Kolmen kilometrin päässä tilakeskuksesta olevan lietesäiliön ympäristövaikutukset tuli arvioida erikseen

4.7.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2023:71 Ympäristönsuojelulaissa tarkoitettu ilmoituspäätös – Eläinsuoja – Toiminnallinen kokonaisuus – Ympäristöluvan tarve – Naapuruussuhdehaitta – Kohtuuton rasitus – Etälietesäiliö

Asiassa oli kyse sen arvioimisesta, oliko etälietesäiliö osa ympäristönsuojelulain 115 d §:n mukaisella ilmoituspäätöksellä ratkaistavan eläinsuojan toiminnallista kokonaisuutta.

Korkein hallinto-oikeus totesi, että laitoksen toimintaan kuuluviksi toiminnoiksi katsottiin ilmoitusmenettelyä edellyttävän eläinsuojan lisäksi erilaiset aputoiminnot, kuten lietesäiliöt. Aputoiminnot olivat osa ilmoitusmenettelyssä käsiteltävää toiminnallista kokonaisuutta kuitenkin vain silloin, kun ne sijaitsivat laitoksen yhteydessä tai sen lähialueella. Arvioitaessa aputoimintojen kuulumista osaksi toiminnallista kokonaisuutta tuli etäisyyden lisäksi ottaa huomioon laitoksen ja aputoimintojen päästöjen vaikutusalueet ja niiden mahdollinen päällekkäisyys.

Etälietesäiliö sijoittui yli kolmen kilometrin etäisyydelle tilakeskuksesta, eikä se siten sijainnut ilmoituksenvaraisen laitoksen lähialueella. Tilakeskuksen ja etälietesäiliön välinen etäisyys huomioon ottaen toimintojen vaikutukset eivät kohdistuneet samalle vaikutusalueelle eikä niiden ympäristövaikutuksia ollut tarpeen tarkastella yhdessä. Korkein hallinto-oikeus katsoi, että etälietesäiliö ei ollut osa ilmoituspäätöksen kohteena olevaa toiminnallista kokonaisuutta eikä ilmoitusmenettelyssä siten voitu ratkaista etälietesäiliön sijoittumista tai antaa sitä koskevia määräyksiä.

Etälietesäiliö saattoi kuitenkin edellyttää ympäristölupaa lain 27 §:n 2 momentin 3 kohdan mukaan, mikäli siitä voisi aiheutua eräistä naapuruussuhteista annetussa laissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. Korkein hallinto-oikeus palautti asian tie- ja lupajaostolle uudelleen käsiteltäväksi etälietesäiliötä koskevilta osin.

KHO:2023:71

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments