Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus avioeroon sovellettavaa lakia koskevassa asiassa (Rooma III -asetus)

20.9.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Ennakkoratkaisupyyntö – Unionin tuomioistuimen toimivalta – Asetus (EU) N:o 1259/2010 – Tiiviimmän yhteistyön toteuttaminen avio- ja asumuseroon sovellettavan lain alalla – Soveltamisala – 1 artikla – Uskonnollisen elimen kolmannessa maassa vahvistaman yksityisen avioeron tunnustaminen – 10 artikla – Sovellettavan ulkomaisen lain sivuuttaminen – Toista sukupuolta edustavan puolison syrjintä mahdollisuudessa saada avioero – Syrjivyyden abstrakti tutkiminen – Syrjityn puolison mahdollisella suostumuksella ei ole vaikutusta

Oberlandesgericht
Münchenin (alueellinen toisen asteen tuomioistuin, München, Saksa)
esittämä ennakkoratkaisupyyntö koskee tiiviimmän yhteistyön
toteuttamisesta avio- ja asumuseroon sovellettavan lain alalla
20.12.2010 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 1259/2010 tulkintaa, ja tämä on säädös, jonka säännöksiä unionin tuomioistuin ei ole koskaan aiemmin tarkastellut aineellisesti.

Käsiteltävä
ennakkoratkaisupyyntö on jatkoa Oberlandesgericht Münchenin samassa
pääasiassa, joka koskee oikeudenkäyntimenettelyä uskonnollisen elimen
päätöksellä Syyriassa vahvistetun avioeron tunnustamiseksi Saksassa,
esittämälle aiemmalle ennakkoratkaisupyynnölle. Tästä ensimmäisestä
ennakkoratkaisupyynnöstä annettiin 12.5.2016 määräys Sahyouni
(C-281/15), jossa unionin tuomioistuin totesi, ettei se selvästikään ollut toimivaltainen lausumaan kysymyksistä.

Ennakkoratkaisua
pyytänyt tuomioistuin kääntyy nyt uudelleen unionin tuomioistuimen
puoleen esittääkseen sille useita asetukseen N:o 1259/2010 liittyviä
ennakkoratkaisukysymyksiä. Ennen niiden tutkimista on osoitettava, että
unionin tuomioistuin todellakin on toimivaltainen vastaamaan näihin
kysymyksiin – vaikka pääasiassa kyseessä olevan kaltainen kolmannessa
maassa julistetun avioeron tunnustaminen ei kuulukaan kyseisen asetuksen
soveltamisalaan –, sillä ennakkoratkaisupyynnöstä ilmenee, että tätä
unionin oikeuden toimea sovelletaan asiaa koskevien Saksan
oikeussääntöjen nojalla tällaisiin tilanteisiin.

Ensimmäisessä
ennakkoratkaisukysymyksessä unionin tuomioistuinta pyydetään
määrittämään, voidaanko asetusta N:o 1259/2010 soveltaa ”yksityisiin”
avioeroihin, joita ei ole vahvistettu tuomioistuimen tai viranomaisen
konstitutiivisella päätöksellä vaan jotka perustuvat aviopuolisoiden
yksipuoliseen tai yksimieliseen tahdonilmaisuun, johon ulkomainen
viranomainen on myötävaikuttanut ainoastaan toteavasti.

Muut,
toissijaisesti esitetyt ennakkoratkaisukysymykset koskevat asetuksen 10
artiklaa, jonka mukaan sen lain sijasta, jota lähtökohtaisesti pitäisi
soveltaa, voidaan soveltaa tuomioistuinvaltion lakia, jos ensiksi
mainitulla lailla syrjitään toista aviopuolisoa hänen sukupuolensa
vuoksi. Unionin tuomioistuimelta ensinnäkin tiedustellaan, onko
tällaisen syrjivän vaikutuksen olemassaoloa arvioitava abstraktisti vai
konkreettisesti. Jos katsotaan, että arvioinnissa on otettava huomioon
käsiteltävän asian olosuhteet, unionin tuomioistuinta pyydetään
määrittämään, oikeuttaako se, että syrjitty aviopuoliso on suostunut
avioeroon, sittenkin soveltamaan syrjivää ulkomaista lakia.

Julkisasiamies ehdottaa, että unionin tuomioistuin vastaa
Oberlandesgericht Münchenin esittämiin ennakkoratkaisukysymyksiin
seuraavasti:

1)      Tiiviimmän
yhteistyön toteuttamisesta avio- ja asumuseroon sovellettavan lain
alalla 20.12.2010 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 1259/2010
säännöksiä ja erityisesti sen 1 artiklaa on tulkittava siten, että tämän
asetuksen soveltamisalaan eivät kuulu avioerot, jotka on julistettu
ilman tuomioistuimen tai viranomaisen konstitutiivista päätöstä, kuten
aviopuolison yksipuoliseen ilmoitukseen perustuvat avioerot, jotka
uskonnollinen tuomioistuin on rekisteröinyt.

2)      Toissijaisesti
ja siinä tapauksessa, että unionin tuomioistuin katsoo, että tällaiset
yksityiset avioerot kuuluvat asetuksen N:o 1259/2010 soveltamisalaan,
sen 10 artiklaa on tulkittava yhtäältä siten, että tuomioistuinvaltion
lakia on sovellettava, jos tämän asetuksen 5 tai 8 artiklan nojalla
määräytyvällä ulkomaisella lailla syrjitään abstraktisti toista puolisoa
hänen sukupuolensa vuoksi, ja toisaalta siten, ettei mainitun artiklan
sovellettavuuteen vaikuta se, että syrjitty aviopuoliso on mahdollisesti
suostunut avioeroon.

Linkki asiaan C-372/16

Unionin tuomioistuimen lehdistötiedote

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments