTTA KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTAMINEN Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) on saanut oikeusministeriöltä 26.1.2016 päivätyn lausuntopyynnön lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan lainsäädännön uudistamisesta. Asianajajaliitto lausuu esityksen johdosta seuraavaa. 2. Lapsen tapaamisoikeus 2.1. Vuoroasumisjärjestelyt Oikeuskäytännössä vuoroasuminen on voitu vahvistaa yleensä vain sellaisissa tilanteissa, joissa lapsen…

https://asianajajaliitto.fi/2016/02/lausunto-lapsen-huoltoa-ja-tapaamisoikeutta-koskevan-lainsaadannon-uudistamisesta/
1.2.2016 Oikeusuutiset

HelHO: Otetaanko lapsen KELAlta saama kuntoutusraha huomioon elatusavun määrässä?

HelHO:2015:16 Lapsen elatus Kuntoutusraha Elatuslain 2 §:n 2 momentin mukaan vanhempien elatusavun laajuudessa otetaan huomioon myös lapsen kyky ja mahdollisuudet vastata omasta elatuksestaan. Riidatonta on, että B saa Kansaneläkelaitokselta kuntoutusrahaa. Lain esitöiden perusteella vaikuttaa ilmeiseltä, että kuntoutusrahalla on tarkoitettu olevan paitsi kannustevaikutus, myös saajansa toimeentuloa tukevaa vaikutusta. B:n saama kuntoutusraha…

https://asianajajaliitto.fi/2016/02/helho-otetaanko-lapsen-kelalta-saama-kuntoutusraha-huomioon-elatusavun-maarassa/
27.11.2015 Oikeusuutiset

Kansaneläkelaitos: Elatustuki ja elatusapu tarkistetaan indeksillä

Elatustuen ja elatusavun määrät pienenevät 0,26 prosentilla ensi vuoden alussa. Muutos perustuu elinkustannusindeksin laskuun Elatustuki ja elatusapu ovat sidoksissa elinkustannusindeksiin, joka laskee 1.1.2016 alkaen 0,26 prosenttia. Täysimääräinen elatustuki on ensi vuoden alusta 154,77 euroa lapsesta kuukaudessa. Nyt täysi tuki on 155,17 euroa kuukaudessa, joten laskua tulee 0,40 euroa kuukaudessa. Kela…

https://asianajajaliitto.fi/2015/11/kansanelakelaitos-elatustuki-ja-elatusapu-tarkistetaan-indeksilla/
2.12.2014 Oikeusuutiset

Ratkaisu lapsen elatusta koskevan vahvistetun sopimuksen sitovuudesta

THO:2014:2 Lapsen elatus Elatusapu Sopimus kolmannen hyväksi Sovinnon vahvistaminen Sovinnon täytäntöönpanokelpoisuus Tuomioistuimen vahvistaman sovinnon sitovuutta on arvioitava yleisten sopimusoikeudellisten normien nojalla (KKO 2012:35). Asiassa ei ole ilmennyt aihetta epäillä, ettei A olisi ymmärtänyt käräjäoikeuden ratkaisun sisältöä ja merkitystä myös siltä osin kuin siinä on kysymys E:n hyväksi tehdyn sopimuksen vahvistamisesta…

https://asianajajaliitto.fi/2014/12/ratkaisu-lapsen-elatusta-koskevan-vahvistetun-sopimuksen-sitovuudesta/
28.8.2014 Oikeusuutiset

Väliaikaiseen elatusapuratkaisuun ei saa hakea muutosta valittamalla

VaaHO:2014:1 Lapsen elatusapu väliaikainen määräys muutoksenhakuoikeus Edellä mainitun oikeudenkäymiskaaren säännöksessä ilmaistun pääsäännön mukaan oikeudenkäynnin aikana annettuihin ratkaisuihin ei ole oikeutta hakea muutosta ellei sitä ole nimenomaisesti sallittu. Lisäksi muutoksenhaku on nimenomaisesti kielletty avioeroa tai yhteiselämän lopettamista koskevan asian yhteydessä annetuista elatusapua koskevista väliaikaismääräyksistä. Mainituista säännöksistä ilmenevän lainsäätäjän tarkoituksen perusteella ja…

https://asianajajaliitto.fi/2014/08/valiaikaiseen-elatusapuratkaisuun-ei-saa-hakea-muutosta-valittamalla/
14.10.2021 Oikeusuutiset

Pakkoavioliiton kumoaminen mahdolliseksi

Hallitus esittää avioliittolakiin muutosta, joka mahdollistaisi sen, että pakottamalla solmittu avioliitto voidaan purkaa kumoamalla. Muutos on osa pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelmaa. Esityksen mukaan avioliiton kumoamisen oikeudelliset vaikutukset ovat muutoin samat kuin avioerossa, mutta siviilisääty palautuu siihen, joka aviopuolisolla oli ennen pakkoavioliittoa.  – Tämä muutos on tärkeä viesti siitä, että…

https://asianajajaliitto.fi/2021/10/pakkoavioliiton-kumoaminen-mahdolliseksi/