Generic filters
Exact matches only
20.12.2019 Oikeusuutiset

Toimittajan kotoa takavarikoitua muistitikkua ei saanut tutkia eikä hyödyntää esitutkinnassa

Korkein oikeus (KKO) on kumonnut Helsingin hovioikeuden päätöksen, joka koski Helsingin Sanomien toimittajan kotoa takavarikoidun, sinetöidyn aineiston tutkimista ja hyödyntämistä. KKO:n mukaan sinetöityä aineistoa ei saanut takavarikoida rikosasian todisteena käytettäväksi, koska se voi johtaa toimittajan tietolähteen paljastumiseen. KKO määräsi kuitenkin takavarikon pysymään edelleen voimassa mahdollisen menettämisseuraamuksen turvaamiseksi. Asian taustalla oli…

https://asianajajaliitto.fi/2019/12/toimittajan-kotoa-takavarikoitua-muistitikkua-ei-saanut-tutkia-eika-hyodyntaa-esitutkinnassa/
24.10.2019 Oikeusuutiset

Myös ampuma-aselakiin perustuvan etsinnän asunnossa voi saattaa tuomioistuimen tutkittavaksi

KKO:2019:92 Pakkokeino – Etsintä Oikeudenkäyntimenettely Ampuma-ase Poliisi oli tehnyt A:n asuntoon etsinnän ampuma-aseiden väliaikaiseksi haltuun ottamiseksi. Korkein oikeus katsoi ratkaisusta ilmenevillä perusteilla, että A:lla oli oikeus saattaa poliisilain 2 luvun 6 §:n ja ampuma-aselain 97 §:n nojalla tehdyn etsinnän laillisuus tuomioistuimen tutkittavaksi.   KKO:2019:92

https://asianajajaliitto.fi/2019/10/myos-amopuma-aselakiin-perustuvan-etsinnan-asunnossa-voi-saattaa-tuomioistuimen-tutkittavaksi/
13.8.2019 Oikeusuutiset

KKO piti ennallaan toimittajan kotiin tehtyä kotietsintää koskevan hovioikeuden päätöksen

Korkein oikeus ei muuttanut Helsingin hovioikeuden ratkaisun lopputulosta Helsingin Sanomien toimittajan kotona tehtyä kotietsintää ja takavarikkoa koskevassa asiassa. Hovioikeus oli katsonut, että pakkokeinoille oli lailliset edellytykset. Asian taustalla oli Helsingin Sanomissa 16.12.2017 julkaistu artikkeli puolustusvoimien Viestikoekeskuksesta. Puolustusvoimat oli tehnyt artikkelista keskusrikospoliisille tutkintapyynnön, koska se katsoi artikkelin paljastaneen Suomen turvallisuuden takia…

https://asianajajaliitto.fi/2019/08/kko-piti-ennallaan-toimittajan-kotiin-tehtya-kotietsintaa-koskevan-hovioikeuden-paatoksen/
12.4.2019 Oikeusuutiset

Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus rikosoikeudellista yhteistyötä koskevassa asiassa

Ennakkoratkaisupyyntö – Oikeudellinen yhteistyö rikosoikeuden alalla – Direktiivi 2014/41/EU – Oikeusviranomaisen antama eurooppalainen tutkintamääräys – Menettelyt ja takeet määräyksen antaneessa valtiossa – Eurooppalaisen tutkintamääräyksen antamisen aineelliset perusteet – Oikeussuojakeinojen puuttuminen määräyksen antaneessa jäsenvaltiossa – Prosessiautonomia – Vastaavuus- ja tehokkuusperiaate – Euroopan unionin perusoikeuskirja – 47 artikla – Direktiivin 2014/41 14…

https://asianajajaliitto.fi/2019/04/julkisasiamiehen-ratkaisuehdotus-rikosoikeudellista-yhteistyota-koskevassa-asiassa/
8.3.2019 Oikeusuutiset

Kun auto ei nauttinut kotirauhan suojaa, ei siellä tehtyä etsintää voinut saattaa tuomioistuimen tutkittavaksi

KKO:2019:23 Pakkokeino – Etsintä – Kotietsintä – Paikanetsintä Oikeudenkäyntimenettely –Tutkimatta jättäminen A:n kuljettamassa henkilöautossa oli suoritettu paikanetsintä. Korkeimman oikeuden ratkaisusta ilmenevillä perusteilla katsottiin, että A:lla ei ollut oikeutta saattaa paikanetsintää tuomioistuimen tutkittavaksi. KKO:2019:23

https://asianajajaliitto.fi/2019/03/kun-auto-ei-nauttinut-kotirauhan-suojaa-ei-siella-tehtya-etsintaa-voinut-saattaa-tuomioistuimen-tutkittavaksi/
29.11.2018 Oikeusuutiset

Puhelimella tehty ilmoitus kotietsinnästä käynnisti määräajan asian saattamiselle tuomioistuimeen

KKO:2018:80 Pakkokeino – Etsintä – Kotietsintä A:n kesämökillä oli 25.12.2015 toimitettu kotietsintä, jossa hän ei ollut ollut läsnä ja josta hänelle ei ollut annettu etukäteen tietoa. A oli 29.2.2016 pannut vireille vaatimuksen kotietsinnän saattamisesta tuomioistuimen tutkittavaksi. Käräjäoikeus ja hovioikeus jättivät vaatimuksen myöhään saapuneena tutkimatta katsottuaan, että A oli saanut tiedon…

https://asianajajaliitto.fi/2018/11/puhelimella-tehty-ilmoitus-kotietsinnasta-kaynnisti-maaraajan-asian-saattamiselle-tuomioistuimeen/
23.11.2018 Oikeusuutiset

Laite-etsinnät on oikeus saattaa tuomioistuimen tutkittavaksi, etsinnöille oli lailliset edellytykset

KKO:2018:77 Pakkokeino – Etsintä – Erityinen kotietsintä – Laite-etsintä Oikeudenkäyntimenettely Poliisilaitoksella oli toimitettu erityinen kotietsintä ja laite-etsintä, jotka kohdistuivat rikoksesta epäillyn poliisimiehen hallinnassa oleviin tiloihin ja teknisiin laitteisiin. Lisäksi oli toimitettu erillinen laite-etsintä, joka kohdistui poliisimiehen käyttämiin sähköisiin tietojärjestelmiin ja tietovarastoihin. Korkein oikeus katsoi ratkaisusta ilmenevillä perusteilla, että poliisimiehellä oli…

https://asianajajaliitto.fi/2018/11/laite-etsinnat-on-oikeus-saattaa-tuomioistuimen-tutkittavaksi-etsinnoille-oli-lailliset-edellytykset/
19.6.2017 Lausunnot

Lausunto ehdotuksesta siviilitiedustelua koskevaksi lainsäädännöksi

Dnro 25/2017 Lausuntopyyntönne: SMDno-2015-1509; SM047:00/2015, 24.4.2017 EHDOTUS SIVIILITIEDUSTELUA KOSKEVAKSI LAINSÄÄDÄNNÖKSI; TYÖRYHMÄN MIETINTÖ 8/2017 Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) on saanut sisäministeriöltä 24.4.2017 päivätyn lausuntopyynnön koskien siviilitiedustelulakityöryhmän mietintöä siviilitiedustelulainsäädännöstä (sisäministeriön julkaisu 8/2017). Asianajajaliitto lausuu mietinnön johdosta seuraavaa. 1. Yleistä Asianajajaliitolla on ollut edustus mietinnön laatineessa työryhmässä ja voi todeta, että esitetyt näkemykset…

https://asianajajaliitto.fi/2017/06/lausunto-ehdotuksesta-siviilitiedustelua-koskevaksi-lainsaadannoksi/
16.12.2013 Oikeusuutiset

OM: Rikoksen esitutkintaa ja pakkokeinoja koskevat lait uudistuvat 2014

Rikoksen esitutkintaa ja sen yhteydessä käytettäviä pakkokeinoja koskeva lainsäädäntö uudistuu vuoden 2014 alusta lähtien. Samanaikaisesti tulee voimaan poliisilain uudistus Viranomaisten toimivaltuuksista säädetään nykyistä täsmällisemmin ja kattavammin, ottaen huomioon toisaalta perus- ja ihmisoikeuksien suoja ja toisaalta rikostorjunnan tarpeet. Lakiin lisätään uusia salaisia pakkokeinoja, joita voidaan käyttää salassa niiden kohteilta rikoksen selvittämiseksi.…

https://asianajajaliitto.fi/2013/12/om-rikoksen-esitutkintaa-ja-pakkokeinoja-koskevat-lait-uudistuvat-2014/
14.3.2013 Oikeusuutiset

OM: Esitutkinta- ja pakkokeinolakeihin esitetään täydennyksiä

Vuoden 2014 alussa voimaan tuleviin uusiin esitutkinta- ja pakkokeinolakeihin esitetään täydennyksiä, koska laeissa on havaittu muutostarpeita jo ennen niiden voimaantuloa Hallitus antoi esityksen eduskunnalle 14. maaliskuuta 2013. Samanaikaisesti annettiin poliisilakia koskeva täydentävä hallituksen esitys. Esityksen mukaan laissa korostettaisiin viranomaisen velvollisuutta huolehtia asianosaisen oikeudesta käyttää oikeusavustajaa esitutkinnassa. Lisäksi viranomaisen olisi tiedusteltava…

https://asianajajaliitto.fi/2013/03/om-esitutkinta-ja-pakkokeinolakeihin-esitetaan-taydennyksia/