Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
20.9.2016 Oikeusuutiset

Hammaslääkärin laskutustiedot eivät olleet takavarikkokiellon piirissä

THO:2016:3 Takavarikko – Pakkokeino – Etsintä Asiassa on kysymys siitä, sisältävätkö rikoksesta epäiltynä olevan hammaslääkärin asiakaslaskut tietoja, jotka kuuluvat lääkärin todistamiskiellon piiriin ja joita poliisi ei sen vuoksi saa takavarikoida rikosasian todisteina käytettäviksi. Viitaten käräjäoikeuden ratkaisusta ilmeneviin lainkohtiin, hovioikeus lausuu lisäksi seuraavaa. Oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 14 §:ään liittyvässä hallituksen esityksessä…

https://asianajajaliitto.fi/2016/09/hammaslaakarin-laskutustiedot-eivat-olleet-takavarikkokiellon-piirissa/
27.2.2016 Oikeusuutiset

Se, oliko kyse paikanetsinnästä vai erityisestä kotietsinnästä on saatettavissa tuomioistuimen arvioitavaksi

HelHO:2015:19 Paikanetsintä Erityinen kotietsintä Pakkokeinolaki Takavarikko Käräjäoikeus on jättänyt tutkimatta hakemuksen siltä osin kuin hakemus on perustunut paikanetsintää koskeviin pakkokeinolain säännöksiin. Eduskunnan apulaisoikeusasiamies on 29.5.2016 antamassaan erityistä kotietsintää koskevassa ratkaisussaan (2657/4/14) todennut, että etsinnän kohteella on katsoessaan poliisin toimittaman paikanetsinnän erityiseksi kotietsinnäksi, mahdollisuus saattaa etsinnän laillisuus tuomioistuimen arvioitavaksi pakkokeinolain 8…

https://asianajajaliitto.fi/2016/02/se-oliko-kyse-paikanetsinnasta-vai-erityisesta-kotietsinnasta-on-saatettavissa-tuomioistuimen-arvioitavaksi/
23.3.2015 Oikeusuutiset

SM: Ministeri Räsänen: Lakihanke poliisin tiedonhankintasäännöksistä tarpeen

Sisäministeriössä on sisäministeri Päivi Räsäsen toimeksiannosta arvioitu poliisilain tiedonhankintasäännösten riittävyyttä Arviointityön tavoitteena oli selvittää, ovatko poliisilain tiedonhankintasäännökset riittävän kattavat ennaltaehkäisemään järjestäytyneen rikollisuuden toimintaa ja terroristisia uhkia. Erityisesti tuli selvittää, onko viranomaisilla riittäviä keinoja ennalta estää tai paljastaa yhteiskunnan kannalta kaikkein vakavimpia rikoksia. Räsänen pitää asiaa kiireellisenä. – Olen syksyllä antanut…

https://asianajajaliitto.fi/2015/03/sm-ministeri-rasanen-lakihanke-poliisin-tiedonhankintasaannoksista-tarpeen/
3.12.2014 Oikeusuutiset

Takavarikkoajan ylittyminen ei estä menettämisseuraamusta. Tietoväline määrätttiin alustettavaksi kokonaan laittomien tiedostojen hävittämiseksi.

THO:2014:1 Väärennys Rikosten yksiköinti Takavarikko Menettämisseuraamus Tietokone Kovalevy Kysymys huumausaineiksi katsottavien lääkkeiden hankkimisen yrityksen kelvollisuudesta, lääkemääräysväärennysrikosten yksiköinnistä, menettämisseuraamuksen tuomitsemisesta tilanteessa, jossa menetettäväksi tuomittavan omaisuuden takavarikon määräaika on ylitetty sekä tietokoneen kovalevyllä ja muistitikulla olevien tiedostojen menetetyksi tuomitsemisen toteuttamistavasta. THO:2014:1

https://asianajajaliitto.fi/2014/12/takavarikkoajan-ylittyminen-ei-esta-menettamisseuraamusta-tietovaline-maaratttiin-alustettavaksi-kokonaan-laittomien-tiedostojen-havittamiseksi/
29.10.2014 Oikeusuutiset

SM: Poliisin tiedonhankintasäännösten kattavuutta selvitetään

Sisäministeriö tarkentaa viime viikkoista tiedotettaan toimenpiteistä terrorismin uhan vähentämiseksi. Tiedotteessa sanottiin, että ministeriö käynnistää lainsäädäntöhankkeen jossa arvioidaan ovatko poliisilain tiedonhankintasäännökset riittävän kattavat vastaamaan muuttuneeseen terrorismin uhkatilanteeseen Kyseessä on kuitenkin selvityshanke eli ministeriössä on tarkoitus lähiaikoina selvittää pitäisikö poliisin tiedonhankintasäännöksiin tehdä muutoksia muuttuneen uhkatilanteen takia. Hankkeessa arvioidaan muun muassa voidaanko poliisilain…

https://asianajajaliitto.fi/2014/10/sm-poliisin-tiedonhankintasaannosten-kattavuutta-selvitetaan/
12.6.2014 Oikeusuutiset

Tilastokeskus: Poliisi, tulli ja rajavartiolaitos suorittivat 210 300 pakkokeinoa vuonna 2013

Määrä oli 6 300 pakkokeinoa (2,9 prosenttia) vähemmän kuin edellisvuonna Pakkokeinoista kolmannes oli päihtyneen säilöönottoja, joissa kysymys on henkilön tai hänen ympäristönsä turvallisuuden varmistamisesta. Muut pakkokeinolajit liittyivät lähes aina syylliseksi epäillyn henkilön syyllisyyden tutkimiseen tai rikosprosessin turvaamiseen. Poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen pakkokeinot 2004–2013 Päihtyneenä säilöönotettujen määrä näyttää viime vuosina kääntyneen…

https://asianajajaliitto.fi/2014/06/tilastokeskus-poliisi-tulli-ja-rajavartiolaitos-suorittivat-210-300-pakkokeinoa-vuonna-2013/
30.6.2022 Oikeusuutiset

EU:n pakotteiden täytäntöönpano ulosotossa jatkuu – jäädytettynä arviolta 82 miljoonan euron omaisuus

EU:n pakotelistaamien henkilöiden ja yhteisöjen varallisuutta koskeva selvitystyö ja täytäntöönpanotoimet jatkuvat Ulosottolaitoksessa. Väliaikaistoimia ja takavarikkoja on tällä hetkellä voimassa yhteensä yli 110 kappaletta. Kohdeomaisuuden arvo on varovaisesti arvoituna noin 82 miljoonaa euroa. Venäjän hyökkäyksen ja Ukrainan tilanteen vuoksi EU:n pakotelistalla on tällä hetkellä lähes 1200 luonnollista henkilöä ja yli 100…

https://asianajajaliitto.fi/2022/06/eun-pakotteiden-taytantoonpano-ulosotossa-jatkuu-jaadytettyna-arviolta-82-miljoonan-euron-omaisuus/
25.4.2022 Oikeusuutiset

Pakotteet: Kahdeksankymmentä takavarikkoa tai väliaikaistointa maaliskuun alun jälkeen

EU:n pa­ko­te­lis­taa­mien hen­ki­löi­den ja yh­tei­sö­jen omai­suu­den et­sin­tä on työl­lis­tä­nyt Ulos­ot­to­lai­tos­ta al­ku­vuo­des­ta. Maa­lis­kuun alun jäl­keen vä­liai­kais­toi­mia ja ta­ka­va­rik­ko­ja on teh­ty yh­teen­sä noin kah­dek­san­kym­men­tä kap­pa­let­ta. Koh­tee­na ole­van omai­suu­den arvo on tä­män het­ken ar­vion mu­kaan usei­ta kym­me­niä mil­joo­nia eu­ro­ja. Jäädyttämisiä koskeva selvitystyö ja täytäntöönpano on vaativaa ja aikaa vievää. Selvityksiä tehdään hyödyntämällä ulosottomiehen…

https://asianajajaliitto.fi/2022/04/pakotteet-kahdeksankymmenta-takavarikkoa-tai-valiaikaistointa-maaliskuun-alun-jalkeen/
21.3.2022 Oikeusuutiset

Pakotelistatuilta jäädytetty huomattavia omaisuuseriä – selvitystoimet ulosotossa jatkuvat

Ulos­ot­to­lai­tok­seen on tul­lut run­saas­ti tie­dus­te­lu­ja ja il­moi­tuk­sia, jot­ka kos­ke­vat mah­dol­lis­ta EU:n pa­kot­tei­den mu­kais­ta va­ro­jen jää­dyt­tä­mis­tä. Ulos­ot­to­lai­tok­ses­sa teh­dään pa­ko­te­asioi­hin liit­tyen kaik­ki tar­peel­li­set ja laa­jat sel­vi­tys­toi­met. Kaik­ki saa­dut il­moi­tuk­set tut­ki­taan huo­lel­li­ses­ti. Viime aikoina jäädyttämisasioissa on tehty takavarikkoja ja väliaikaistoimia yhteensä alle kymmenen kappaletta. Kohteena on erilaisia omaisuuseriä. – Tämänhetkisen arvion mukaan täytäntöönpanotoimien…

https://asianajajaliitto.fi/2022/03/pakotelistatuilta-jaadytetty-huomattavia-omaisuuseria-selvitystoimet-ulosotossa-jatkuvat/
25.2.2022 Oikeusuutiset

Suoritettujen pakkokeinojen määrä laski 11,6 prosenttia

Tilastokeskuksen tietojen mukaan poliisi, tulli ja rajavartiolaitos käyttivät vuonna 2021 pakkokeinoja 177 700 kertaa, mikä oli 23 400 pakkokeinoa (11,6 prosenttia) vähemmän kuin edellisvuonna. Takavarikoita tehtiin 14,1 prosenttia ja kiinniottoja 13 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen pakkokeinot 2004–2021 Poliisi käytti vuonna 2021 pakkokeinoja 172 500 kertaa. Tämä on 97,1 prosenttia kaikista käytetyistä pakkokeinoista.…

https://asianajajaliitto.fi/2022/02/suoritettujen-pakkokeinojen-maara-laski-116-prosenttia/