Lausunto kuluttaja-asiamiehen linjauksesta Hyvä perintätapa kuluttajaperinnässä

17.3.2023 | Lausunnot

Kilpailu- ja kuluttajavirastolle

Dnro L2023-08

Lausuntopyyntönne: KKV/24/14.08.01.03/2023. 3.2.2023
KULUTTAJA-ASIAMIEHEN LINJAUKSESTA HYVÄ PERINTÄTAPA KULUTTAJAPERINNÄSSÄ

Pyydettynä lausuntona Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) esittää seuraavaa.

Hyvän perintätavan määrittelyn tarpeellisuudesta

Asianajajaliitto pitää yleisellä tasolla tarkoituksenmukaisena ja mahdollisia perintätapaan liittyviä riitoja ehkäisevänä viranomaisen tekemää linjausta hyvästä perintätavasta.

Asianajajaliitto haluaa kuitenkin kiinnittää huomioita kahteen seikkaan, joiden täsmentäminen voisi edelleen vähentää perintätapaan liittyviä riitoja. Riitojen vähentämistä tulee yleisesti pitää myös kuluttajien etuna, koska kuluttajat ovat asiaa kokonaisuutena arvioiden lopulta aina kustannusten loppumaksajia.

Sopimussuhteeseen liittyvien tietojen toimittamistapa

Asianajajaliitto kiinnittää huomiota siihen, että kirjepostin käyttöön kirjallisena toimitustapana liittyy ongelmia. Pääsääntöisesti lähettäjä ei voi vaikuttaa lähettämiensä kirjeiden toimitusaikatauluun tai niiden jakeluun. Kirjepostin toimitusvarmuudessa ja toimitusaikatauluissa on jo pitkään ollut epävarmuustekijöitä. Näitä epävarmuustekijöitä ei voi myöskään varmuudella korjata uusien perintäkirjeiden lähettämisellä. Viestintä sopimussuhteessa on oltava mahdollista, mutta linjausta viestintätavasta tulisi viestinnän toimivuuden varmentamiseksi laajentaa ja/tai monipuolistaa sekä käyttää tarvittaessa useita viestintätapoja rinnakkain.

Näin ollen Asianajajaliitto kehottaa pohtimaan linjausluonnoksen kohdassa 2.10 todettua, että maksumuistutuksen toimittamisesta sähköisesti olisi nimenomaisesti sovittava.

Reagointiaika perintäkirjeen saapumisesta

Asianajajaliitto kiinnittää huomiota siihen, että perinteisen kirjeperinnän käyttäminen voi aiheuttaa asiassa lisää epäselvyyksiä ja sen myötä lisää kustannuksia. Kustannusten loppumaksajina ovat lopulta aina kuluttajat. Kuluttajalla tulee olla reagointiaika perintään, mutta reagointiajan laskeminen tulisi aloittaa perintää koskevan viestin vastaanottamisesta viestin toimittamistavasta riippumatta.

Helsingissä 17. päivänä maaliskuuta 2023

SUOMEN ASIANAJAJALIITTO

Niko Jakobsson
Suomen Asianajajaliiton pääsihteeri

 

LAATI
Asianajaja Kimmo Koskentausta, Asianajotoimisto Evon Lakipalvelu Oy

Suomen Asianajajaliiton lausunnot valmistellaan oikeudellisissa asiantuntijaryhmissä, joiden toiminnassa on mukana noin 120 asianajajaa. Tämä lausunto on valmisteltu sopimusoikeuden ja kuluttajansuojan asiantuntijaryhmässä.