Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
31.5.2018 Oikeusuutiset

Lakimiehen asiakkaalleen antaman kirjeen takavarikko rikkoi ihmisoikeussopimusta

Lakimies antoi poliisin saattamalle asiakkaallen taitetun asiakirjan oikeustalolla. Poliisin ei olisi tullut ottaa asiakirjaa haltuunsa ja tutkia sitä. In today’s Chamber judgment in the case of Laurent v. France (application no. 28798/13) theEuropean Court of Human Rights held, unanimously, that there had been: a violation of Article 8 (right to…

https://asianajajaliitto.fi/2018/05/lakimiehen-asiakkaalleen-antaman-kirjeen-takavarikko-rikkoi-ihmisoikeussopimusta/
20.9.2016 Oikeusuutiset

Hammaslääkärin laskutustiedot eivät olleet takavarikkokiellon piirissä

THO:2016:3 Takavarikko – Pakkokeino – Etsintä Asiassa on kysymys siitä, sisältävätkö rikoksesta epäiltynä olevan hammaslääkärin asiakaslaskut tietoja, jotka kuuluvat lääkärin todistamiskiellon piiriin ja joita poliisi ei sen vuoksi saa takavarikoida rikosasian todisteina käytettäviksi. Viitaten käräjäoikeuden ratkaisusta ilmeneviin lainkohtiin, hovioikeus lausuu lisäksi seuraavaa. Oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 14 §:ään liittyvässä hallituksen esityksessä…

https://asianajajaliitto.fi/2016/09/hammaslaakarin-laskutustiedot-eivat-olleet-takavarikkokiellon-piirissa/
27.2.2016 Oikeusuutiset

Se, oliko kyse paikanetsinnästä vai erityisestä kotietsinnästä on saatettavissa tuomioistuimen arvioitavaksi

HelHO:2015:19 Paikanetsintä Erityinen kotietsintä Pakkokeinolaki Takavarikko Käräjäoikeus on jättänyt tutkimatta hakemuksen siltä osin kuin hakemus on perustunut paikanetsintää koskeviin pakkokeinolain säännöksiin. Eduskunnan apulaisoikeusasiamies on 29.5.2016 antamassaan erityistä kotietsintää koskevassa ratkaisussaan (2657/4/14) todennut, että etsinnän kohteella on katsoessaan poliisin toimittaman paikanetsinnän erityiseksi kotietsinnäksi, mahdollisuus saattaa etsinnän laillisuus tuomioistuimen arvioitavaksi pakkokeinolain 8…

https://asianajajaliitto.fi/2016/02/se-oliko-kyse-paikanetsinnasta-vai-erityisesta-kotietsinnasta-on-saatettavissa-tuomioistuimen-arvioitavaksi/
23.3.2015 Oikeusuutiset

SM: Ministeri Räsänen: Lakihanke poliisin tiedonhankintasäännöksistä tarpeen

Sisäministeriössä on sisäministeri Päivi Räsäsen toimeksiannosta arvioitu poliisilain tiedonhankintasäännösten riittävyyttä Arviointityön tavoitteena oli selvittää, ovatko poliisilain tiedonhankintasäännökset riittävän kattavat ennaltaehkäisemään järjestäytyneen rikollisuuden toimintaa ja terroristisia uhkia. Erityisesti tuli selvittää, onko viranomaisilla riittäviä keinoja ennalta estää tai paljastaa yhteiskunnan kannalta kaikkein vakavimpia rikoksia. Räsänen pitää asiaa kiireellisenä. – Olen syksyllä antanut…

https://asianajajaliitto.fi/2015/03/sm-ministeri-rasanen-lakihanke-poliisin-tiedonhankintasaannoksista-tarpeen/
3.12.2014 Oikeusuutiset

Takavarikkoajan ylittyminen ei estä menettämisseuraamusta. Tietoväline määrätttiin alustettavaksi kokonaan laittomien tiedostojen hävittämiseksi.

THO:2014:1 Väärennys Rikosten yksiköinti Takavarikko Menettämisseuraamus Tietokone Kovalevy Kysymys huumausaineiksi katsottavien lääkkeiden hankkimisen yrityksen kelvollisuudesta, lääkemääräysväärennysrikosten yksiköinnistä, menettämisseuraamuksen tuomitsemisesta tilanteessa, jossa menetettäväksi tuomittavan omaisuuden takavarikon määräaika on ylitetty sekä tietokoneen kovalevyllä ja muistitikulla olevien tiedostojen menetetyksi tuomitsemisen toteuttamistavasta. THO:2014:1

https://asianajajaliitto.fi/2014/12/takavarikkoajan-ylittyminen-ei-esta-menettamisseuraamusta-tietovaline-maaratttiin-alustettavaksi-kokonaan-laittomien-tiedostojen-havittamiseksi/
29.10.2014 Oikeusuutiset

SM: Poliisin tiedonhankintasäännösten kattavuutta selvitetään

Sisäministeriö tarkentaa viime viikkoista tiedotettaan toimenpiteistä terrorismin uhan vähentämiseksi. Tiedotteessa sanottiin, että ministeriö käynnistää lainsäädäntöhankkeen jossa arvioidaan ovatko poliisilain tiedonhankintasäännökset riittävän kattavat vastaamaan muuttuneeseen terrorismin uhkatilanteeseen Kyseessä on kuitenkin selvityshanke eli ministeriössä on tarkoitus lähiaikoina selvittää pitäisikö poliisin tiedonhankintasäännöksiin tehdä muutoksia muuttuneen uhkatilanteen takia. Hankkeessa arvioidaan muun muassa voidaanko poliisilain…

https://asianajajaliitto.fi/2014/10/sm-poliisin-tiedonhankintasaannosten-kattavuutta-selvitetaan/
12.6.2014 Oikeusuutiset

Tilastokeskus: Poliisi, tulli ja rajavartiolaitos suorittivat 210 300 pakkokeinoa vuonna 2013

Määrä oli 6 300 pakkokeinoa (2,9 prosenttia) vähemmän kuin edellisvuonna Pakkokeinoista kolmannes oli päihtyneen säilöönottoja, joissa kysymys on henkilön tai hänen ympäristönsä turvallisuuden varmistamisesta. Muut pakkokeinolajit liittyivät lähes aina syylliseksi epäillyn henkilön syyllisyyden tutkimiseen tai rikosprosessin turvaamiseen. Poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen pakkokeinot 2004–2013 Päihtyneenä säilöönotettujen määrä näyttää viime vuosina kääntyneen…

https://asianajajaliitto.fi/2014/06/tilastokeskus-poliisi-tulli-ja-rajavartiolaitos-suorittivat-210-300-pakkokeinoa-vuonna-2013/
19.1.2023 Oikeusuutiset

Työryhmä ehdottaa julkisyhteisön korvausvastuun uudistamista

Oikeusministeriön työryhmä ehdottaa muutoksia julkisyhteisön vahingonkorvausvastuuta koskevaan lainsäädäntöön. Työryhmän tehtävänä oli selvittää, miten tulisi uudistaa valtion ja muun julkisyhteisön sekä julkista valtaa käyttävän muun tahon velvollisuus korvata toiminnassaan aiheutunut vahinko. Työ on osa pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelmaa. Muutosehdotusten tavoitteena on edistää perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista, parantaa vahinkoa kärsineen oikeusturvaa…

https://asianajajaliitto.fi/2023/01/tyoryhma-ehdottaa-julkisyhteison-korvausvastuun-uudistamista/
9.12.2022 Oikeusuutiset

Valtio oli ankarassa vastuussa vakuustakavarikosta aiheutuneesta vahingosta kun syytteet sittemmin hylättiin, eikä niihin perustuvia korvauksia tuomittu

KKO:2022:75 Pakkokeino – Vakuustakavarikko – Vahingonkorvaus – Ankara vastuu – Julkisyhteisön korvausvastuu – Turvaamistoimenpiteestä johtuva vahingonkorvaus A:n omaisuutta oli poliisin vaatimuksesta pantu vakuustakavarikkoon rikosperusteisen vahingonkorvauksen maksamisen turvaamiseksi. A:han kohdistetut syyte ja korvausvaatimukset oli sittemmin lainvoimaisesti hylätty. A vaati kanteessaan valtiolta korvausta tarpeettomasti hankitusta vakuustakavarikosta aiheutuneesta vahingosta. Korkein oikeus katsoi, että…

https://asianajajaliitto.fi/2022/12/valtio-oli-ankarassa-vastuussa-vahingosta-jotka-aiheutuivat-vakuustakavarikosta-kun-syytteet-sittemmin-hylattiin-eika-niihin-perustuvia-korvauksia-tuomittu/