OM: Esitutkinta- ja pakkokeinolakeihin esitetään täydennyksiä

14.3.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Vuoden 2014 alussa voimaan tuleviin uusiin esitutkinta- ja pakkokeinolakeihin esitetään täydennyksiä, koska laeissa on havaittu muutostarpeita jo ennen niiden voimaantuloa

Hallitus antoi esityksen eduskunnalle 14. maaliskuuta 2013.
Samanaikaisesti annettiin poliisilakia koskeva täydentävä hallituksen
esitys.

Esityksen mukaan laissa korostettaisiin viranomaisen velvollisuutta
huolehtia asianosaisen oikeudesta käyttää oikeusavustajaa
esitutkinnassa. Lisäksi viranomaisen olisi tiedusteltava mm. väkivalta-
tai seksuaalirikoksen uhrilta, suostuuko tämä yhteystietojensa
välittämiseen rikoksen uhrin tukipalveluja tarjoavalle taholle ja
myönteisessä tapauksessa välitettävä yhteystiedot.

Esityksellä
täydennettäisiin säännöstä, jonka mukaan kotietsinnän laillisuus voidaan
saattaa tuomioistuimen tutkittavaksi. Oikeudesta saattaa kotietsintä
tuomioistuimen käsiteltäväksi olisi ilmoitettava sille, jonka luona
kotietsintä on tehty.

Telekuuntelua voitaisiin esityksen mukaan
käyttää lapsen seksuaalisen hyväksikäytön selvittämisessä. Nykyisessä ja
myös uudessa 2014 voimaan tulevassa pakkokeinolaissa telekuuntelun
käyttö on rajattu törkeää lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä koskeviin
rikosepäilyihin. Luvan telekuunteluun myöntää käräjäoikeus.

Televalvonnan
käyttöedellytyksiä koskevia säännöksiä esitetään muutettavaksi.
Käräjäoikeus voisi myöntää luvan televalvontaan myös silloin, kun on
syytä epäillä teleosoitetta tai telepäätelaitetta käyttäen tehtyä
tietojärjestelmän luvatonta käyttöä, vahingontekoa, viestintäsalaisuuden
loukkausta tai tietomurtoa tai kun on syytä epäillä lapsen
houkuttelemista seksuaalisiin tarkoituksiin (ns. grooming). Näissä
tapauksissa televalvonnan käyttö ei siten edellyttäisi teleosoitteen tai
telepäätelaitteen haltijan suostumusta, kuten uudessa pakkokeinolaissa
on säädetty.

Telekuuntelulla, televalvonnalla, tukiasematietojen
hankkimisella ja teknisellä tarkkailulla saatua niin sanottua
ylimääräistä tietoa saisi käyttää rikoksen selvittämisessä myös, jos
rikoksesta säädetty ankarin rangaistus on vähintään kaksi vuotta
vankeutta ja jos ylimääräisen tiedon käyttämisellä voidaan olettaa
olevan erittäin tärkeä merkitys rikoksen selvittämiselle. Ylimääräisen
tiedon käyttämisestä näyttönä päättäisi tuomioistuin pääasian käsittelyn
yhteydessä.

Salaisen pakkokeinon käytöstä ilmoittamista koskevia
säännöksiä täydennettäisiin. Jos pakkokeinon kohteena olleen epäillyn
henkilöllisyys ei ole vielä selvillä ilmoittamista koskevan määräajan
päättyessä, pakkokeinosta olisi henkilöllisyyden selvittyä ilmoitettava
hänelle kirjallisesti ilman aiheetonta viivytystä.

Uudistusten esitetään tulevan voimaan vuoden 2014 alussa.


Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments