Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
10.8.2020 Oikeusuutiset

Kuntayhtymällä ei ollut toimivaltaa ostaa työterveyshuolto- ja yleislääkäripalveluita tuottavan yhtiön vähemmistöosuutta

KHO:2020:90 Kunnallisasia – Kuntayhtymän toimiala – Perussopimus – Työterveyshuolto Kuntayhtymän valtuusto oli päättänyt ostaa kaupungilta työterveyshuolto- ja yleislääkäripalveluita tuottavan osakeyhtiön osakkeista 49 prosenttia. Hallinto-oikeus kumosi päätöksen kuntayhtymän jäsenen A:n valituksesta sillä perusteella, että valtuusto oli ylittänyt toimivaltansa. Kuntayhtymän korkeimmalle hallinto-oikeuden tekemän valituksen mukaan osakekaupassa oli kysymys kuntayhtymän toimialasijoittamisesta, ja yhtiö…

https://asianajajaliitto.fi/2020/08/kuntayhtymalla-ei-ollut-toimivaltaa-ostaa-tyoterveyshuolto-ja-yleislaakaripalveluita-tuottavan-yhtion-vahemmistoosuutta/
4.4.2019 Oikeusuutiset

Eu:n tuomioistuimen tuomio kuluttajansuojaa koskevassa asiassa

Ennakkoratkaisupyyntö – Kuluttajansuoja – Direktiivi 93/13/ETY – Kuluttajasopimusten kohtuuttomat ehdot – 1 artiklan 2 kohta – Direktiivin soveltamisala – Ehto, jolla alueellinen toimivalta annetaan yleisten sääntöjen nojalla määritellylle tuomioistuimelle – 6 artiklan 1 kohta – Kohtuuttomuuden tutkiminen viran puolesta – 7 artiklan 1 kohta – Kansallisen tuomioistuimen velvollisuudet ja oikeudet…

https://asianajajaliitto.fi/2019/04/eun-tuomioistuimen-tuomio-kuluttajansuojaa-koskevassa-asiassa-5/
19.10.2018 Oikeusuutiset

Eu:n tuomioistuimen tuomio internetyhteyden omistajan korvausvastuusta

Ennakkoratkaisupyyntö – Tekijänoikeus ja lähioikeudet – Direktiivi 2001/29/EY – Teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistaminen – Direktiivi 2004/48/EY – Korvaus tapauksessa, jossa tiedostoja on jaettu tekijänoikeuden vastaisesti – Internetyhteys, joka on sen haltijan perheenjäsenten käytettävissä – Haltijan vapautuminen vahingonkorvausvastuusta tarvitsematta täsmentää, millä tavoin perheenjäsen on käyttänyt internetyhteyttä – Euroopan unionin perusoikeuskirja…

https://asianajajaliitto.fi/2018/10/eun-tuomioistuimen-tuomio-internetyhteyden-omistajan-korvausvastuusta/
6.9.2018 Oikeusuutiset

EU:n tuomioistuimen tuomio siirtotyöläisen sosiaaliturvaa koskevassa asiassa

Ennakkoratkaisupyyntö – Sosiaaliturva – Asetus (EY) N:o 987/2009 – 5 artikla ja 19 artiklan 2 kohta – Työntekijät, jotka on lähetetty toiseen jäsenvaltioon kuin mihin heidän työnantajansa on sijoittautunut – Lähtöjäsenvaltion suorittama A1‑todistusten antaminen sen jälkeen, kun vastaanottava jäsenvaltio on tunnustanut työntekijöiden kuulumisen sen sosiaaliturvajärjestelmään – Hallintotoimikunnan lausunto – A1‑todistusten…

https://asianajajaliitto.fi/2018/09/eun-tuomioistuimen-tuomio-siirtotyolaisen-sosiaaliturvaa-koskevassa-asiassa/
7.6.2018 Oikeusuutiset

EU:n tuomioistuimen tuomio Facebookin fanisivujen ylläpitäjän vastuusta yhdessä Facebookin kanssa sivun kävijöiden tietojen käsittelystä

Ennakkoratkaisupyyntö – Direktiivi 95/46/EY – Henkilötiedot – Luonnollisten henkilöiden suojelu henkilötietojen käsittelyssä – Määräys, joka koskee sellaisen Facebook-sivun (fan page) poistamista käytöstä, joka mahdollistaa kyseisellä sivulla kävijöihin liittyvien tiettyjen tietojen keräämisen ja käsittelyn – 2 artiklan d alakohta – Henkilötietojen käsittelystä vastuussa oleva taho – 4 artikla – Sovellettava kansallinen…

https://asianajajaliitto.fi/2018/06/eun-tuomioistuimen-tuomio-facebookin-fanisivujen-yllapitajan-vastuusta-yhdessa-facebookin-kanssa-sivun-kavijoiden-tietojen-kasittelysta/
10.4.2018 Oikeusuutiset

EU:n tuomioistuimen tuomio syrjimättömyydestä ja euroopan kansalaisuudesta

Ennakkoratkaisupyyntö – Unionin kansalaisuus – SEUT 18 ja SEUT 21 artikla – Jäsenvaltion kansalaisen, joka on käyttänyt oikeuttaan vapaaseen liikkuvuuteen, luovuttaminen Amerikan yhdysvaltoihin – Euroopan unionin ja tämän kolmannen valtion välinen sopimus rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta – Unionin oikeuden soveltamisala – Luovuttamiskieltoa sovelletaan vain jäsenvaltion kansalaisiin – Vapaan liikkuvuuden rajoitus…

https://asianajajaliitto.fi/2018/04/eun-tuomioistuimen-tuomio-syrjimattomyydesta-ja-euroopan-kansalaisuudesta/
28.12.2017 Oikeusuutiset

EU:n tuomioistuimen tuomio siitä, kuuluuko sovittelijaviranomainen tuomioistuimen käsitteen alaan

Ennakkoratkaisupyyntö – Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue – Oikeudellinen yhteistyö yksityisoikeudellisissa asioissa – Tuomioistuimen toimivalta sekä tuomioiden tunnustaminen ja täytäntöönpano siviili- ja kauppaoikeuden alalla – Lugano II ‑yleissopimus – Vireilläolovaikutus – Tuomioistuimen käsite – Sveitsin oikeuden mukainen sovittelijaviranomainen, joka vastaa pääasian menettelyä edeltävästä sovittelumenettelystä Ennakkoratkaisupyynnön oli tehnyt  Amtsgericht Stuttgart (Stuttgartin…

https://asianajajaliitto.fi/2017/12/eun-tuomioistuimen-tuomio-siita-kuuluuko-sovittelijaviranomainen-tuomioistuimen-kasitteen-alaan/
25.10.2017 Oikeusuutiset

Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus facebookin fanisivustosta

Ennakkoratkaisupyyntö – Direktiivi 95/46/EY – Direktiivin 2, 4 ja 28 artikla – Yksilöiden suojelu henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaa liikkuvuus – Määräys, että verkkoyhteisöpalvelu Facebookissa oleva fanisivu on poistettava käytöstä – Rekisterinpitäjän käsite – Fanisivun hallinnoijan vastuu – Yhteisvastuu – Sovellettava kansallinen oikeus – Valvontaviranomaisten toimintavaltuuksien laajuus 1.        Tämä ennakkoratkaisupyyntö…

https://asianajajaliitto.fi/2017/10/julkisasiamiehen-ratkaisuehdotus-facebookin-fanisivustosta/
20.9.2017 Oikeusuutiset

Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus avioeroon sovellettavaa lakia koskevassa asiassa (Rooma III -asetus)

Ennakkoratkaisupyyntö – Unionin tuomioistuimen toimivalta – Asetus (EU) N:o 1259/2010 – Tiiviimmän yhteistyön toteuttaminen avio- ja asumuseroon sovellettavan lain alalla – Soveltamisala – 1 artikla – Uskonnollisen elimen kolmannessa maassa vahvistaman yksityisen avioeron tunnustaminen – 10 artikla – Sovellettavan ulkomaisen lain sivuuttaminen – Toista sukupuolta edustavan puolison syrjintä mahdollisuudessa saada…

https://asianajajaliitto.fi/2017/09/julkisasiamiehen-ratkaisuehdotus-avioeroon-sovellettavaa-lakia-koskevassa-asiassa-rooma-iii-asetus/
30.6.2017 Oikeusuutiset

EU:n tuomioistuimen tuomio eurooppalaista pidätysmääräystä koskevassa asiassa

Ennakkoratkaisupyyntö – Poliisiyhteistyö ja oikeudellinen yhteistyö rikosasioissa – Puitepäätös 2002/584/YOS – Eurooppalainen pidätysmääräys ja jäsenvaltioiden väliset luovuttamismenettelyt – Harkinnanvaraiset kieltäytymisperusteet – 4 artiklan 6 alakohta – Täytäntöönpanojäsenvaltion sitoumus panna rangaistus täytäntöön kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti – Täytäntöönpano – Yhdenmukaista tulkintaa koskeva velvollisuus Ennakkoratkaisupyynnön oli tehnyt  rechtbank Amsterdam (Amsterdamin alioikeus, Alankomaat). Ennakkoratkaisupyyntö…

https://asianajajaliitto.fi/2017/06/eun-tuomioistuimen-tuomio-eurooppalaista-pidatysmaaraysta-koskevassa-asiassa-3/