Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
7.6.2021 Oikeusuutiset

Tietosuojavaltuutetun seuraamuskollegio oli voinut määrätä valtuutetun antaman huomautuksen lisäksi 16.000 euron seuraamusmaksun; ajotietojärjestelmän sijaintitietoja käytettiin työntekijöiden työajan seurannassa

Itä-Suo­men HAO: Tietosuoja – Yleinen tietosuoja-asetus – Vaikutustenarviointi – Sijaintitiedot – Seuraamusmaksu Tietosuojavaltuutetun toimisto oli saanut yhteydenoton, jonka mukaan valittajayhtiössä oli käytössä ajotietojärjestelmä, josta saatavia sijaintitietoja käytettiin työntekijöiden työajan seurannassa. Asiassa oli hallinto-oikeudessa ensinnäkin ratkaistavana kysymys siitä, oliko työntekijöiden sijaintiin liittyvien käsittelytoimien osalta tullut tehdä yleisen tietosuoja-asetuksen 35 artiklan mukainen…

https://asianajajaliitto.fi/2021/06/tietosuojavaltuutetun-seuraamuskollegio-oli-voinut-maarata-valtuutetun-antaman-huomautuksen-lisaksi-16-000-euron-seuraamusmaksun-ajotietojarjestelman-sijaintitietoja-kaytettiin-tyontekijoiden-tyoajan/
3.3.2021 Oikeusuutiset

Markkanoikeus määräsi yhteensä 3,2 miljoonan euron seuramusmaksut styrox-kartellista

Markkianoikeus: Kilpailu- ja kuluttajavirasto > Jackon Finland Oy (aiemmin ThermiSol Oy) ja UK-Muovi Oy kilpailuasia – hintayhteistyö – seuraamusmaksu 960. Edellä todetun perusteella markkinaoikeus katsoo, että ThermiSol ja UK-Muovi ovat rikkoneet kilpailulain 5 §:ää ja SEUT 101 artiklan 1 kohtaa harjoittaessaan kiellettyä kilpailijoiden välistä yhteistyötä EPS-eristeiden markkinoilla Suomessa. Rikkomuksen on…

https://asianajajaliitto.fi/2021/03/markkanoikeus-maarasi-yhteensa-32-miljoonan-euron-seuramusmaksut-styrox-kartellista/
10.2.2021 Oikeusuutiset

KKV esittää 22 miljoonan euron seuraamusmaksuja isännöintialan yrityksille ja Isännöintiliitolle hintakartellista

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) esittää, että markkinaoikeus määrää yhteensä noin 22 miljoonan euron seuraamusmaksut kuudelle isännöintialan yritykselle sekä Suomen Isännöintiliitto ry:lle. Yritykset ja Isännöintiliitto sopivat vuosina 2014–2017 keskenään isännöintipalvelujen hinnoista ja pyrkivät korottamaan valtakunnallisesti isännöintitoimialan hintatasoa.   KKV:n selvitysten mukaan Isännöintiliitto ja sen hallitukseen kuuluneet yritykset sopivat vuonna 2014 isännöintipalvelujen hinnoittelun yhdenmukaistamisesta ja hinnankorotuksista. Lisäksi sovittiin, että lakiuudistusten myötä isännöintiyrityksille tulevat uudet tehtävät veloitetaan asiakkailta isännöintisopimusten ulkopuolisina…

https://asianajajaliitto.fi/2021/02/kkv-esittaa-22-miljoonan-euron-seuraamusmaksuja-isannointialan-yrityksille-ja-isannointiliitolle-hintakartellista/
10.12.2020 Lausunnot

Lausunto elintarvikemarkkinalain, oikeudenkäynnistä markkinaoikeudesta annetun lain sekä sakon täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnalle Lausuntopyyntönne 19.11.2020 / HE 199/2020 vp  LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE LAEIKSI ELINTERVIKEMARKKINALAIN, OIKEUDENKÄYNNISTÄ MARKKINAOIKEUESSA ANNETUN LAIN 1 LUVUN 2 JA 6 §:N SEKÄ SAKON TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA ANNETUN LAIN 1 §:N MUUTTAMISESTA Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) kiittää eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokuntaa mahdollisuudesta lausua luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle…

https://asianajajaliitto.fi/2020/12/lausunto-elintarvikemarkkinalain-oikeudenkaynnista-markkinaoikeudesta-annetun-lain-seka-sakon-taytantoonpanosta-annetun-lain-muuttamisesta/
11.11.2020 Lausunnot

Lausunto Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lausuntopyyntönne: VM046:00/2020 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Valtiovarainministeriö on pyytänyt Suomen Asianajajaliitolta (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (VM046:00/2020) (jäljempänä ”HE”). HE:ssa esitetyillä lakimuutoksilla saatetaan kansallisesti voimaan kestävään rahoitukseen…

https://asianajajaliitto.fi/2020/11/lausunto-finanssivalvonnasta-annetun-lain-muuttamisesta-ja-eraiksi-siihen-liittyviksi-laeiksi/
14.10.2020 Oikeusuutiset

Markkinaoikeus: HUS on menetellyt hankintasäännösten vastaisesti jättäessään DNA-analyysipalvelujen hankinnan kilpailuttamatta

MAO:Kilpailu- ja kuluttajavirasto > Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Kilpailu- ja kuluttajaviraston esitys – kilpailuttamisvelvollisuuden laiminlyöminen – seuraamusmaksu Kilpailu- ja kuluttajavirasto on vaatinut, että markkinaoikeus määrää Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän maksamaan valtiolle seuraamusmaksuna 70.000 euroa. Kilpailu ja kuluttajavirasto (jäljempänä myös KKV) on ottanut asian omasta aloitteestaan tutkittavaksi. Saadun selvityksen…

https://asianajajaliitto.fi/2020/10/markkinaoikeus-hus-on-menetellyt-hankintasaannosten-vastaisesti-jattaessaan-dna-analyysipalvelujen-hankinnan-kilpailuttamatta/
31.8.2020 Oikeusuutiset

Markkinaoikeus määräsi HUS:lle 25 000 euron seuraamusmaksun kilpailuttamisen laiminlyönnistä

Markkinaoikeus: Kilpailu- ja kuluttajavirasto > Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Kilpailu- ja kuluttajaviraston esitys – kilpailuttamisvelvollisuuden laiminlyöminen – seuraamusmaksu  Kilpailu- ja kuluttajavirasto on vaatinut, että markkinaoikeus määrää Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän maksamaan valtiolle seuraamusmaksuna 25 000 euroa. KKV on ottanut asian omasta aloitteestaan tutkittavaksi. Saadun selvityksen mukaan Helsingin ja…

https://asianajajaliitto.fi/2020/08/markkinaoikeus-maarasi-huslle-25-000-euron-seuraamusmaksun-kilpailuttamisen-laiminlyonnista/
23.6.2020 Lausunnot

Suomen Asianajajaliiton lausunto kilpailulakityöryhmän mietintöön ECN+-direktiivin täytäntöönpanemiseksi

1. Euroopan parlamentti ja neuvosto antoivat 11.12.2018 direktiivin jäsenvaltioiden kilpailuviranomaisten täytäntöönpanovalmiuksien parantamiseksi ja sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan varmistamiseksi (jäljempänä ECN+-direktiivi tai direktiivi). Direktiivi merkitsee huomattavaa kilpailuviranomaisten toimivallan laajennusta. 2. Työ- ja elinkeinoministeriö asetti 14.6.2019 työryhmän valmistelemaan ECN+-direktiivin kansallista täytäntöönpanoa. Työryhmä laati hallituksen esityksen muodossa olevan mietinnön. Mietinnön tarkoituksena on tuoda ECN+-direktiivin…

https://asianajajaliitto.fi/2020/06/suomen-asianajajaliiton-lausunto-kilpailulakityoryhman-mietintoon-ecn-direktiivin-taytantoonpanemiseksi/
1.6.2020 Oikeusuutiset

Tietosuojavaltuutetun toimiston seuraamuskollegio määräsi seuraamusmaksun useista puutteista henkilötietojen käsittelyssä Taksi Helsinki Oy:lle

Seuraamuskollegio määräsi 26. toukokuuta hallinnollisen seuraamusmaksun Taksi Helsinki Oy:lle tietosuojalainsäädännön rikkomisesta. Yhtiö ei ollut arvioinut henkilötietojen käsittelyyn liittyviä riskejä ja vaikutuksia ennen kuin se otti käyttöönsä ääntä ja kuvaa takseissa tallentavan kameravalvontajärjestelmän. Puutteita oli myös asiakkaiden informoinnissa ja henkilötietojen käsittelyn dokumentoinnissa. Tietosuojavaltuutetun toimisto alkoi selvittää Taksi Helsingin henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuutta…

https://asianajajaliitto.fi/2020/06/tietosuojavaltuutetun-toimiston-seuraamuskollegio-maarasi-seuraamusmaksun-useista-puutteista-henkilotietojen-kasittelyssa-taksi-helsinki-oylle/
25.5.2020 Oikeusuutiset

Tietosuojavaltuutetun toimiston seuraamuskollegio määräsi kolme seuraamusmaksua tietosuojarikkomuksista

Rikkomukset koskevat puutteellista informointia tietosuojaoikeuksista, vaikutustenarvioinnin tekemättä jättämistä ja tarpeettomien henkilötietojen keräämistä. Puutteita muuttoilmoitusta tehneiden informoinnissa Tietosuojavaltuutetulle kannelleet henkilöt olivat tehneet muuttoilmoituksen Posti Oy:lle, minkä jälkeen he olivat saaneet yhteydenottoja ja suoramarkkinointia eri yrityksiltä. Tietosuojavaltuutetun toimiston selvityksessä kävi ilmi, ettei Posti ollut kertonut rekisteröidyille heidän oikeuksistaan, muun muassa oikeudesta kieltää…

https://asianajajaliitto.fi/2020/05/tietosuojavaltuutetun-toimiston-seuraamuskollegio-maarasi-kolme-seuraamusmaksua-tietosuojarikkomuksista/