Sohvakaupan harhaanjohtavasta markkinoinnista 300.000 euron seuraamusmaksu

31.8.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

MAO:Kuluttaja-asiamies > Maskun Kalustetalo Oy – kuluttajansuoja – alennusmyynti – seuraamusmaksu

Kuluttaja-asiamies on vaatinut, että markkinaoikeus määrää Maskun Kalustetalo Oy:lle 1.000.000 euron seuraamusmaksun.

1. Kuluttaja-asiamies on vaatinut, että markkinaoikeus määrää Maskun Kalustetalo Oy:lle 1.000.000 euron seuraamusmaksun, koska Maskun Kalustetalo Oy:n markkinointi, jossa sohvia on markkinoitu ajallisesti huomattavasti useammin alennettuun kuin normaaliin hintaan, on antanut kuluttajille harhaanjohtavan käsityksen Maskun Kalustetalo Oy:n hintojen normaalitasosta ja markkinoidusta hinnan alennuksesta koituvasta tosiasiallisesta edullisuudesta.

 

2. Kuluttaja-asiamiehen mukaan Maskun Kalustetalo Oy:n markkinointi on johtanut kuluttajia harhaan alennuksella markkinoidun hintaedun aitouden suhteen jo pelkästään sillä perusteella, että asiassa otettaisiin huomioon vain vailla erimielisyyttä olevat vähintään 50 prosentin alennukset, jotka kattavat 65–70 prosenttia sohvien kokonaismyyntiajasta. Edellä mainittua harhaanjohtavuutta on lisännyt Maskun Kalustetalo Oy:n niin sanottu lisäetumarkkinointi.

3. Maskun Kalustetalo Oy:n mukaan sen markkinointi ei ole ollut kuluttaja-asiamiehen esittämin tavoin kuluttajansuojalain vastaista. Lisäksi, toisin kuin kuluttaja-asiamies on esittänyt, lisäedun markkinointi ei ole lisännyt sohvien alennuspäiviä. Asiassa täyttyvät muutoinkin seuraamusmaksun määräämättä jättämisen edellytykset ja joka tapauksessa seuraamusmaksun määrän tulisi olla huomattavasti kuluttaja-asiamiehen esittämää alempi.

4. Markkinaoikeus toteaa, että kuluttaja-asiamiehen vaatimassa seuraamuksessa on kysymys rangaistusluonteisesta hallinnollisesta taloudellisesta seuraamuksesta. Tällaisessa asiassa toimivaltaisella viranomaisella on vastuu asian riittävästä ja asianmukaisesta selvittämisestä ja siten vaatimuksen perusteena olevien tosiasioiden yksilöinnistä ja toteennäyttämisestä (ks. myös HE 54/2019 vp s. 53–54).

– – –

13. Maskun Kalustetalo Oy on perustanut esityksen kiistämisen ensinnäkin rikosoikeudelliseen laillisuusperiaatteeseen liittyvään epätäsmällisyyskieltoon ja kirjoitetun lain vaatimukseen. Lisäksi yhtiö on esittänyt, että kuluttajansuojalain 2 luvun 6 § tai edes sitä koskeva oikeuskäytäntö eivät sisällä tunnusmerkistöä, johon kuluttaja-asiamies on vedonnut. Maskun Kalustetalo Oy:n mukaan seuraamusmaksun määräämistä ei myöskään voida perustaa viranomaisohjeisiin vaan ainoastaan riittävän selkeään ja yksiselitteiseen eduskuntalakiin.

14. Kuten edeltä perustelujen kohdasta 12 perustuslakivaliokunnan toteamana käy ilmi, rikosoikeudelliseen laillisuusperiaatteeseen liittyvällä täsmällisyysvaatimuksella on tiettyä merkitystä myös rangaistusluoteisten hallinnollisten taloudellisten seuraamusten määräämisen kannalta. Tähän näkökohtaan liittyen kuluttajansuojaviranomaisten eräistä toimivaltuuksista annettua lakia säädettäessä perustuslakivaliokunta on arvioinut kyseisessä laissa säädetyn uuden seuraamuksen käyttöönottoon liittyviä perustuslaillisia kysymyksiä. Kun otetaan huomioon, että mainitun lain 13 §:n 1 momentin 1 kohdassa seuraamusmaksun määrääminen on katsottu mahdolliseksi muun ohella kuluttajansuojalain 2 luvun 6 §:n kiellon antaa totuudenvastaisia tai harhaanjohtavia tietoja rikkomisesta tai laiminlyönnistä, lainsäätäjä on tällöin joutunut arvioimaan myös sitä, että viimeksi mainittu lainkohta on riittävän täsmällinen seuraamusmaksun määräämisen näkökulmasta.

15. Edellä todettu huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, ettei kysymyksessä olevaa sääntelyä ole pidettävä Maskun Kalustetalo Oy:n esittämin tavoin epätäsmällisyyskiellon ja kirjoitetun lain vaatimuksen vastaisena.

– – –

41. Markkinaoikeus katsoo, että Maskun Kalustetalo Oy:n on täytynyt edellä perustelujen jaksossa 4 käsitellyn markkinoinnin toteuttaessaan ymmärtää ottavansa riskin kuluttajansuojalain 2 luvun 6 §:n rikkomisesta. Maskun Kalustetalo Oy:n menettely on ollut kuluttajansuojaviranomaisten eräistä toimivaltuuksista annetun lain 13 §:n 1 momentissa tarkoitetuin tavoin vähintäänkin huolimatonta.

42. Kuluttajansuojaviranomaisten eräistä toimivaltuuksista annetun lain 19 §:n 1 momentin mukaan seuraamusmaksua ei esitetä määrättäväksi eikä määrätä, jos rikkomus on vähäinen (kohta 1) tai seuraamusmaksun määräämistä on pidettävä ilmeisen kohtuuttomana (kohta 2). Pykälän 2 momentin mukaan seuraamusmaksu voidaan jättää esittämättä tai määräämättä, jos elinkeinonharjoittaja on ryhtynyt riittäviin toimenpiteisiin rikkomuksen korjaamiseksi välittömästi sen havaitsemisen jälkeen eikä rikkomus ole vakava tai toistuva.

43. Viimeksi mainitun pykälän 1 momentin esitöiden (HE 54/2019 vp s. 62) mukaan rikkomusta voidaan pitää vähäisenä esimerkiksi, jos elinkeinonharjoittaja on oma-aloitteisesti ja välittömästi rikkomuksensa havaittuaan ryhtynyt menettelynsä vaikutukset oikaiseviin toimenpiteisiin ja lopulliset vaikutukset kuluttajien kannalta ovat siten jääneet vähäisiksi. Samoin rikkomus voi olla vähäinen, jos kyse on säännöksen kertaluonteisesta rikkomuksesta, vaikka se kohdistuisi useampaan kuluttajaan.

44. Markkinaoikeus toteaa, että kuluttaja-asiamies on kiinnittänyt Maskun Kalustetalo Oy:n huomiota nyt kysymyksessä olevan markkinoinnin lainvastaisuuteen 24.3.2021 päivätyssä selvityspyynnössä (kuluttaja-asiamiehen asiakirjatodiste 44). Siihen nähden, että elinkeinonharjoittaja voi muuttaa markkinointiaan ja erityisesti nyt kysymyksessä olevan kaltaista verkkosivumarkkinointia halutessaan hyvin nopeasti ja käytännössäkin muutamissa päivissä, asiassa ei ole esitetty sellaista selvitystä, josta ilmenisi Maskun Kalustetalo Oy:n toimineen tällä tavoin välittömästi. Rikkomusta ei ole myöskään pidettävä vähäisenä eikä seuraamusmaksun määräämistä ilmeisen kohtuuttomana ottaen huomioon Maskun Kalustetalo Oy:n asema merkittävänä huonekaluja kuluttajille myyvänä elinkeinonharjoittajana.

45. Edellä mainituilla perusteilla markkinaoikeus katsoo, ettei asiassa ole edellytyksiä jättää seuraamusmaksua määräämättä.

– – –

54. Edellä todetut kuluttaja-asiamiehen suorittamat selvittelylliset rajaukset ja erityisesti siltä osin kuin esityksen perusteeksi on otettu Maskun Kalustetalo Oy:n useista tuoteryhmistä vain sohvat, on samalla rajannut markkinaoikeuden mahdollisuuksia arvioida seuraamusmaksun määräämiseen liittyviä näkökohtia erityisesti rikkomuksen laajuuden ja osaltaan siihen liittyvän rikkomuksen vakavuuden näkökulmasta. Markkinaoikeus toteaa, että kuluttaja-asiamiehen esittämä kymmentä sohvaa koskeva selvitys ei osoita Maskun Kalustetalo Oy:n yleistä toimintatapaa edes sohvien tuoteryhmässä. Toisaalta seuraamusmaksun määrän tulee olla sellainen, että sillä on esitöissä todetuin tavoin riittävä erityis- ja yleisestävä vaikutus ja että sääntelyn rikkominen ei ole elinkeinonharjoittajalle kannattavaa.

55. Edellä todetut seikat huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, että Maskun Kalustetalo Oy on määrättävä maksamaan valtiolle seuraamusmaksu 300.000 euron suuruisena.

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments