Generic filters
Exact matches only
13.9.2023 Oikeusuutiset

Valmiustilan aikana tehty päätös työsopimussuhteisen kuntayhtymän työntekijän vuosiloman siirtämisestä ei ollut hallintoasia, johon liittyisi muutoksenhakuoikeus

KHO:2023:83 Valmiuslaki – Poikkeusolot – Kuntatyönantaja – Yksityisoikeudellinen työsuhde – Vuosiloman siirtäminen – Hallintoasiassa tehty päätös – Hallintolainkäytön ala Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä oli valmiuslain perusteella todettujen poikkeusolojen aikana perunut koronavirusepidemian johdosta työsuhteisen työntekijänsä vuosiloman. Lomaa peruessaan kuntayhtymä ei toiminut viranomaisena vaan yksityisoikeudellisen sopimussuhteen toisena osapuolena. Loman siirtämisessä ei ollut kysymys hallintoasiasta.…

https://asianajajaliitto.fi/2023/09/valmiustilan-aikana-tehty-paatos-tyosopimushteisen-kuntayhtyman-tyontekijan-vuosiloman-siirtamisesta-ei-ollut-hallintoasia-johon-liittyisi-muutoksenhakuoikeus/
13.10.2022 Oikeusuutiset

Hallitus esittää muutoksia työsopimuslakiin: kokonaisharkinta selkeyttää työsuhteen määrittelyä epäselvissä tilanteissa

Tavoitteena on antaa lain soveltajille apuvälineitä erityisesti työsuhteisen työn ja yrittäjänä tehtävän työn väliseen rajanvetoon. Tavoitteena on estää työsuhteen naamiointia muuksi kuin työsuhteeksi sekä vähentää työelämän epävarmuutta. Hallitus antoi esityksensä eduskunnalle 13.10.2022. Työsuhteen perustunnusmerkistö on säädetty työsopimuslaissa. Työsuhteen tunnistaa siitä, että työntekijä sitoutuu sopimuksen perusteella tekemään henkilökohtaisesti työtä työnantajalle. Työtä…

https://asianajajaliitto.fi/2022/10/hallitus-esittaa-muutoksia-tyosopimuslakiin-kokonaisharkinta-selkeyttaa-tyosuhteen-maarittelya-epaselvissa-tilanteissa/
31.8.2022 Lausunnot

Lausunto Euroopan neuvoston yleissopimuksesta ihmiskaupan vastaisesta toiminnasta; Suomen kolmas valvontakierros

Ulkoministeriölle Asia: Suomen Asianajajaliiton lausunto Euroopan neuvoston yleissopimuksesta ihmiskaupan vastaisesta toiminnasta; Suomen kolmas valvontakierros; VN/19159/2022, VN/19159/2022-UM-1 Suomen Asianajajaliitto kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto Euroopan neuvoston yleissopimuksen täytäntöönpanoa seuraavan asiantuntijaryhmä GRETA:n kyselylomakkeesta. Suomen Asianajajaliiton lausuma koskee sen toimialaan kuuluvia kyselylomakkeen kysymyksiä oikeudellisesta avustamisesta ja oikeusavusta (kohta 2), korvausvaatimuksista (kohta 3) ja valtion…

https://asianajajaliitto.fi/2022/08/lausunto-euroopan-neuvoston-yleissopimuksesta-ihmiskaupan-vastaisesta-toiminnasta-suomen-kolmas-valvontakierros/
23.9.2021 Oikeusuutiset

Työajan oltua 0-40 tuntia viikossa eri kohteissa, työsuhde ei purkautunut kun työntekijä ei saapunut työhön lomansa jälkeen

KKO:2021:66 Työsopimus – Työsopimuksen päättäminen – Työsopimuksen purkautuneena pitäminen Työntekijän työsopimuksen mukainen työaika oli ollut 0–40 tuntia viikossa ja hän oli tehnyt työtä vaihtuvissa työkohteissa. Työntekijän vuosiloman jälkeen työnteon oli ollut määrä jatkua. Loman päättyessä työntekijä ei ollut selvittänyt eikä työnantaja ollut ilmoittanut työntekijälle uutta työkohdetta. Työntekijä ei ollut saapunut…

https://asianajajaliitto.fi/2021/09/tyoajan-oltua-0-40-tuntia-viikossa-eri-kohteissa-tyosuhde-ei-purkautunut-kun-tyontekija-ei-saapunut-tyohon-lomansa-jalkeen/
15.10.2020 Oikeusuutiset

KHO:n päätös ns. esimiesjääviydestä

KHO: Kunnallisasia – Kunnanjohtajan virkavaali – Esteellisyys – Yleislausekejäävi – Esimiesjääviys  Hallinto-oikeus oli katsonut kunnansihteerin sijaisena toimineen A:n puolueettomuuden kunnanjohtajan valintaa koskevassa asiassa vaarantuneen hallintolain 28 §:n 1 momentin 7 kohdassa tarkoitetulla tavalla, koska asian valmisteluun ja esittelyyn kunnanhallituksessa osallistunut A oli ollut sijaisuutensa aikana suoraan kunnanjohtajan virkaa hakeneen va.…

https://asianajajaliitto.fi/2020/10/khon-paatos-ns-esimiesjaaviydesta/
1.7.2020 Oikeusuutiset

Ahtausalan ja terveyspalvelualan työehtosopimusten mukaiset vuosilomamääräykset eivät olleet EU-oikeuden vastaisia

TT 2020:62: EU-oikeus – EU:n perusoikeuskirja – Sairaus – Työaikadirektiivi – Työehtosopimukseen perustuva loma – Työkyvyttömyys – Vuosiloman siirtäminen Työtuomioistuin oli pyytänyt asiassa päätöksellään 18.10.2017 nro 148 ennakkoratkaisun Euroopan unionin tuomioistuimelta. Unionin tuomioistuin oli antanut tuomiollaan 19.11.2019 (yhdistetyt asiat C-609/17 ja C-610/17) pyydetyn ratkaisun, jonka perusteella työtuomioistuin totesi, että osana…

https://asianajajaliitto.fi/2020/07/ahtausalan-tyoehtosopimuksen-mukainen-vuosilomamaarays-ei-ollut-eu-oikeuden-vastainen/
26.2.2020 Oikeusuutiset

Lomaltapaluuraha jäi saamatta kun työntekijä oli luvatta poissa ensimmäisenä loman jälkeisenä päivänä

TT 2020:16 Lomaltapaluuraha – Luvaton poissaolo – Vuosiloma   Linja-autonkuljettajat A ja B olivat olleet vuosilomalla. Kumpikin oli poissa työstä ensimmäisenä vuosiloman jälkeisenä työpäivänään. Työtuomioistuin katsoi asiassa jääneen näyttämättä, että kuljettajilla olisi ollut työnantajan suostumus poissaoloon työstä edellä tarkoitettuna päivänä. Työnantajayhtiöiden ei siten katsottu rikkoneen työehtosopimuksen määräyksiä jättäessään lomaltapaluurahan maksamatta…

https://asianajajaliitto.fi/2020/02/lomaltapaluuraha-jai-saamatta-kun-tyontekija-oli-luvatta-poissa-ensimmaisena-loman-jalkeisena-paivana/
30.5.2018 Oikeusuutiset

Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus työajan järjestämistä koskevan direktiivin ja perusoikeuskirjan tulkitsemisesta

Ennakkoratkaisupyyntö – Sosiaalipolitiikka – Työajan järjestäminen – Vuosiloma – Direktiivi 2003/88/EY – 7 artikla – Työsuhde päättyy työntekijän kuolemaan – Palkallista vuosilomaa koskevien oikeuksien lakkaaminen – Kansallinen lainsäädäntö, jonka mukaan perittävän perillisille ei voida maksaa rahallista korvausta pitämättä olevan palkallisen vuosiloman perusteella – Euroopan unionin perusoikeuskirja – 31 artiklan 2…

https://asianajajaliitto.fi/2018/05/julkisasiamiehen-ratkaisuehdotus-tyoajan-jarjestamista-koskevan-direktiivin-ja-perusoikeuskirjan-tulkitsemisesta/
20.10.2017 Oikeusuutiset

Työtuomioistuin pyytää EU-tuomioistuimelta ennakkoratkaisua vuosiloman siirtämisestä sairauden johdosta

TT 2017:148 EU-oikeus Vuosiloma Loman siirtäminen Sairaus Työkyvyttömyysaika Omavastuupäivät EU:n perusoikeuskirja Työaikadirektiivi Ennakkoratkaisupyyntö Euroopan unionin tuomioistuimelle koskien työntekijän oikeutta siirtää vuosilomansa sairaustapauksessa työkyvyttömyysajan kuuden ensimmäisen lomapäivän osalta. 1) Onko tietyistä työajan järjestämistä koskevista seikoista 4 päivänä marraskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/88/EY 7 artiklan 1 kohta esteenä…

https://asianajajaliitto.fi/2017/10/tyotuomioistuin-pyytaa-eu-tuomioistuimelta-ennakkoratkaisua-vuosiloman-siirtamisesta-sairauden-johdosta/
6.3.2017 Oikeusuutiset

AOA: Esitutkinta viivästyi aiheettomasti ministerin epäillyssä rikosasiassa

AOA piti tutkittavan rikoksen vanhentumisvaaraa sellaisena seikkana, joka tulee ottaa huomioon tutkintajärjestelyissä. Apulaisoikeusasiamies (AOA) Jussi Pajuoja arvostelee Helsingin poliisilaitosta silloisen sosiaali- ja terveysministeri Hanna Mäntylän epäillyn petoksen tutkinnasta. Lapin poliisilaitoksen virka-apupyyntökuulustelua ei hoidettu Helsingin poliisilaitoksella ilman aiheetonta viivästystä. Viivästyksen vuoksi esitutkintapöytäkirja valmistui niin myöhään, että syyteharkintaa ei ehditty suorittamaan. Rikosilmoituksen…

https://asianajajaliitto.fi/2017/03/aoa-esitutkinta-viivastyi-aiheettomasti-ministerin-epaillyssa-rikosasiassa/