KKO pyytää Euroopan unionin tuomioistuimelta ennakkoratkaisua tekijänoikeuden loukkausta koskevassa asiassa

16.3.2022 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Asiassa on ratkaistavana, onko tekijänoikeuksien haltijoita kollektiivisesti Euroopan parlamentin ja neuvoston tekijänoikeuden ja lähioikeuksien kollektiivisesta hallinnoinnista annetun direktiivin (2014/26/EU) 3 artiklan a alakohdan perusteella niin sanottuna yhteishallinnointiorganisaationa edustavalla järjestöllä (jäljempänä sopimuslisenssijärjestö) katsottava olevan täytäntöönpanodirektiivin 4 artiklan c alakohdassa tarkoitettu asiavaltuus eli oikeus ajaa omissa nimissään tekijänoikeuksien loukkaukseen perustuvaa kannetta.

Markinaoikeuden välituomio: MAO:285/​19 Kopiosto r.y > Telia Finland Oyj tekijänoikeus – asiavaltuus – edelleen lähettäminen

6. Tekijänoikeusjärjestö X on yhteishallinnointidirektiivin 3 artiklan a alakohdassa tarkoitettu tekijänoikeuksien haltijoita edustava yhteishallinnointiorganisaatio, jonka opetus- ja kulttuuriministeriö on hyväksynyt kansallisen tekijänoikeuslain (404/1961) 26 §:ssä (607/2015) tarkoitettuna sopimuslisenssijärjestönä sopimaan teosten käyttäjien kanssa muun ohella tekijänoikeuslain 25 h §:n 1 momentin (821/2005) mukaisesta radio- tai televisiolähetykseen sisältyvän teoksen edelleen lähettämisestä. X hallinnoi ja myöntää käyttölupia lukuisien tekijöiden puolesta myös tekijöiden sille antamien valtuutusten perusteella.

7. Yhtiö A on kaapelitelevisioverkko, jossa siirretään kotimaisten vapaasti vastaanotettavien televisiokanavien lähetyssignaalia yleisön vastaanotettavaksi. A ei ole hankkinut menettelylleen X:ltä tekijänoikeuslain 25 h §:n 1 momentin mukaista sopimuslisenssiä.

8. X on Korkeimman oikeuden nyt käsiteltävänä olevassa asiassa omissa nimissään vaatinut vahvistettavaksi, että A loukkaa X:n edustamien tekijöiden tekijänoikeuksia sekä vaatinut loukkaukseen perustuvaa hyvitystä ja vahingonkorvausta. Kanteen perusteena X on vaatinut vahvistettavaksi, että A:n menettely on tekijänoikeuslain 25 h §:ssä tarkoitettua televisiolähetysten edelleen lähettämistä ja että ilman sopimuslisenssiä tapahtunut edelleen lähettäminen on merkinnyt sen ensisijaisesti sopimuslisenssijärjestönä tai toissijaisesti tekijänoikeuden haltijoiden sille antamien valtuutusten perusteella edustamien tekijänoikeuksien loukkausta.

9. A on kiistänyt X:n asiavaltuuden ajaa tekijöiden oikeuksien loukkaukseen perustuvaa kannetta. X:n asiavaltuus vaatia sen vahvistamista, että A:n menettelyssä on kysymys televisiolähetysten edelleen lähettämisestä, on ollut riidaton.

Ennakkoratkaisukysymykset

35. Korkein oikeus on varattuaan asianosaisille tilaisuuden lausua ennakkoratkaisupyynnön sisällöstä päättänyt lykätä asian käsittelyä ja esittää Euroopan unionin tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:

1. Onko teollis- ja tekijänoikeuksia kollektiivisesti hallinnoivien sopimuslisenssijärjestöjen osalta täytäntöönpanodirektiivin 4 artiklan c alakohtaan perustuvan asiavaltuuden edellytyksenä olevalla kelpoisuudella esiintyä asianosaisena näiden oikeuksien puolustamiseksi tarkoitettu yksinomaan kansallisessa laissa säädettyä yleistä kelpoisuutta esiintyä tuomioistuimessa asianosaisena riita-asioissa vai edellytetäänkö siinä nimenomaisesti kansallisessa laissa hyväksyttyä oikeutta ajaa kannetta omissa nimissään kyseisten oikeuksien puolustamiseksi?

2. Onko direktiivin 4 artiklan c alakohtaan perustuvassa tulkinnassa ilmaisua ”välitön etu edustamiensa oikeudenhaltijoiden tekijänoikeuksien puolustamiseen” tulkittava yhdenmukaisesti kaikissa jäsenvaltioissa silloin, kun on kysymys yhteishallinnointidirektiivin 3 artiklan a alakohdassa tarkoitetun yhteishallinnointijärjestön oikeudesta ajaa tekijänoikeuden loukkauskannetta omissa nimissään tilanteessa, jossa:

(i) kysymys on teosten sellaisesta käytöstä, jonka osalta järjestöllä on tekijänoikeuslaissa tarkoitettuna sopimuslisenssijärjestönä oikeus myöntää laajennettuja kollektiivisia käyttölupia, joiden perusteella käyttöluvan saanut voi käyttää myös sellaisten tämän alan tekijöiden teoksia, jotka eivät ole valtuuttaneet järjestöä hallinnoimaan oikeuksiaan;

(ii) kysymys on teosten sellaisesta käytöstä, jonka osalta tekijät ovat sopimuksin tai valtakirjoilla antaneet järjestölle oikeuksien hallinnointia koskevan valtuutuksen, jolla tekijänoikeuksia ei ole siirretty järjestölle.

3. Mikäli järjestöllä katsotaan olevan välitön intressi ja asiavaltuutus sopimuslisenssijärjestönä ajaa kannetta omissa nimissään, mikä merkitys asiavaltuutta arvioitaessa mahdollisesti on Euroopan unionin perusoikeuskirjan 17 ja 47 artiklan valossa sillä, että järjestö edustaa sopimuslisenssijärjestönä myös sellaisia tekijöitä, jotka eivät ole valtuuttaneet järjestöä hallinnoimaan oikeuksiaan ja ettei järjestön oikeudesta ajaa kannetta näiden tekijöiden oikeuksien puolustamiseksi ole säädetty laissa?

Saatuaan ennakkoratkaisun Korkein oikeus antaa asiassa tuomion.

Ennakkoratkaisupyyntö 15.3.2022

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments