EU:n tuomioistuimen tuomio siirtotyöläisen sosiaaliturvaa koskevassa asiassa

6.9.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Ennakkoratkaisupyyntö – Sosiaaliturva – Asetus (EY) N:o 987/2009 – 5 artikla ja 19 artiklan 2 kohta – Työntekijät, jotka on lähetetty toiseen jäsenvaltioon kuin mihin heidän työnantajansa on sijoittautunut – Lähtöjäsenvaltion suorittama A1‑todistusten antaminen sen jälkeen, kun vastaanottava jäsenvaltio on tunnustanut työntekijöiden kuulumisen sen sosiaaliturvajärjestelmään – Hallintotoimikunnan lausunto – A1‑todistusten antaminen virheellisesti – Toteaminen – Näiden todistusten sitovuus ja taannehtivuus – Asetus (EY) N:o 883/2004 – Sovellettava lainsäädäntö – 12 artiklan 1 kohta – Toista henkilöä korvaamaan lähetetyn henkilön käsite

Ennakkoratkaisupyynnön oli tehnyt  Verwaltungsgerichtshof (ylin
hallintotuomioistuin, Itävalta).

Ennakkoratkaisupyyntö
koskee yhtäältä sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta
29.4.2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY)
N:o 883/2004 (EUVL 2004, L 166, s. 1 ja oikaisu EUVL 2004, L 200, s. 1),
sellaisena kuin se on muutettuna 9.12.2010 annetulla komission
asetuksella (EU) N:o 1244/2010 (EUVL 2010, L 338, s. 35) (jäljempänä
asetus N:o 883/2004), 12 artiklan 1 kohdan ja toisaalta
sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta annetun asetuksen
N:o 883/2004 täytäntöönpanomenettelystä 16.9.2009 annetun Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 987/2009 (EUVL 2009, L 284,
s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella N:o 1244/2010 (EUVL
2010, L 338, s. 35) (jäljempänä asetus N:o 987/2009), 5 artiklan ja
19 artiklan 2 kohdan tulkintaa.

Ennakkoratkaisupyyntö on esitetty asiassa, jossa osapuolina ovat Salzburger
Gebietskrankenkasse (Salzburgin osavaltion alueellinen
sairausvakuutuskassa, Itävalta) (jäljempänä Salzburgin
sairausvakuutuskassa) ja Bundesminister für Arbeit, Soziales und
Konsumentenschutz (liittovaltion työ-, sosiaali- ja
kuluttajansuojaministeri, Itävalta) (jäljempänä ministeri) sekä
Alpenrind GmbH, Martin-Meat Szolgáltató és Kereskedelmi Kft (jäljempänä
Martin-Meat), Martimpex-Meat Kft (jäljempänä Martimpex),
Pensionsversicherungsanstalt (eläkevakuutuslaitos, Itävalta) ja
Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (yleinen tapaturmavakuutuslaitos,
Itävalta) ja joka koskee sellaisiin henkilöihin sovellettavaa
sosiaaliturvalainsäädäntöä, jotka on lähetetty työskentelemään
Itävaltaan sinne sijoittautuneen Alpenrindin ja Unkariin sijoittautuneen
Martimpexin välisellä sopimuksella.

Unionin tuomioistuin (ensimmäinen jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

1)      Sosiaaliturvajärjestelmien
yhteensovittamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 883/2004
täytäntöönpanomenettelystä 16.9.2009 annetun Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetuksen (EY) N:o 987/2009, sellaisena kuin se on muutettuna
9.12.2010 annetulla komission asetuksella (EU) N:o 1244/2010, 5 artiklan
1 kohtaa, luettuna yhdessä asetuksen N:o 987/2009, sellaisena kuin se
on muutettuna asetuksella N:o 1244/2010, 19 artiklan 2 kohdan kanssa, on
tulkittava siten, että jäsenvaltion toimivaltaisen laitoksen
sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta 29.4.2004 annetun
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 883/2004,
sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella N:o 1244/2010, 12 artiklan
1 kohdan mukaisesti antama A1-todistus sitoo paitsi sen jäsenvaltion,
jossa toimintaa harjoitetaan, laitoksia, myös tämän jäsenvaltion
tuomioistuimia.

2)      Asetuksen
N:o 987/2009, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella
N:o 1244/2010, 5 artiklan 1 kohtaa, luettuna yhdessä asetuksen
N:o 987/2009, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella
N:o 1244/2010, 19 artiklan 2 kohdan kanssa, on tulkittava siten, että
jäsenvaltion toimivaltaisen laitoksen asetuksen N:o 883/2004, sellaisena
kuin se on muutettuna asetuksella N:o 1244/2010, 12 artiklan 1 kohdan
mukaisesti myöntämä A1-todistus sitoo sen jäsenvaltion, jossa toimintaa
harjoitetaan, sekä sosiaaliturvalaitoksia että kyseisen jäsenvaltion
tuomioistuimia niin kauan kuin tämän todistuksen antanut jäsenvaltio ei
ole peruuttanut eikä julistanut sitä mitättömäksi, vaikka viimeksi
mainitun jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset ja sen jäsenvaltion
viranomaiset, jossa toimintaa harjoitetaan, ovat saattaneet asian
hallintotoimikunnan käsiteltäväksi ja se on katsonut, että kyseinen
todistus on annettu virheellisesti ja se on peruutettava.

Asetuksen
N:o 987/2009, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella
N:o 1244/2010, 5 artiklan 1 kohtaa, luettuna yhdessä asetuksen
N:o 987/2009, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella
N:o 1244/2010, 19 artiklan 2 kohdan kanssa, on tulkittava siten, että
jäsenvaltion toimivaltaisen laitoksen asetuksen N:o 883/2004, sellaisena
kuin se on muutettuna asetuksella N:o 1244/2010, 12 artiklan 1 kohdan
perusteella antama A1-todistus velvoittaa sen jäsenvaltion, jossa
toimintaa harjoitetaan, sekä sosiaaliturvalaitoksia että tämän
jäsenvaltion tuomioistuimia tarvittaessa taannehtivin vaikutuksin,
vaikka tämä todistus on annettu vasta sen jälkeen, kun mainittu
jäsenvaltio on todennut kyseessä olevan työntekijän liittymisen sen
lainsäädännön mukaiseen pakolliseen vakuutukseen.

3)      Asetuksen
N:o 883/2004, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella
N:o 1244/2010, 12 artiklan 1 kohtaa on tulkittava siten, että siinä
tapauksessa, että työntekijän, jonka hänen työnantajansa on lähettänyt
työskentelemään toiseen jäsenvaltioon, korvaa toisen työnantajan
lähettämä toinen työntekijä, viimeksi mainittua työntekijää on pidettävä
työntekijänä, joka tässä säännöksessä tarkoitetulla tavalla lähetetään
korvaamaan toista työntekijää, joten hän ei voi hyötyä mainitussa
säännöksessä säädetystä erityisestä säännöstä kuuluakseen edelleen sen
jäsenvaltion lainsäädännön soveltamisalaan, jossa hänen työnantajansa
tavallisesti harjoittaa toimintaansa.

Se,
että kummankin kyseessä olevan työntekijän työnantajien kotipaikat ovat
samassa jäsenvaltiossa, tai se, että niillä on mahdollisia
henkilökohtaisia taikka organisaatioon liittyviä yhteyksiä, on tältä
osin merkityksetöntä.

Linkki asiaan C-527/16

Unionin tuomioistuimen lehdistötiedote

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments