Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
2.6.2021 Oikeusuutiset

Kysymys peliriippuvuudesta velkajärjestelyn esteenä olisi ansainut jatkokäsittelyluvan hovioikeudessa

KKO:2021:39 Oikeudenkäyntimenettely – Jatkokäsittelylupa – Muutosperuste – Ennakkoratkaisuperuste – Yksityishenkilön velkajärjestely – Velkajärjestelyn este A oli velkaantunut pääasiallisesti vuosina 2016-2018. Velkaantuminen oli pääosin johtunut sairaudeksi eli peliriippuvuudeksi diagnosoidusta nettipelaamisesta. Käräjäoikeus katsoi, että A:n velkajärjestelylle oli yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain 10 §:n 7 kohdassa tarkoitettu este. Hovioikeus ei myöntänyt A:lle jatkokäsittelylupaa.…

https://asianajajaliitto.fi/2021/06/kysynmys-peliriippuvuudesta-velkajarjestelyn-esteena-olisi-ansainut-jatkokasittelyluvan-hovioikeudessa/
21.4.2020 Oikeusuutiset

Hovioikeuden ratkaisu lapsen vuoroasumisen kustannusten vaikutuksesta velkajärjestelyssä

HelHO:2020:3 Yksityishenkilön velkajärjestely – Maksuohjelma – Maksuvaran laskeminen – Tapaamisoikeuskustannukset Velallisen kaksi lasta asuivat tapaamisoikeuden perusteella noin 15 päivää kuukaudessa hänen luonaan. Velkajärjestelyn maksuohjelmassa otettiin maksuvaran vähennyksenä huomioon lasten tapaamisoikeuden toteuttamisesta aiheutuvina kustannuksina kummankin lapsen osalta 25 prosenttia velallisen maksukyvyn arvioinnin perusteista yksityishenkilön velkajärjestelyssä annetun oikeusministeriön asetuksen 4 §:n mukaisista…

https://asianajajaliitto.fi/2020/04/hovioikeuden-ratkaisu-lapsen-vuoroasumisen-kustannusten-vaikutuksesta-velkajarjestelyssa/
29.1.2020 Oikeusuutiset

Yrityssaneerausta ja velkajärjestelyä ryhdytään uudistamaan

Oikeusministeriö on asettanut työryhmät valmistelemaan yrityssaneeraus- ja velkajärjestelylainsäädännön uudistamista. Työ on osa hallituksen ylivelkaantumisen ehkäisyn kokonaisuutta. Saneeraustyöryhmän tavoitteena on edistää erityisesti yritysten mahdollisuutta päästä riittävän varhaisessa vaiheessa joutuisaan ja kustannuksiltaan kohtuulliseen saneerausmenettelyyn. Velkajärjestelytyöryhmän tavoitteena puolestaan on nopeuttaa konkurssin tehneiden yrittäjien pääsyä velkajärjestelyyn. Uudistuksilla toteutetaan EU:n maksukyvyttömyysdirektiivin edellyttämät lainsäädäntömuutokset ja pääministeri…

https://asianajajaliitto.fi/2020/01/yrityssaneerausta-ja-velkajarjestelya-ryhdytaan-uudistamaan/
2.1.2020 Oikeusuutiset

Velkajärjestelyssä viimesijaisia ovat tavallisille veloille saldopäivän ja maksuohjelman vahvistamisen välisenä aikana kertyneet korot

KKO:2020:1 Yksityishenkilön velkajärjestely – Maksuohjelma Velallinen oli ennen velkajärjestelyn hakemista pyytänyt velkojia ilmoittamaan saataviensa määrät tietylle päivämäärälle (saldopäivä) laskettuina. Käräjäoikeus oli päättäessään velkajärjestelyn aloittamisesta määrännyt selvittäjän, joka oli pyytänyt velkojia ilmoittamaan saataviensa määrät velkajärjestelyn aloittamispäivälle laskettuina. Velkajärjestely oli aloitettu ennen kuin saldopäivästä oli kulunut kuusi kuukautta. Tavallisten velkojen korot olivat…

https://asianajajaliitto.fi/2020/01/velkajarjestelyssa-viimesijaisia-ovat-tavallisille-veloille-saldopaivan-ja-maksuohjelman-vahvistamisen-valisena-aikana-kertyneet-korot/
20.12.2019 Oikeusuutiset

Velkojan, joka riitauttaa velkajärjestelyhakemuksen, tulee käyttää kelpoisuusvaatimukset täyttävää oikeudenkäyntiasiamiestä

THO:2019:14 Hakemusasia – Velkajärjestely – Oikeudenkäyntiasiamies – Kelpoisuus Hakemusasia muuttui riitaiseksi, kun velkoja päätti riitauttaa velkajärjestelyhakemuksen. Velkojan edustajana perintäasiantuntija, jolla ei ollut oikeustieteellistä tutkintoa, ei täyttänyt oikeudenkäymiskaaren 15 luvun 2 §:ssä säädettyjä asiamiehen kelpoisuusvaatimuksia eikä voinut toimia velkojan oikeudenkäyntiasiamiehenä asiassa velkojan riitauttaessa velkajärjestelyhakemuksen.   THO:2019:14

https://asianajajaliitto.fi/2019/12/velkojan-joka-riitauttaa-velkajarjestelyhakemuksen-tulee-kayttaa-kelpoisuusvaatimukset-tayttavaa-oikeudenkayntiasiamiesta/
2.10.2019 Oikeusuutiset

VaaHO: Se, että velkajärjestelyä hakevan vähimmäiskertymä todetaan negatiiviseksi, ei osoita, että velallisella ei olisi lainkaan maksuvaraa

VaaHO:2019:3 Yksityishenkilön velkajärjestely – Omistusasunto – Tavallisten velkojen vähimmäiskertymä – Maksuvara – Maksuohjelman kesto   Kysymys siitä, mikä on asunnon omistavan velallisen maksuvelvollisuuden määrä tilanteessa, jossa yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain 32 §:n mukaisen tavallisten velkojen vähimmäiskertymän määrä on negatiivinen ja jossa velallisella maksuohjelman mukaan on maksuvaraa. Lisäksi kysymys maksuohjelman kestosta.…

https://asianajajaliitto.fi/2019/10/vaaho-se-etta-velkajarjestelya-hakevan-vahimmaiskertyma-todetaan-negatiiviseksi-ei-osoita-etta-velallisella-ei-olisi-lainkaan-maksuvaraa/
30.9.2019 Oikeusuutiset

Yhteiseen asuntolainaan perustuva regressivelka ex-puolisolle ei estänyt velkajärjestelyä

KKO:2019:83 Yksityishenkilön velkajärjestely – Velkajärjestelyn este B:llä oli velkajärjestelyyn hakeutuneelta entiseltä puolisoltaan A:lta lähes 40 000 euron suuruinen regressisaatava, joka oli syntynyt, kun B:n omistama kiinteistö oli myyty ja kauppahinnalla oli lyhennetty puolisoiden yhteistä velkaa, jonka vakuutena kiinteistö oli ollut. Korkeimman oikeuden päätöksestä tarkemmin ilmenevin tavoin katsottiin, ettei kyseinen velka…

https://asianajajaliitto.fi/2019/09/yhteiseen-asuntolainaan-perustuva-regressisaatava-ex-puolisolta-ei-estanyt-velkajarjestelya/
1.9.2019 Oikeusuutiset

Tuomioistuin tutkii viran puolesta onko velkoja hakenut maksuohjelman raukeamista ilman aiheetonta viivytystä

THO:2019:9 Yksityishenkilön velkajärjestely – Maksuohjelman raukeaminen Velallinen oli hovioikeudessa vedonnut uutena seikkana siihen, että velkoja ei ollut hakenut maksuohjelman raukeamista ilman aiheetonta viivytystä. Kysymys siitä, oliko tämä seikka tutkittava viran puolesta. Koska B:n vetoama seikka on tutkittava jo viran puolesta, B saa vedota kyseiseen seikkaan hovioikeudessa oikeudenkäymiskaaren 25 luvun 17…

https://asianajajaliitto.fi/2019/09/tuomioistuin-tutkii-viran-puolesta-onko-velkoja-hakenut-maksuohjelman-raukeamista-ilman-aiheetonta-viivytysta/
29.3.2019 Oikeusuutiset

Ennen vanhentumista ulosmittaukseen johtanut saatava olisi kuulunut velkajärjestelyyn – ulosmittaus peruutettiin

KKO:2019:30 Veroulosotto – Ulosottovalitus – Julkisen saatavan vanhentuminen Yksityishenkilön velkajärjestely – Maksuohjelm Julkisen saatavan perimiseksi oli ennen sen vanhentumisajan päättymistä toimitettu ulosmittaus. Saatavan vanhentumisen jälkeen velalliselle myönnettiin velkajärjestely ja vahvistettiin maksuohjelma, jonka piiriin vanhentuneen saatavan ei katsottu kuuluneen. Korkeimman oikeuden ratkaisusta ilmenevin perustein julkinen saatava olisi kuulunut velkajärjestelyn piiriin eikä…

https://asianajajaliitto.fi/2019/03/ennen-vanhentumista-ulosmittaukseen-johtanut-saatava-olisi-kuulunut-velkajarjestelyyn-ulosmittaus-peruutettiin/
4.3.2019 Oikeusuutiset

Kaksi ennakkopäätöstä velkajärjestelyn maksuohjelmasta

Kolmen vai viiden vuoden maksuohjelman mukainen kertymä? KKO:2019:19 Yksityishenkilön velkajärjestely – Maksuohjelma – Maksuohjelman kesto Hovioikeus vahvisti velkajärjestelyssä maksuohjelman, jossa velallinen määrättiin realisoimaan omistamansa asunto, johon ei sisältynyt vakuudetonta arvoa. Maksuohjelmassa tavallisten velkojen vähimmäiskertymä oli laskettu yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain 32 §:n nojalla viiden vuoden ajalta ja maksuohjelman kestoksi oli…

https://asianajajaliitto.fi/2019/03/kaksi-ennakkopaatosta-velkajarjestelyn-maksuohjelmasta/