Asianajajaliitto valvoo rahanpesulain velvoitteiden noudattamista – rikemaksu asianajotoimiston toimitusjohtajalle

9.6.2023 | Tiedotteet

Etelä-Suomen aluehallintovirasto (ESAVI) on päättänyt 29.5.2023 rikemaksun määräämisestä asianajotoimisto Evershedsin toimitusjohtaja Jari Salmiselle rahanpesulain edellyttämien toimenpiteiden laiminlyönnistä. Asianajajaliiton hallitus oli esittänyt ESAVIlle rikemaksun määräämistä; Asianajajaliiton tekemässä tarkastuksessa ilmeni, että asianajotoimisto ei ollut säännöllisesti päivittänyt toimintaansa sopivaa riskiarviota ja kouluttanut työntekijöitä riittävästi rahanpesulain sekä sen nojalla annettujen säännösten noudattamisen varmistamiseksi.
 
– Jokainen asianajotoimisto on velvollinen laatimaan ja päivittämään riskiarvion rahanpesun ja terrorismin riskien tunnistamiseksi ja arvioimiseksi. Kyse ei ole siitä, että asianajotoimisto olisi syyllistynyt rahanpesuun, vaan rikemaksu johtuu siitä, että rahanpesulainsäädäntöön sisältyviä velvoitteita on lyöty laimin, Asianajajaliiton pääsihteeri Niko Jakobsson täsmentää.
 
Riskiarvion laadinnassa on otettava huomioon asianajotoimiston toiminnan luonne, koko ja laajuus. Asianajotoimistolla on oltava edellä mainitut tekijät huomioon ottaen riittävät toimintaperiaatteet, menettelytavat ja valvonta rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskien vähentämiseksi ja tehokkaaksi hallitsemiseksi. Asianajotoimistojen tulee kouluttaa henkilöstöään, ja niillä tulee olla omaan toimintaansa soveltuvia toimintaohjeita muun muassa asiakkaiden tuntemista koskevista menettelyistä ja asiakasta koskevien tietojen hankkimisesta, jatkuvasta seurannasta ja selonottovelvollisuudesta.
 
– Riskiarvio on keskeinen väline rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseksi. Lisäksi toimiston sisäiset koulutukset ovat olennaisia riskinarvion jalkauttamiseksi ja sisäisten kontrollien luomiseksi ja ylläpitämiseksi, Jakobsson sanoo.
 
Asianajajaliitto valvoo lakiin perustuen velvoitteiden noudattamista asianajotoimistojen yleisten toimistotarkastusten osana ja tarvittaessa erillistarkastuksina. Rahanpesulain velvoitteiden laiminlyönnistä voidaan määrätä hallinnollisena seuraamuksena rikemaksu, julkinen varoitus tai seuraamusmaksu. Seuraamukset määrää Etelä-Suomen aluehallintovirasto Asianajajaliiton esityksestä.
 
– On välttämätöntä, että asianajotoimistot noudattavat aina lakisääteisiä velvoitteita. Nettisivuiltamme löytyy ohjeita riskiarvion laatimiseen. Lisäksi asianajajien saatavilla on maksuton verkkokoulutus aiheesta, Jakobsson muistuttaa.
 
ESAVIn päätös ei ole vielä lainvoimainen.
 
 
 
 
Lisätietoja rahanpesun estämiseen liittyvistä velvoitteista Asianajajaliiton verkkosivuilta: 
https://asianajajaliitto.fi/asianajajaliitto/yhteiskuntavastuu/rahanpesun-ja-terrorismin-torjunta/
 
Rahanpesun estäminen -verkkokoulutus: https://ssl.eventilla.com/event/WLMEX 
 
Lisätiedot: 
Pääsihteeri Niko Jakobsson, p. 050 341 4593, niko.jakobsson@asianajajaliitto.fi 
 
Asianajajaliitto valvoo ja sääntelee asianajajin toimintaa ja tekee vuosittain noin 50 toimistotarkastusta. Toimistotarkastukset liittyvät rahanpesulain velvoitteisiin, asiakasvarojen hallintaan, tietosuojaan ja tietoturvaan sekä vastuuvakuutuksen kattavuuteen.