Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus työajan järjestämistä koskevan direktiivin ja perusoikeuskirjan tulkitsemisesta

30.5.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Ennakkoratkaisupyyntö – Sosiaalipolitiikka – Työajan järjestäminen – Vuosiloma – Direktiivi 2003/88/EY – 7 artikla – Työsuhde päättyy työntekijän kuolemaan – Palkallista vuosilomaa koskevien oikeuksien lakkaaminen – Kansallinen lainsäädäntö, jonka mukaan perittävän perillisille ei voida maksaa rahallista korvausta pitämättä olevan palkallisen vuosiloman perusteella – Euroopan unionin perusoikeuskirja – 31 artiklan 2 kohta – Velvollisuus tulkita kansallista oikeutta perusoikeuskirjan mukaisesti – Mahdollisuus vedota suoraan perusoikeuskirjan 31 artiklan 2 kohtaan yksityisten oikeussubjektien välisessä oikeusriidassa – Velvollisuus jättää soveltamatta perusoikeuskirjan vastaista kansallista säännöstöä

Ennakkoratkaisupyynnöt oli tehnyt  Bundesarbeitsgericht (liittovaltion työtuomioistuin, Saksa))

Ennakkoratkaisupyynnöt koskevat tietyistä työajan järjestämistä
koskevista seikoista 4.11.2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivin 2003/88/EY(2) 7 artiklan ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan 31 artiklan 2 kohdan tulkintaa.

Ennakkoratkaisupyynnöt
on esitetty kahdessa asiassa, joissa asianosaisina ovat Maria Elisabeth
Bauer ja Martina Broßonn sekä heidän aviomiestensä entiset työnantajat
eli Stadt Wuppertal (Saksa) ja Volker Willmeroth yrityksen TWI
Technische Wartung und Instandsetzung Volker Willmeroth e. K. omistajana
(jäljempänä Willmeroth) ja jotka koskevat sitä, että Stadt Wuppertal ja
Volker Willmeroth ovat kieltäytyneet maksamasta ensin mainituille
rahallista korvausta palkallisista vuosilomista, jotka heidän
puolisoiltaan jäivät pitämättä ennen näiden kuolemaa.

Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus

Julkisasiamies ehdottaa, että unionin tuomioistuin vastaa
Bundesarbeitsgerichtin yhdistetyissä asioissa Bauer (C-569/16) ja
Willmeroth (C‑570/16) esittämiin ennakkoratkaisukysymyksiin seuraavasti:

1)      Tietyistä
työajan järjestämistä koskevista seikoista 4.11.2003 annetun Euroopan
parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/88/EY 7 artiklaa on tulkittava
siten, että se on esteenä pääasiassa kyseessä olevan kaltaiselle
kansalliselle lainsäädännölle tai käytännölle, jonka mukaan oikeus
palkalliseen vuosilomaan lakkaa synnyttämättä oikeutta pitämättä olevan
palkallisen vuosiloman perusteella maksettavaan rahalliseen korvaukseen
silloin, kun työsuhde päättyy työntekijän kuoleman johdosta, ja jonka
mukaan perittävän perillisille ei näin ollen voida maksaa tällaista
korvausta.

2)      Lisäksi asiassa Bauer (C-569/16) ehdotan, että unionin tuomioistuin vastaa Bundesarbeitsgerichtille seuraavasti:

Jos
kansallisen tuomioistuimen, jonka käsiteltäväksi on saatettu yksityisen
henkilön ja julkisoikeudellisen yksikön välinen oikeusriita, ei ole
mahdollista tulkita sovellettavaa kansallista oikeutta direktiivin
2003/88 7 artiklan mukaisesti, sen on toimivaltansa rajoissa turvattava
kyseiseen artiklaan perustuva yksityisten oikeussuoja ja taattava sen
täysimääräiset vaikutukset jättämällä tarvittaessa soveltamatta sen
kanssa ristiriidassa olevia kansallisia säännöksiä.

3)      Lopuksi asiassa Willmeroth (C-570/16) ehdotan, että unionin tuomioistuin antaa seuraavan vastauksen:

Jos
kansallisen tuomioistuimen, jonka käsiteltäväksi on saatettu kahden
yksityisen oikeussubjektin välinen oikeusriita, ei ole mahdollista
tulkita sovellettavaa kansallista oikeutta direktiivin 2003/88
7 artiklan mukaisesti, sen on toimivaltansa rajoissa turvattava Euroopan
unionin perusoikeuskirjan 31 artiklan 2 kohtaan perustuva yksityisten
oikeussuoja ja taattava kyseisen artiklan täysimääräiset vaikutukset
jättämällä tarvittaessa soveltamatta sen kanssa ristiriidassa olevia
kansallisia säännöksiä.

Linkki yhdistettyihin asioihin C-569/16 ja C-570/16

Unionin tuomioistuimen lehdistötiedote

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments