Hangon kaupungille 65.000 euron seuraamusmaksu kilpailuttamisvelvoitteen laiminlyönnistä

18.5.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Kilpailu- ja kuluttajavirasto on vaatinut, että markkinaoikeus määrää Hangon kaupungin maksamaan valtiolle seuraamusmaksuna 65.000 euroa.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto on ottanut asian tutkittavakseen omasta aloitteestaan. Saadun selvityksen mukaan Hangon kaupunki (jäljempänä myös hankintayksikkö) on terveyskeskuksen vastaanottopalveluita hankkiessaan laiminlyönyt julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annettuun lakiin (jäljempänä myös hankintalaki) perustuvan velvollisuutensa kilpailuttaa palveluiden hankinta mainitun lain mukaisesti.

Hankintayksikkö on 7.6.2016 julkaissut hankintailmoituksen terveyskeskuksen vastaanottopalveluiden hankinnasta kolmen vuoden sopimuskaudelle ja kahdelle yhden vuoden optiokaudelle, joista viimeinen on päättynyt 30.11.2021.

Hangon kaupungin perusturvalautakunta on 29.6.2016 tekemällään hankintapäätöksellä valinnut sopimuskumppanikseen Attendo Terveyspalvelut Oy:n. Attendo Terveyspalvelut Oy:tä koskevien yritysjärjestelyjen seurauksena sopimus on siirtynyt Terveystalo Julkiset Palvelut Oy:n (jäljempänä Terveystalo) vastattavaksi kesken sopimuskauden.

Hangon kaupungin perusturvalautakunta on 22.4.2021 tehnyt päätöksen hankintasopimuksen jatkamisesta yhdeksi vuodeksi. Perusturvalautakunta on 9.9.2021 tehnyt uuden päätöksen sopimuksen jatkamisesta. Päätöksen mukaan Terveystalon kanssa käydyissä neuvotteluissa on todettu, ettei terveyskeskuksen vastaanottopalveluiden suorahankinta yhdeksi vuodeksi ole mahdollinen, koska sopimuksen arvo ylittää hankintaan sovellettavan kynnysarvon. Sopimuskaudeksi on määritetty 1.12.2021–30.4.2022.

Hankintayksikkö ja Terveystalo ovat 29.10.2021 sopineet terveyskeskuksen vastaanottopalveluita koskevan sopimuksen jatkamisesta 30.4.2022 asti. Sopimuksessa on lisäksi sovittu sopimuskauden pidentämisestä tarvittaessa 1.5.2022 lähtien enintään 31.12.2022 asti.

Hangon kaupungin perusturvalautakunta on 10.3.2022 päättänyt jatkaa terveyskeskuksen vastaanottopalveluiden hankintaa Terveystalolta ajalle 1.5.–31.12.2022. Tätä ennen Terveystalo on 18.2.2022 vahvistanut tahtonsa jatkaa yhteistyötä Hangon kaupungin kanssa 31.12.2022 asti.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden hankinnoissa suorahankinta on poikkeus pääsäännöstä, ja suorahankinnan perusteet on lueteltu tyhjentävästi hankintalaissa. Hankintayksikkö on tehnyt suorahankinnan ilman hankintalaissa säädettyä perustetta.

Kun otetaan huomioon, mitä edellä on todettu suorahankinnan kestosta ja arvosta, markkinaoikeus katsoo, että sopimusmuutosta on pidettävä hankintalain 136 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla olennaisena. Hankintayksikön kuvailemat haasteet huomioon ottaen kysymyksessä ei ole katsottava olleen hankintalain 136 §:n 2 momentin 2 kohdassa tarkoitettu tilanne, jossa sopimuskumppanin vaihtaminen ei olisi ollut mahdollista taloudellisista tai teknisistä syistä. Kun otetaan vielä huomioon, mitä edellä on todettu sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta ja sen aikataulusta, kysymyksessä ei ole katsottava myöskään olleen hankintalain 136 §:n 2 momentin 3 kohdassa tarkoitettu tilanne, jossa sopimusmuutoksen tarve on johtunut olosuhteista, joita huolellinen hankintayksikkö ei ole voinut ennakoida. Kysymyksessä ei ole katsottava olleen myöskään hankintalain 136 §:n 2 momentin 5 kohdassa tarkoitettu vähäarvoinen sopimusmuutos.

Edellä todetun perusteella markkinaoikeus katsoo, että hankintayksikkö on menetellyt hankintasäännösten vastaisesti hankkiessaan ajalle 1.12.2021–31.12.2022 terveyskeskuksen vastaanottopalvelut suorahankintana niitä kilpailuttamatta. Asiassa tulee näin ollen Kilpailu- ja kuluttajaviraston esityksestä harkittavaksi seuraamusten määrääminen.

Seuraamusten määrääminen

Hankintalain 141 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan, jos hankintayksikkö on tehnyt EU-kynnysarvot ylittävän hankinnan tai kansalliset kynnysarvot ylittävän liitteessä E tarkoitetun palveluhankinnan tai käyttöoikeussopimuksen suorahankintana ilman kyseisessä laissa säädettyä perustetta ja jos asiassa jo on tehty hankintasopimus, Kilpailu- ja kuluttajavirasto voi esittää markkinaoikeudelle seuraamusmaksun määräämistä.

Hankintalain 159 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan markkinaoikeus voi Kilpailu- ja kuluttajaviraston 141 §:ssä tarkoitetusta esityksestä määrätä hankintayksikön maksamaan valtiolle seuraamusmaksun.

Hankintalain 158 §:n 3 momentin mukaan seuraamusta määrätessään markkinaoikeuden on otettava huomioon hankintayksikön virheen tai laiminlyönnin laatu ja valituksen kohteena olevan hankinnan arvo. Seuraamusmaksun määrä ei saa ylittää kymmentä prosenttia hankinta- tai käyttöoikeussopimuksen arvosta.

Markkinaoikeus on edellä katsonut, että hankintayksikkö on menetellyt hankintasäännösten vastaisesti jättäessään terveyskeskuksen vastaanottopalveluiden hankinnan kilpailuttamatta. Asiassa saadun selvityksen perusteella hankintayksikkö on keväällä 2021 tietoisena hankintalain säännöksistä ja hankintaan sovellettavasta kynnysarvosta päättänyt pilkkoa hankinnan eriin hankintasäännösten kiertämiseksi. Hankintayksikön virhettä ei voida pitää erityisen vähäisenä. Seuraamusmaksun määräämisessä ei ole annettava merkitystä sille, mitä hankintayksikkö on esittänyt kilpailukykyisestä ja kohtuullisesta hinnoittelusta, sen lakisääteisistä velvollisuuksista terveyspalveluiden turvaamisessa tai sopimuskumppanin vaihtamisesta hankintayksikölle mahdollisesti aiheutuvasta haitasta ja taloudellisista menetyksistä.

Kun otetaan huomioon hankinnan arvo ja hankintayksikön virheen laatu, markkinaoikeus katsoo, että Hangon kaupunki on määrättävä maksamaan valtiolle 65.000 euron suuruinen seuraamusmaksu.

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments