Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
10.10.2017 Oikeusuutiset

KHO: Luonnos hallituksen esitykseksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta ongelmallinen ja keskeneräinen

Korkein hallinto-oikeus on huolestunut uudesta ympäristölupaan liittyvästä ilmoitusmenettelystä. Lausunnossaan korkein hallinto-oikeus arvostelee hallituksen luonnosta viimeistelemättömäksi, riittämättömästi perustelluksi ja osin myös virheelliseksi. Ympäristöministeriö toteaa omassa luonnoksessaankin, että vaikutusten arviointia ei ole tehty ja sitä täydennetään myöhemmin. Suunniteltu ilmoitusmenettely synnyttää ongelmia, joita lakiesityksessä ei ole mietitty. Lakiluonnos ei ota huomioon haitankärsijöiden eikä…

https://asianajajaliitto.fi/2017/10/kho-luonnos-hallituksen-esitykseksi-ymparistonsuojelulain-muuttamisesta-ongelmallinen-ja-keskenerainen/
30.6.2014 Oikeusuutiset

Ympäristöministeriö: Uusi ympäristönsuojelulaki voimaan 1. syyskuuta

Tasavallan presidentti vahvisti 27.6. uuden ympäristönsuojelulain, joka tulee voimaan 1. päivänä syyskuuta 2014. Samalla tulee voimaan uusi ympäristönsuojeluasetus Ympäristönsuojelulaki on ympäristön pilaantumisen ehkäisemistä koskeva yleislaki. Sitä sovelletaan toimintaan, josta aiheutuu tai saattaa aiheutua ympäristön pilaantumista. Uuden lain myötä teollisuuspäästödirektiivi tuli osaksi kansallista lainsäädäntöä. Näin parhaan käyttökelpoisen tekniikan käyttämisestä tuli oikeudellisesti…

https://asianajajaliitto.fi/2014/06/ymparistoministerio-uusi-ymparistonsuojelulaki-voimaan-1-syyskuuta/
27.10.2023 Oikeusuutiset

KHO:ta kaksi Kittilän kultakaivosten ympäristölupiin littyvää vuosikirjaratkaisua

KHO saattoi Kittilän kultakaivoksen toiminnan laajentamista koskevan ympäristö- ja vesitalousluvan määräaikaisena voimaan Kor­kein hal­lin­to-oi­keus on tä­nään an­ta­mal­laan pää­tök­sel­lä saat­ta­nut Kit­ti­län kul­ta­kai­vok­sen toi­min­nan laa­jen­ta­mis­ta kos­ke­van ym­pä­ris­tö- ja ve­si­ta­lous­lu­van pää­osin mää­rä­ai­kai­se­na voi­maan. Lupa on voi­mas­sa seit­se­män vuot­ta. Jos toi­min­nan­har­joit­ta­ja ai­koo jat­kaa toi­min­taan­sa mää­rä­ajan jäl­keen, sen on en­nen mää­rä­ajan päät­ty­mis­tä haet­ta­va alue­hal­lin­to­vi­ras­tol­ta uut­ta…

https://asianajajaliitto.fi/2023/10/khota-kaksi-kittilan-kultakaivosten-ymparistolupiin-littyvaa-vuosikirjaratkaisua/
2.10.2023 Oikeusuutiset

ELY-keskuksella ei ollut oikeutta valittaa asemakaavamuutoksesta

KHO:2023:88 Maankäyttö ja rakentaminen – Asemakaava – ELY-keskuksen valitusoikeus – Toimistorakennuksen muuttaminen asuinkäyttöön – Ammoniakkia käyttävä laitos – Onnettomuusvaara – Mehutehdas Asemakaavamuutoksessa ammoniakkia jäähdytykseen käyttävän mehutehtaan läheisyydessä olevan yhden tontin käyttötarkoitus muutettiin toimistorakennuksesta osittain asuinkäyttöön. Asiassa oli ratkaistavana, oliko ELY-keskuksella oikeus valittaa asemakaavamuutoksesta. Asemakaavan hyväksymistä koskeva päätös ei ollut asemakaavan…

https://asianajajaliitto.fi/2023/10/ely-keskuksella-ei-ollut-oikeutta-valittaa-asemakaavamuutoksesta/
4.7.2023 Oikeusuutiset

Kolmen kilometrin päässä tilakeskuksesta olevan lietesäiliön ympäristövaikutukset tuli arvioida erikseen

KHO:2023:71 Ympäristönsuojelulaissa tarkoitettu ilmoituspäätös – Eläinsuoja – Toiminnallinen kokonaisuus – Ympäristöluvan tarve – Naapuruussuhdehaitta – Kohtuuton rasitus – Etälietesäiliö Asiassa oli kyse sen arvioimisesta, oliko etälietesäiliö osa ympäristönsuojelulain 115 d §:n mukaisella ilmoituspäätöksellä ratkaistavan eläinsuojan toiminnallista kokonaisuutta. Korkein hallinto-oikeus totesi, että laitoksen toimintaan kuuluviksi toiminnoiksi katsottiin ilmoitusmenettelyä edellyttävän eläinsuojan lisäksi…

https://asianajajaliitto.fi/2023/07/kolmen-kilometrin-paassa-tilakeskuksesta-olevan-lietesailion-ymparistovaikutukset-tuli-arvioida-erikseen/
7.6.2023 Oikeusuutiset

KHO äänesti: Valtioneuvoston päätös ilmastovuosikertomuksen antamisesta eduskunnalle ei ollut hallintopäätös, johon voitiin hakea muutosta valittamalla

KHO:2023:62 Ympäristönsuojelu – Ilmastonmuutos – Ilmastovuosikertomus – Lisätoimet – Hallintopäätöksen valituskelpoisuus – Viranomaisen passiivisuus – Tuomioistuimen toimivalta Valtioneuvosto oli antanut eduskunnalle ilmastolaissa tarkoitetun ilmastovuosikertomuksen. Muutoksenhakijat vaativat korkeimmassa hallinto-oikeudessa, että valtioneuvoston päätös kumotaan ja asia palautetaan valtioneuvostolle uuteen valmisteluun. Valituksen mukaan ilmastovuosikertomuksessa ei ollut esitetty laissa säädettyä arviota tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavista…

https://asianajajaliitto.fi/2023/06/kho-aanesti-valtioneuvoston-paatos-ilmastovuosikertomuksen-antamisesta-eduskunnalle-ei-ollut-hallintopaatos-johon-voitiin-hakea-muutosta-valittamalla/
22.3.2023 Oikeusuutiset

Kielletyllä estolaitteella varustetun moottoriajoneuvon ostajalla on oikeus korvaukseen ajoneuvon valmistajalta, kun laite on aiheuttanut vahinkoa ostajalle

Unionin tuomioistuimen tuomio asiassa C-100/21 | Mercedes-Benz Group (Estolaitteilla varustettujen ajoneuvojen valmistajien vastuu) Unionin oikeus suojaa yleisten etujen lisäksi myös moottoriajoneuvon yksittäisen ostajan erityisiä etuja ajoneuvon valmistajaan nähden, kun ajoneuvossa on kielletty estolaite. Ravensburgin alueellisessa alioikeudessa (Landgericht Ravensburg, Saksa) on vireillä oikeusriita, jossa vastapuolina ovat yksityishenkilö (QB) ja Mercedes-Benz Group.…

https://asianajajaliitto.fi/2023/03/kielletylla-estolaitteella-varustetun-moottoriajoneuvon-ostajalla-on-oikeus-korvaukseen-ajoneuvon-valmistajalta-kun-laite-on-aiheuttanut-vahinkoa-ostajalle/
16.2.2023 Oikeusuutiset

Tuomarinimityksiä: Laukkanen presidentiksi Vaasaan, Kaski ja Kettula laamanneiksi

Tasavallan presidentti nimitti Vaasan hovioikeuden presidentin virkaan määräaikaisen laamannin, hovioikeudenlaamanni Sakari Juhani Laukkasen ajalle 1.7.2023 – 30.6.2030, Lapin käräjäoikeuden laamannin virkaan käräjätuomari Janika Kasken ajalle 1.5.2023 – 30.4.2030 ja Pohjanmaan käräjäoikeuden laamannin virkaan käräjätuomari Pasi Juha Kettulan ajalle 1.9.2023 – 31.8.2030. 1) Vaasan hovioikeuden presidentin viran (D 22) täyttäminen 2)…

https://asianajajaliitto.fi/2023/02/tuomarinimityksia-laukkanen-presidentioksi-vaasaan-kaski-ja-kettula-laamanneiksi/
27.10.2022 Oikeusuutiset

Tuomarinimityksiä 28.10.2022: HON Helander laamanniksi Satakuntaan

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti nimittää Satakunnan käräjäoikeuden laamannin virkaan hovioikeudenneuvos Jaana Annika Helanderin ajalle 1.1.2023 – 31.12.2029. Satakunnan käräjäoikeuden laamannin viran (D 19) täyttäminen Tiedote: Satakunnan käräjäoikeuden laamanniksi Jaana Helander Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti nimittää Helsingin hovioikeuden ensiksi täytettävään hovioikeudenneuvoksen virkaan määräaikaisen hovioikeudenneuvoksen, käräjätuomari Jaakko Tapio Hirston 1.1.2023…

https://asianajajaliitto.fi/2022/10/tuomarinimityksia-28-10-2022-hon-helander-laamanniksi-satakuntaan/
20.10.2022 Oikeusuutiset

Kielto sijoittaa maalämpöjärjestelmiä 1-luokan tai 2-luokan pohjavesialueiden muodostumisalueille ei ollut lainvastainen

Tu­run HAO:Ympäristönsuojelulaki – Kunnan ympäristönsuojelumääräykset – Kunnallisvalitus – Maalämpöjärjestelmä – Pohjaveden pilaamiskielto Asiassa oli kysymys muun ohella siitä, oliko kunta voinut ympäristönsuojelumääräyksissään kieltää maalämpöjärjestelmien sijoittamisen vedenottoon tarkoitettujen tai veden hankintaan soveltuvien pohjavesialueiden muodostumisalueille. Valittaja oli vaatinut päätöksen kumoamista ja muun ohella esittänyt, että kunta ei ollut voinut kieltää ympäristönsuojelulain nojalla…

https://asianajajaliitto.fi/2022/10/kielto-sijoittaa-maalampojarjestelmia-1-luokan-tai-2-luokan-pohjavesialueiden-muodostumisalueille-ei-ollut-lainvastainen/