Elatusapu vuoroasumistilanteessa – Työryhmän ehdotus

9.2.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Oikeusministeriön asettama työryhmä on valmistellut ehdotuksen vuoroasuvan lapsen elatusavun määrittämisessä huomioon otettavista näkökohdista.

Ehdotetulla ohjeella täydennettäisiin vuonna 2007 julkaistua ohjetta lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi (OM 2007:2).

Lapsen elatuksesta annetun lain mukaan kumpikin vanhempi vastaa lapsen elatuksesta kykynsä mukaan. Vuoroasumistilanteessa elatusapua maksava vanhempi voi olla kumpi tahansa vanhemmista.

Työryhmän ehdotuksen mukaan vuoden 2007 ohjeessa tarkoitetut lapsen yleiset ja erityiset kulut eli lapsen elatuksen tarve jaetaan vuoroasuvan lapsen elatusapua koskevassa laskelmassa molemmille vanhemmille. Ohjeistus on nyt lausunnolla.

Lapsen erityisiin kustannuksiin sisällytettäisiin vuoroasumistilanteessa lapsen osuus kummankin vanhemman asumiskuluista. Lapsen osuus olisi kuitenkin vain puolet vuoden 2007 ohjeessa osoitetuista prosenttiosuuksista. Muut lapsen erityiset kustannukset jaettaisiin kummallekin vanhemmalle sen mukaan, kumpi tosiasiallisesti vastaa kuluista. Lapsilisä vähennettäisiin lapsesta aiheutuvista kuluista samalla tavoin kuin vuoden 2007 ohjeessa esitetään.

Vanhempien elatuskykyä laskettaessa otettaisiin huomioon molemmilta vanhemmilta kohtuulliset asumiskulut, jossa on huomioitu lapsen aiheuttama tilan tarve.

Lapsesta aiheutuvien kulujen ja vanhempien elatuskykyä koskevien laskelmien jälkeen kustannusten jakautumista oikaistaisiin tarvittaessa elatusapuna maksettavalla määrällä, jotta vanhempien elatuskykyjen mukainen osuus kustannusvastuusta toteutuisi. Vuoden 2007 ohjeessa tarkoitettua luonapitovähennystä ei vuoroasumistilanteessa tehtäisi, koska yleiset kustannukset jaetaan molemmille vanhemmille.

Laskelmien lopuksi tulisi vielä arvioida, onko lopputulos kaikki asiaan vaikuttavat seikat huomioon ottaen kohtuullinen. Vuoroasuvan lapsen elatukseen vaikuttavat seikat ovat moninaisia, joten elatusavun määrittäminen on näissä tilanteissa korostetun tapauskohtaista.

Ohjeluonnos on lähetetty lausunnolle, ja siitä voi antaa lausunnon Lausuntopalvelu.fiLinkki toiselle sivustolleAvautuu uudessa välilehdessä-sivustolla 20.3.2023 asti.

Työryhmän ehdotus

Tiedote

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments