9.6.2023

Oletko arvioinut toimintasi riskit?

Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä (rahanpesulaki) tuli voimaan 3.7.2017. Voimaan tullessaan laki velvoitti asianajajat muun muassa laatimaan omaan toimintaansa soveltuvan riskiarvion vuoden 2017 loppuun mennessä. Riskiarviota on myös päivitettävä säännöllisesti.

Samassa yhteydessä Asianajajaliitolle säädettiin velvollisuus valvoa, että asianajajat noudattavat rahanpesulaissa säädettyjä velvoitteita. Asianajotoimistojen tarkastuksissa on vuoden 2018 alusta lukien kiinnitetty erityistä huomiota toimistojen riskiarvioihin ja asiakkaan tuntemista koskevien velvoitteiden noudattamiseen.

Olen toiminut Asianajajaliiton tarkastusjuristina jo vuosia. Olen huomannut tehdessäni tarkastuksia ja neuvoessani riskiarvioiden laatimisessa, kuinka yllättävän haastavaa asianajajan omaan toimintaan liittyvä riskien arviointi on ollut. Rahanpesun riskit nähdään toimialalla yleisesti vähäisinä ja terrorismin rahoittamisen riskejä ei juurikaan ole tunnistettu.

Riskiarvioinnin tarkoituksena on tunnistaa sellaiset tilanteet, joissa asianajajaa tai asianajotoimistoa voidaan yrittää käyttää hyväksi rikollisen toiminnan tai rikoksella hankitun omaisuuden todellisen luonteen salaamisessa. Riskejä arvioidessaan asianajajan tulisi pohtia, voiko hänen omassa toiminnassaan olla sellaisia haavoittuvuuksia, joita rikolliset tahot voivat yrittää toiminnassaan käyttää hyväkseen.

Asianajajaliitolle tulee asianajajilta silloin tällöin pyyntöjä laatia mallipohja, jonka perusteella asianajotoimistot voisivat laatia riskiarvionsa. On kuitenkin huomattava, että riskiarvio on jokaisessa asianajotoimistossa oman näköisensä, koska sen tulee perustua nimenomaan kyseisen toimiston toimintaan ja sen arviointiin. Kaikille toimistoille soveltuvaa malliasiakirjaa ei ole, eikä Asianajajaliitto valvojana voi sellaista myöskään laatia.

Näin valvojan näkökulmasta on olennaista, että toiminnan riskit tunnistetaan ja niiden hallitsemiseksi laaditaan riittävät menettelyt. Riskien hallinnassa tulee kiinnittää huomiota erityisesti asiakassuhteiden avaamiseen ja asiakkaiden tuntemiseen liittyviin prosesseihin, työntekijöiden kouluttamiseen, sisäiseen valvontaan ja riskiarvion säännölliseen päivittämiseen.

Vaikka tämä työ ei ole ollut eikä tule olemaan helppoa, on tärkeää huomata, että kaikista rahanpesulaissa tarkoitetuista ilmoitusvelvollisista juuri asianajajilla on ammattikuntana erinomaiset valmiudet arvioida rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskit ja hallita niitä.

Lisätietoja rahanpesun estämiseen liittyvistä velvoitteista Asianajajaliiton verkkosivuilta.

Tutustu maksuttomaan Rahanpesun estäminen -verkkokoulutukseen tästä linkistä

Kirjoittaja

Kristiina Sare

Asianajajaliiton tarkastusjuristi

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments