Eu:n tuomioistuimen tuomio kuluttajansuojaa koskevassa asiassa

4.4.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Ennakkoratkaisupyyntö – Kuluttajansuoja – Direktiivi 93/13/ETY – Kuluttajasopimusten kohtuuttomat ehdot – 1 artiklan 2 kohta – Direktiivin soveltamisala – Ehto, jolla alueellinen toimivalta annetaan yleisten sääntöjen nojalla määritellylle tuomioistuimelle – 6 artiklan 1 kohta – Kohtuuttomuuden tutkiminen viran puolesta – 7 artiklan 1 kohta – Kansallisen tuomioistuimen velvollisuudet ja oikeudet

Ennakkoratkaisupyynnön oli tehnyt  Sąd Okręgowy w Poznaniu (Poznańin
alueellinen tuomioistuin, Puola).


Unionin tuomioistuin (ensimmäinen jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

1)      Kuluttajasopimusten
kohtuuttomista ehdoista 5.4.1993 annetun neuvoston direktiivin
93/13/ETY 1 artiklan 2 kohtaa on tulkittava siten, ettei kyseisen
direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle jää pääasiassa kyseessä olevan
kaltainen sopimusehto, jossa yleisesti viitataan sovellettavaan
kansalliseen oikeuteen sopimuspuolten välisten oikeusriitojen
tutkimiseen toimivaltaisen tuomioistuimen määrittämiseksi.

2)      Direktiivin
93/13 7 artiklan 1 kohtaa on tulkittava siten, ettei se ole esteenä
sopimusehdossa viitatuille menettelysäännöille, joiden nojalla
elinkeinonharjoittaja voi valita vastaajan kotipaikan toimivaltaisen
tuomioistuimen ja sopimuksen täyttämispaikkakunnan toimivaltaisen
tuomioistuimen välillä, kun se nostaa kanteen, jossa kuluttajan
väitetään jättäneen sopimuksen täyttämättä, jollei sopimuksen
täyttämispaikkakunnan valinta johda kuluttajan kannalta sellaisiin
menettelyllisiin edellytyksiin, jotka ovat omiaan rajoittamaan
liiallisesti unionin oikeusjärjestyksessä kuluttajalle annettua oikeutta
tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin, mikä ennakkoratkaisua pyytäneen
tuomioistuimen on tarkistettava.

Linkki asiaan C-266/18