Elatustuki voitiin myöntää siitä lukien kun elatusapua oli tosiasiallisesti vaadittu eikä siitä kun lasta koskeva asia oli tullut käräjäoikeudessa vireille

25.1.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

VakO: Elatustuki – Elatusapu

Lasten huoltoa ja tapaamisoikeutta koskeva asia oli tullut vireille käräjäoikeudessa 11.10.2019, josta alkaen Kela oli katsonut elatusavun vahvistetuksi. Kansaneläkelaitos oli myöntänyt lapsen äidille elatustuen 1.12.2019 alkaen. Lapsen isä vaati vakuutusoikeudessa elatustuesta annetun päätöksen kumoamista ainakin käräjäoikeuden ratkaisun antamista eli 11.3.2021 edeltäneeltä ajalta. Elatusapua koskeva vaatimus oli esitetty käräjäoikeudelle vasta 6.11.2019 toimitetussa lapsen äidin lausumassa. Elatusapuvaatimuksen katsottiin tähän nähden tulleen vireille 6.11.2019. Käräjäoikeuden päätöksessä ei ollut erikseen määrätty ajankohtaa, josta lukien elatusapua oli suoritettava, eikä siinä siten ollut myöskään määrätty elatusapua suoritettavaksi kanteen vireille tuloa myöhäisemmästä ajankohdasta. Vakuutusoikeus viittasi elatusapulain 10 §:n 1 momentista ja lain esitöistä ilmenevään pääsääntöön ja katsoi sen mukaisesti, että elatustuen saamisen edellytykset olivat täyttyneet elatusapua koskevan vaatimuksen esittämisestä eli 6.11.2019 lukien. Vakuutusoikeus muutti sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnan päätöstä siten, että kun otettiin huomioon isän 10.4.2021 maksama elatusapusuoritus, lapsen äidille tuli myöntää elatustuki 1.1.2020 alkaen. Lapsen isän valitus hylättiin enemmälti.

VakO 276:2022

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments