Generic filters
Exact matches only
22.11.2023 Oikeusuutiset

Turun seudun joukkoliikenteen kilpailutus: yhteisyritysten nimissä annettujen tarjousten katsottiin olleen omiaan rajoittamaan ja vääristämään hintakilpailua

MAO:Kilpailu- ja kuluttajavirasto > Jalon Liikenne Oy, Lehtisen Linja Oy, Linjaliikenne Muurinen Oy, Linjaliikenne Nyholm Oy, LS-Liikennelinjat Oy, Savonlinja Oy ja Turun Citybus Oy horisontaalinen kilpailunrajoitus – tarjousyhteistyö – seuraamusmaksu Turun, Kaarinan, Raision, Naantalin ja Liedon kaupungit sekä Ruskon kunta ovat perustaneet vuonna 2012 alueilleen yhteisen Turun seudun joukkoliikennejärjestelmän (jäljempänä…

https://asianajajaliitto.fi/2023/11/turun-seudun-joukkoliikenteen-kilpailutus-yhteisyritysten-nimissa-annettujen-tarjousten-katsottiin-olleen-omiaan-rajoittamaan-ja-vaaristamaan-hintakilpailua/
14.9.2023 Lausunnot

Lausunto HE-luonnoksesta laiksi Kilpailu- ja kuluttajavirastosta annetun lain muuttamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriölle   Dnro L2023-42   Lausuntopyyntönne: VN/16274/2022, 21.07.2023 LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE LAIKSI KILPAILU- JA KULUTTAJAVIRASTOSTA ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA   Digimarkkinasäädöstä täydentävät kansalliset säädökset (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2022/1925)   Pyydettynä lausuntona Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) esittää seuraavaa.    Johdanto   Suomen Asianajajaliitto kiittää työ-…

https://asianajajaliitto.fi/2023/09/lausunto-he-luonnoksesta-laiksi-kilpailu-ja-kuluttajavirastosta-annetun-lain-muuttamisesta/
4.7.2023 Oikeusuutiset

EUT: Määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä koskevan tutkinnan yhteydessä kilpailuviranomaisen voi olla välttämätöntä selvittää, onko yrityksen käyttäytyminen yhteensopivaa muiden kuin kilpailuoikeuden alaan kuuluvien normien kanssa

Unionin tuomioistuimen tuomio asiassa C-252/21 | Meta Platforms ym. (Yhteisöpalvelun yleiset käyttöehdot) Jäsenvaltion kilpailuviranomainen voi todeta määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä koskevan tutkinnan yhteydessä, että yleistä tietosuoja-asetusta on rikottu Sen on kuitenkin vilpittömän yhteistyön periaatteen mukaisesti otettava huomioon tämän asetuksen nojalla toimivaltaisen valvontaviranomaisen päätökset ja tutkimukset Meta Platforms Ireland tarjoaa Facebook-verkkoyhteisöpalvelua unionissa.…

https://asianajajaliitto.fi/2023/07/eut-maaraavan-markkina-aseman-vaarinkayttoa-koskevan-tutkinnan-yhteydessa-kilpailuviranomaisen-voi-olla-valttamatonta-selvittaa-onko-yrityksen-kayttaytyminen-yhteensopivaa-muiden-kuin-kilpailuoikeud/
16.6.2023 Oikeusuutiset

Hallitusohjelmassa ei asianajajalain uudistusta eikä perustuslain tarkistamista riippumattomuuden varmistamiseksi

Tänään julkistetussa hallitusohjelmassa on monia lupauksia oikeudenhoidon alalle. Etukäteen keskustelussa olleista asioista ohjelmaan eivät kuitenkaan päätyneet esimerkiksi perustuslain tarkistaminen oikeuslaitoksen riippumattomuuden takaamiseksi. Asianajajalain kokonaisuudistus ei kuulu hallituksen ohjelmaan, ei myöskään yksityisten avustajien oikeusapupalkkioiden korotus. Pienriitamenettely ei myöskään näy tavoitteiden joukossa, eikä julkisuuslain uudistaminen tai rikoksen johdosta tapahtuvan luovuttamislainsäädännön uudistaminen. Nämä…

https://asianajajaliitto.fi/2023/06/hallitusohjelmassa-ei-asianajajalain-uudistusta-eika-perustuslain-tarkistamista-riippumattomuuden-varmistamiseksi/
5.6.2023 Lausunnot

Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle laiksi Kilpailu- ja kuluttajavirastosta annetun lain muuttamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriölle   L2023-23   Lausuntopyyntönne: VN/7918/2023, 26.04.2023  LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA EDUSKUNNALLE LAIKSI KILPAILU- JA KULUTTAJAVIRASTOSTA ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA   FSR-asetusta täydentävät kansalliset säädökset (sisämarkkinoita vääristävät ulkomaiset tuet)   Pyydettynä lausuntona Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) esittää seuraavaa.    Johdanto   Asianajajaliitto kiittää työ- ja elinkeinoministeriötä (”TEM”) mahdollisuudesta antaa lausuntonsa…

https://asianajajaliitto.fi/2023/06/lausunto-hallituksen-esitysluonnoksesta-eduskunnalle-laiksi-kilpailu-ja-kuluttajavirastosta-annetun-lain-muuttamisesta/
18.5.2023 Oikeusuutiset

Hangon kaupungille 65.000 euron seuraamusmaksu kilpailuttamisvelvoitteen laiminlyönnistä

Kilpailu- ja kuluttajavirasto on vaatinut, että markkinaoikeus määrää Hangon kaupungin maksamaan valtiolle seuraamusmaksuna 65.000 euroa. Kilpailu- ja kuluttajavirasto on ottanut asian tutkittavakseen omasta aloitteestaan. Saadun selvityksen mukaan Hangon kaupunki (jäljempänä myös hankintayksikkö) on terveyskeskuksen vastaanottopalveluita hankkiessaan laiminlyönyt julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annettuun lakiin (jäljempänä myös hankintalaki) perustuvan velvollisuutensa kilpailuttaa palveluiden…

https://asianajajaliitto.fi/2023/05/hangon-kaupungille-65-000-euron-seuraamusmaksu-kilpailuttamisvelvoitteen-laiminlyonnista/
17.3.2023 Lausunnot

Lausunto kuluttaja-asiamiehen linjauksesta Hyvä perintätapa kuluttajaperinnässä

Kilpailu- ja kuluttajavirastolle Dnro L2023-08 Lausuntopyyntönne: KKV/24/14.08.01.03/2023. 3.2.2023 KULUTTAJA-ASIAMIEHEN LINJAUKSESTA HYVÄ PERINTÄTAPA KULUTTAJAPERINNÄSSÄ Pyydettynä lausuntona Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) esittää seuraavaa. Hyvän perintätavan määrittelyn tarpeellisuudesta Asianajajaliitto pitää yleisellä tasolla tarkoituksenmukaisena ja mahdollisia perintätapaan liittyviä riitoja ehkäisevänä viranomaisen tekemää linjausta hyvästä perintätavasta. Asianajajaliitto haluaa kuitenkin kiinnittää huomioita kahteen seikkaan, joiden täsmentäminen…

https://asianajajaliitto.fi/2023/03/lausunto-kuluttaja-asiamiehen-linjauksesta-hyva-perintatapa-kuluttajaperinnassa/
8.2.2023 Oikeusuutiset

KKV: Yhä useam­pi kar­tel­li jää kiin­ni uusien me­ne­tel­mien avul­la

KKV on ottanut käyttöön uusia keinoja kartellien paljastamiseksi. Uusia tilastollisia menetelmiä käytetään aluksi erityisesti julkisiin hankintoihin.  Kartellit ovat kaikkein vakavimpia kilpailunrajoituksia ja verrattavissa talousrikollisuuteen. Kartellit aiheuttavat taloudellista vahinkoa asiakkailleen, markkinoille ja koko yhteiskunnalle. Suomessa on viime vuosina paljastunut kartelleja esimerkiksi linja-autoliikenteessä, rakennuseristeiden markkinalla, autokoulumarkkinalla ja isännöintialalla. Vaikka useita kartelleja on…

https://asianajajaliitto.fi/2023/02/kkv-yha-useampi-kartelli-jaa-kiinni-uusien-menetelmien-avulla/
5.1.2023 Tiedotteet

Defensor Legisin uusi toimitusneuvosto nimetty

Asianajajaliiton oikeudellisen aikakauskirjan Defensor Legisin uusi toimitusneuvosto on aloittanut toimintansa vuoden 2023 alussa. Monimuotoinen toimitusneuvosto edustaa sekä liike- että yksityishenkilöjuridiikan osaamista, samoin kuin maantieteellistä laaja-alaisuutta. Toimitusneuvoston jäsenet ovat: Oikeustieteen professori (Itä-Suomen yliopisto) Suvianna Hakalehto: erityisaloina mm. vahingonkorvausoikeus, julkisoikeus, moderni perhe- sekä jäämistöoikeus, lapsioikeus ja koulutusoikeus Oikeustieteen professori (Turun yliopisto) Martti…

https://asianajajaliitto.fi/2023/01/defensor-legisin-uusi-toimitusneuvosto-nimetty/
5.1.2023

Toimitusneuvosto

Defensor Legisin toimitusneuvosto Asianajajaliiton oikeudellisen aikakauskirjan Defensor Legisin uusi toimitusneuvosto on aloittanut toimintansa vuoden 2023 alussa. Monimuotoinen toimitusneuvosto edustaa sekä liike- että yksityishenkilöjuridiikan osaamista, samoin kuin maantieteellistä laaja-alaisuutta. Toimitusneuvoston jäsenet: Oikeustieteen professori (Itä-Suomen yliopisto) Suvianna Hakalehto: erityisaloina mm. vahingonkorvausoikeus, julkisoikeus, moderni perhe- sekä jäämistöoikeus, lapsioikeus ja koulutusoikeus Oikeustieteen professori (Turun…

https://asianajajaliitto.fi/asianajajaliitto/organisaatio/viestinta/defensor-legis/toimitusneuvosto/