Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus rikosoikeudellista yhteistyötä koskevassa asiassa

12.4.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Ennakkoratkaisupyyntö – Oikeudellinen yhteistyö rikosoikeuden alalla – Direktiivi 2014/41/EU – Oikeusviranomaisen antama eurooppalainen tutkintamääräys – Menettelyt ja takeet määräyksen antaneessa valtiossa – Eurooppalaisen tutkintamääräyksen antamisen aineelliset perusteet – Oikeussuojakeinojen puuttuminen määräyksen antaneessa jäsenvaltiossa – Prosessiautonomia – Vastaavuus- ja tehokkuusperiaate – Euroopan unionin perusoikeuskirja – 47 artikla – Direktiivin 2014/41 14 artikla – Käsite ”asianomainen osapuoli” – Rikossyytteen kohteena oleva henkilö ja kolmatta henkilöä kohtaan toteutetut todisteidenhankkimistoimenpiteet

Ennakkoratkaisupyynnän oli tehnyt  Spetsializiran nakazatelen sad (erityisrikostuomioistuin, Bulgaria).

Ennakkoratkaisua
pyytänyt tuomioistuin tiedustelee ensimmäisellä kysymyksellään unionin
tuomioistuimelta lähinnä, onko direktiivin 2014/41 14 artiklaa
tulkittava siten, että se on esteenä kansalliselle lainsäädännölle,
jossa ei säädetä minkäänlaisista oikeussuojakeinoista, joiden avulla
voitaisiin riitauttaa kotietsinnän suorittamiseksi, tietyn omaisuuden
takavarikoimiseksi ja todistajan kuulemisen järjestämiseksi annetun
eurooppalaisen tutkintamääräyksen aineelliset peruste.
Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin
tiedustelee toisella kysymyksellään unionin tuomioistuimelta lähinnä,
voiko yksityinen vedota direktiivin 2014/41 14 artiklan 2 kohtaan
kansallisessa tuomioistuimessa riitauttaakseen eurooppalaisen
tutkintamääräyksen antamisen aineelliset perusteet, jos kansallisessa
lainsäädännössä ei säädetä tätä koskevista oikeussuojakeinoista.
Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin
tiedustelee kolmannella ja neljännellä ennakkoratkaisukysymyksellään
unionin tuomioistuimelta lähinnä, onko rikossyytteen kohteena oleva
henkilö direktiivissä 2014/41 tarkoitettu ”asianomainen osapuoli”, jos
todisteidenhankkimistoimenpiteet kohdistuvat kolmanteen henkilöön, ja
onko tämä kolmas henkilö, tässä tapauksessa henkilö, joka asuu tiloissa
tai käyttää tiloja, joissa kotietsintä ja takavarikko on määrä
suorittaa, tai jota on määrä kuulla todistajana, tässä direktiivissä
tarkoitettu ”asianomainen

osapuoli”.

Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus

Julkisasiamies ehdottaa,  että unionin tuomioistuin vastaa
Spetsializiran nakazatelen sadin (erityisrikostuomioistuin, Bulgaria)
ennakkoratkaisukysymyksiin seuraavasti:

1)      Rikosasioita
koskevasta eurooppalaisesta tutkintamääräyksestä 3.4.2014 annetun
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/41/EU 14 artiklaa on
tulkittava siten, että jos jäsenvaltion lainsäädännössä, kuten Bulgarian
lainsäädännössä, ei säädetä minkäänlaisesta mahdollisuudesta riitauttaa
eurooppalaisessa tutkintamääräyksessä tarkoitetun tutkintatoimenpiteen
aineellisia perusteita, se on esteenä tälle lainsäädännölle ja sille,
että tämän jäsenvaltion viranomainen antaisi eurooppalaisen
tutkintamääräyksen.

2)      Yksityinen
ei voi vedota direktiivin 2014/41 14 artiklaan kansallisessa
tuomioistuimessa riitauttaakseen eurooppalaisen tutkintamääräyksen
antamisen aineelliset perusteet, jos kansallisessa lainsäädännössä ei
säädetä oikeussuojakeinoista vastaavien kansallisten menettelyjen
osalta.

3)      Direktiivin 2014/41
käsite ”asianomainen osapuoli” sisältää todistajan, johon kohdistetaan
eurooppalaisessa tutkintamääräyksessä vaadittuja tutkintatoimenpiteitä,
sekä rikossyytteen kohteena olevan henkilön, vaikka eurooppalaisessa
tutkintamääräyksessä tarkoitetut tutkintatoimenpiteet eivät kohdistu
häneen.

Linkki asiaan C-324/17