Generic filters
Exact matches only
7.10.2020 Oikeusuutiset

Välituomio ei voinut olla purkuhakemuksen kohteena. Välituomion jälkeen annettua tuomiota ei purettu, koska se ei ilmeisellä tavalla perustunut väärään lain soveltamiseen.

KKO:2020:77 Ylimääräinen muutoksenhaku – Työtuomioistuimen tuomion purkaminen Oikeudenkäyntimenettely – Välituomio Tuomion purkamista koskevan hakemuksen mukaan työtuomioistuimen tuomio oli perustunut ilmeisesti väärään lain soveltamiseen, koska tuomiossa oli tulkittu työaikasaatavien kanne- ja vanhentumisaikoja koskevia säännöksiä Korkeimman oikeuden ratkaisusta KKO 2018:10 poikkeavalla tavalla. Kysymys lainvoimaisen tuomion purkamisen edellytyksistä. KKO:2020:77

https://asianajajaliitto.fi/2020/10/valituomio-ei-voinut-olla-purkuhakemuksen-kohteena-valituomion-jalkeen-annettua-tuomiota-ei-purettu-koska-se-ei-ilmeisella-tavalla-perustunut-vaaraan-lain-soveltamiseen/
31.3.2020 Oikeusuutiset

Helsingin käräjäoikeus antoi välituomion metron automatisointia koskevassa sopimuskiistassa

Helsingin käräjäoikeus on 31.3.2020 antanut välituomion Helsingin kaupungin, Helsingin kaupungin liikennelaitoksen ja Länsimetro Oy:n (yhdessä HKL) sekä Siemens Osakeyhtiön ja Siemens SAS:n (yhdessä Siemens) välisessä oikeudenkäynnissä koskien riita-asiaa Helsingin metron ja länsimetron automatisoinnin epäonnistumisesta (käräjäoikeuden diaarinumero L 15/33394). Oikeudenkäynti on ollut poikkeuksellisen laaja ja ratkaistavia kysymyksiä on ollut merkittävä määrä.…

https://asianajajaliitto.fi/2020/03/helsingin-karajaoikeus-antoi-valituomion-metron-automatisointia-koskevassa-sopimuskiistassa/
31.5.2016 Oikeusuutiset

Välituomiota ei voi antaa lainvalinnasta

KKO:2016:38 Oikeudenkäyntimenettely – Välituomio Muutoksenhaku – Muutoksenhakuoikeus Lainvalinta Euroopan unionin oikeus – Perusoikeuskirja – Oikeus tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin Käräjäoikeus oli lasten elatusavun muuttamista koskevassa asiassa ratkaissut välituomiolla kysymyksen siitä, sovellettiinko asiassa Suomen vai Saksan lakia. Käräjäoikeus oli antanut ratkaisuunsa muutoksenhakuohjauksen. Hovioikeus tutki käräjäoikeuden välituomiosta tehdyn valituksen eikä muuttanut käräjäoikeuden välituomiota. Korkeimman…

https://asianajajaliitto.fi/2016/05/valituomiota-ei-voi-antaa-lainvalinnasta/
7.11.2022 Oikeusuutiset

Kantajan mahdollisuutta saattaa asiansa työtuomioistuimen käsiteltäväksi ei ollut voitu rajoittaa työehtosopimuksen sisältämällä määräajalla

TT 2022:65 Kanneaika – Neuvottelumenettely – Välituomio Kanteessa vaadittiin muun muassa työntekijän palkkasaatavia. Vastaaja ja kuultava vaativat kanteen hylkäämistä vedoten työehtosopimuksen määräykseen, jonka mukaan liittotason neuvotteluita tuli vaatia neljän kuukauden kuluessa paikallisneuvotteluiden päättymisestä puhevallan menettämisen uhalla. Työtuomioistuin katsoi, että työehtosopimukseen osallinen liitto oli ylittänyt edellä mainitun määräajan liittotason neuvotteluita pyytäessään.…

https://asianajajaliitto.fi/2022/11/kantajan-mahdollisuutta-saattaa-asiansa-tyotuomioistuimen-kasiteltavaksi-ei-ollut-voitu-rajoittaa-tyoehtosopimuksen-sisaltamalla-maaraajalla/
16.3.2022 Oikeusuutiset

KKO pyytää Euroopan unionin tuomioistuimelta ennakkoratkaisua tekijänoikeuden loukkausta koskevassa asiassa

Asiassa on ratkaistavana, onko tekijänoikeuksien haltijoita kollektiivisesti Euroopan parlamentin ja neuvoston tekijänoikeuden ja lähioikeuksien kollektiivisesta hallinnoinnista annetun direktiivin (2014/26/EU) 3 artiklan a alakohdan perusteella niin sanottuna yhteishallinnointiorganisaationa edustavalla järjestöllä (jäljempänä sopimuslisenssijärjestö) katsottava olevan täytäntöönpanodirektiivin 4 artiklan c alakohdassa tarkoitettu asiavaltuus eli oikeus ajaa omissa nimissään tekijänoikeuksien loukkaukseen perustuvaa kannetta. Markinaoikeuden…

https://asianajajaliitto.fi/2022/03/kko-pyytaa-euroopan-unionin-tuomioistuimelta-ennakkoratkaisua-tekijanoikeuden-loukkausta-koskevassa-asiassa/
22.12.2021 Oikeusuutiset

KKO:lta kaksi ennakkopäätöstä tuomarin mahdollisuudesta osallistua pääkäsittelyyn etäyhteydellä

KKO:2021:91 Tuomioistuimen päätösvaltaisuus – Tuomari – Videoyhteydellä osallistuminen – Oikeudenkäyntimenettely Hovioikeus toimitti rikosasiassa pääkäsittelyn ja antoi välituomion, jolla se määräsi vastaajien mielentilan tutkittavaksi. Mielentilalausuntojen saavuttua hovioikeus jatkoi pääkäsittelyä, johon yksi kokoonpanon kolmesta jäsenestä osallistui videoyhteyden välityksellä koronakaranteenin takia. Korkein oikeus katsoi, ettei tuomari olisi saanut osallistua pääkäsittelyyn videoyhteyden välityksellä. Virheellinen…

https://asianajajaliitto.fi/2021/12/kkolta-kaksi-ennakkopaatosta-tuomarin-mahdollisuudesta-osallistua-paakasittelyyn-etayhteydella/
18.6.2021 Oikeusuutiset

Työtuomioistuin voi ratkaista riidan saatavan vanhentumisesta. Työnantajajärjestölle lähetetty vaatimus ei katkaissut vanhentumista työnantajan osalta.

TT 2021:56 Vanhentuminen – Välituomio Välituomiolla ratkaistiin kysymys siitä, olivatko kanteessa vaaditut palkkasaatavat vanhentuneet. Kantaja ei ollut näyttänyt, että velan vanhentumista olisi katkaistu vanhentumislaissa tarkoitetulla tavalla. Kanteessa vaaditut saatavat katsottiin siten vanhentuneiksi ja niitä koskevat suoritusvaatimukset hylättiin. Kysymys myös työtuomioistuimen toimivallasta. TT 2021:56

https://asianajajaliitto.fi/2021/06/tyotuomioistuin-voi-ratkaista-riidan-saatavan-vanhentumisesta-tyonantajajarjestolle-lahetetty-vaatimus-ei-katkaissut-vanhentumista-tyonantajan-osalta/
23.3.2020 Oikeusuutiset

Viiden minuutin valmiusaika oli niin lyhyt, että palomiehen varallaolo katsottiin työajaksi

Työtuomiostuin 2020:31: Työaika – Varallaolo – Välituomio Palomiehillä oli varallaoloaikana ollut velvollisuus saapua paloasemalle pääsääntöisesti viiden minuutin kuluttua hälytyksestä. Tuo aika oli ollut niin lyhyt, että se ei tosiasiassa ollut jättänyt varallaolijoille mahdollisuutta oleskella muualla kuin paloaseman välittömässä läheisyydessä. Valmiusaikaa koskevan ehdon katsottiin rajoittaneen merkittävästi varallaolijoiden mahdollisuuksia keskittyä omiin asioihinsa…

https://asianajajaliitto.fi/2020/03/viiden-minuutin-valmiusaika-oli-nin-lyhyt-etta-palomiehen-varallaolo-katsottiin-tyoajaksi/
20.9.2019 Oikeusuutiset

Markkinaoikeudessa tuomarinvirassa oleva ei ollut esteellinen esittelemään Markkinaoikeuden ratkaisua koskevaa valituslupa-asiaa KKO:ssa

KKO:2019:80 Ylimääräinen muutoksenhaku – Kantelu – Esteellisyys – Esittelijä Korkein oikeus oli päätöksellään hylännyt markkinaoikeuden välituomiota koskevan valituslupahakemuksen. Valituslupa-asian oli esitellyt määräaikainen oikeussihteeri, jolla oli vakinainen tuomarinvirka markkinaoikeudessa. Kantelussa vaadittiin päätöksen poistamista, koska esittelijä oli virkansa vuoksi ollut esteellinen. Korkein oikeus katsoi, ettei esittelijän tuomarinvirka markkinaoikeudessa antanut perusteltua aihetta epäillä…

https://asianajajaliitto.fi/2019/09/markkinaoikeudessa-tuomarinvirassa-oleva-ei-ollut-esteellinen-esittelemaan-markkinaoikeuden-ratkaisua-koskevaa-valituslupa-asiaa-kkossa/
10.1.2017 Oikeusuutiset

Ruotsissa esteellisyystilanne, kun mielentilatutkimuksessa saatujen uusien tietojen valossa pääkäsittelyä jouduttiin jatkamaan

Ruotsissa on ilmennyt mielenkiintoinen esteellisyystilanne, kun käräjäoikeus oli katsonut välituomiossaan, että vastaaja oli syyllistynyt rikokseen ja lähettänyt tämän mielentilatutkimukseen. Mielentilatutkimuksen yhteydessä vastaaja antoi uusia tietoja tapahtuneesta, minkä jälkeen puolustaja pyysi hänen kuulemistaan uudelleen pääkäsittelyssä ja esitti samalla esteellisyysväitteen katsoen, että asiaa aikaisemmin käsitelleet tuomarit olivat esteellisiä jatkamaan asian käsittelyä koska…

https://asianajajaliitto.fi/2017/01/ruotsissa-esteellisyystilanne-kun-mielentilatutkimuksessa-saatujen-uusien-tietojen-valossa-paakasittelya-jouduttiin-jatkamaan/