EU:n tuomioistuimen tuomio eurooppalaista pidätysmääräystä koskevassa asiassa

30.6.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Ennakkoratkaisupyyntö – Poliisiyhteistyö ja oikeudellinen yhteistyö rikosasioissa – Puitepäätös 2002/584/YOS – Eurooppalainen pidätysmääräys ja jäsenvaltioiden väliset luovuttamismenettelyt – Harkinnanvaraiset kieltäytymisperusteet – 4 artiklan 6 alakohta – Täytäntöönpanojäsenvaltion sitoumus panna rangaistus täytäntöön kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti – Täytäntöönpano – Yhdenmukaista tulkintaa koskeva velvollisuus

Ennakkoratkaisupyynnön oli tehnyt 
rechtbank Amsterdam (Amsterdamin alioikeus, Alankomaat).

Ennakkoratkaisupyyntö
koskee eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä ja jäsenvaltioiden
välisistä luovuttamismenettelyistä 13.6.2002 tehdyn neuvoston
puitepäätöksen 2002/584/YOS (EYVL 2002, L 190, s. 1) 4 artiklan
6 alakohdan tulkintaa.

Ennakkoratkaisupyyntö on esitetty asiassa, jossa on kyseessä sellaisen eurooppalaisen
pidätysmääräyksen täytäntöönpano Alankomaissa, jonka Sąd Rejonowy w
Poznaniu (Poznańin alueellinen tuomioistuin, Puola) antoi Daniel Adam
Popławskista vapausrangaistuksen täytäntöön panemiseksi Puolassa.

Unionin tuomioistuin (viides jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

1)      Eurooppalaisesta
pidätysmääräyksestä ja jäsenvaltioiden välisistä
luovuttamismenettelyistä 13.6.2002 tehdyn neuvoston puitepäätöksen
2002/584/YOS 4 artiklan 6 alakohtaa on tulkittava siten, että se on
esteenä tämän säännöksen täytäntöön panemista koskevalle jäsenvaltion
lainsäädännölle, jonka nojalla – tapauksessa, jossa toinen jäsenvaltio
vaatii ensin mainitun jäsenvaltion alueella olevan ulkomaalaisen, jolla
on pysyvä oleskelulupa, luovuttamista tälle henkilölle lainvoimaisella
tuomiolla määrätyn vapausrangaistuksen täytäntöön panemista varten –
tällainen luovuttaminen ei ole sallittua ja jossa säädetään ainoastaan,
että ensin mainitun jäsenvaltion oikeusviranomaisilla on velvollisuus
ilmoittaa jälkimmäisen jäsenvaltion oikeusviranomaisille valmiudestaan
vastata tämän tuomion täytäntöönpanosta, vaikka päivänä, jona
luovuttamisesta kieltäydytään, ei ole takeita siitä, että
täytäntöönpanosta voidaan todella vastata, ja vaikka – mikäli mainittu
vastattavaksi ottaminen osoittautuu myöhemmin mahdottomaksi – tällaista
kieltäytymistä ei voida enää asettaa kyseenalaiseksi.

2)      Puitepäätöksen
2002/584 säännöksillä ei ole välitöntä oikeusvaikutusta. Toimivaltaisen
kansallisen tuomioistuimen on kuitenkin, ottamalla huomioon kansallisen
oikeuden kokonaisuudessaan ja soveltamalla siinä hyväksyttyjä
tulkintatapoja tulkittava pääasiassa kyseessä olevia kansallisia
säännöksiä mahdollisimman pitkälle mainitun puitepäätöksen sanamuodon ja
tarkoituksen valossa, mikä tarkoittaa nyt käsiteltävässä asiassa, että
jos kieltäydytään sellaisen eurooppalaisen pidätysmääräyksen
täytäntöönpanosta, joka on annettu pidätysmääräyksen antaneessa
jäsenvaltiossa lainvoimaisella tuomiolla vapausrangaistukseen tuomitun
henkilön luovuttamiseksi, täytäntöönpanojäsenvaltion
oikeusviranomaisilla on velvollisuus itse taata tälle henkilölle
määrätyn rangaistuksen tehokas täytäntöönpano.

3)      Puitepäätöksen
2002/584 4 artiklan 6 alakohtaa on tulkittava siten, että siinä ei
sallita jäsenvaltion kieltäytyvän panemasta täytäntöön eurooppalaista
pidätysmääräystä, joka on annettu sellaisen henkilön luovuttamiseksi,
joka on tuomittu lainvoimaisella tuomiolla vapausrangaistukseen,
pelkästään sillä perusteella, että tämä jäsenvaltio aikoo asettaa
mainitun henkilön syytteeseen samoista teoista, joiden perusteella
kyseinen tuomio on annettu.

Linkki asiaan C-579/15

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments