Generic filters
Exact matches only
23.11.2023 Oikeusuutiset

EU-tuomioistuimen ennakkoratkaisu asiassa Kopiosto v. Telia – televisiolähetysten edelleen lähettäminen – Kopioston asiavaltuus

Ennakkoratkaisupyyntö – Teollis- ja tekijänoikeudet – Direktiivi 2014/26/EU – Tekijänoikeuden ja lähioikeuksien kollektiivinen hallinnointi – Yhteishallinnointiorganisaatio – Direktiivi 2004/48/EY – Teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamiseksi tarvittavat toimenpiteet, menettelyt ja oikeussuojakeinot – 4 artikla – Henkilöt, joilla on oikeus pyytää direktiivissä 2004/48/EY tarkoitettujen toimenpiteiden, menettelyjen ja oikeussuojakeinojen soveltamista – Yhteishallinnointiorganisaatio, joka on…

https://asianajajaliitto.fi/2023/11/eu-tuomioistuimen-ennakkoratkaisu-asiassa-kopiosto-v-telia-televisiolahetysten-edelleen-lahettaminen-kopioston-asiavaltuus/
2.11.2023 Oikeusuutiset

Tekijänoikeusneuvosto: Teoksien lainaaminen toisessa teoksessa oli toteutettu hyvän tavan vastaisesti

Lausuntopyynnössä mainittu teos oli todellisuudessa eläneitten eri henkilöiden elämää kuvaava kirja. Hakijoiden aiemmin ilmestyneistä tieteellisistä artikkeleista oli lainattu teokseen otteita lukuisista kohdista mainitsematta alkuperäistä lähdettä muuten kuin lähdeluettelossa. Lainaukset olisi tullut tehdä alalla vallitsevan hyvän tavan mukaisesti niin, että lainaukset ovat kirjan muusta tekstistä erotettavissa, lähde ja tekijä mainiten. Kysymys…

https://asianajajaliitto.fi/2023/11/tekijanoikeusneuvosto-teoksien-lainaaminen-toisessa-teoksessa-oli-toteutettu-hyvan-tavan-vastaisesti/
29.6.2023 Oikeusuutiset

Instagram-kuvan julkaiseminen verkkolehdessä ei ole lainaus- tai sitaattioikeuden perusteella sallittua

KKO:2023:48 Tekijänoikeus – Tekijänoikeuden loukkaaminen – Valokuva A oli julkaissut Instagram-tilillään valokuvan, johon hänellä oli tekijänoikeuslain 49 a §:n mukainen yksinoikeus. Verkkolehteä julkaissut yhtiö oli ottanut valokuvasta kuvankaappauksen ilman A:n suostumusta ja saattanut sen yleisön saataviin sisällyttämällä sen verkkolehdessä julkaisemaansa A:ta koskevaan artikkeliin. Korkein oikeus katsoi, että yhtiön menettelyssä ei…

https://asianajajaliitto.fi/2023/06/instagram-kuvan-julkaiseminen-verkkolehdessa-ei-ole-lainaus-tai-sitaattioikeuden-perusteella-sallittua/
19.5.2023 Oikeusuutiset

SCOTUS: Andy Warholin teos loukkasi alkuperäisen valokuvan ottaneen tekijänoikeutta

The “purpose and character” of the Andy Warhol Foundation’s particular commercial use of Lynn Goldsmith’s photograph does not favor AWF’s “fair use” defense to copyright infringement. In 2016, petitioner Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc. (AWF) licensed to Condé Nast for $10,000 an image of “Orange Prince”—an orange…

https://asianajajaliitto.fi/2023/05/scotus-andy-warholin-teos-loukkasi-alkuperaisen-valokuvan-ottaneen-tekijanoikeutta/
5.3.2023 Oikeusuutiset

Tekijänoikeuslaki muuttuu 3.4.2023 alkaen

Hallitus esitti muutoksia tekijänoikeuslakiin sekä sähköisen viestinnän palveluista annettuun lakiin huhtikuussa 2022. Hallituksen esitystä täydennettiin perustuslakivaliokunnan vaatimuksesta joulukuussa 2022. Eduskunta hyväksyi hallituksen esittämät lainmuutokset pienin muutoksin. Lainmuutokset tulevat voimaan 3.4.2023. Lainmuutoksilla EU:n tekijänoikeusdirektiivin ja verkkolähetysdirektiivin säännökset sisällytetään Suomen lainsäädäntöön. Direktiivien toimeenpano on merkittävin tekijänoikeuslainsäädännön uudistus 20 vuoteen.  Eduskunnan valiokunnat kuulivat…

https://asianajajaliitto.fi/2023/03/tekijanoikeuslaki-muuttuu-3-4-2023-alkaen/
27.2.2023 Oikeusuutiset

Musiikkituottajien vaatimus saada tekijänoikeuksia loukkaavien verkkosivustojen rekisteröinnista vastanneiden tunnistamistiedot hylättiin selvästi perusteettomana

MAO: Sony Music Entertainment Finland Oy, Universal Music Oy ja Warner Music Finland Oy > Sarek Oy tekijänoikeus – selvästi perusteeton vaatimus Sony Music Entertainment Finland Oy, Universal Music Oy ja Warner Music Finland Oy (jäljempänä myös hakijat) ovat markkinaoikeuteen toimittamassaan hakemuksessa pyytäneet, että markkinaoikeus määrää tekijänoikeuksia loukkaavien verkkosivustojen mp3juices.cc,…

https://asianajajaliitto.fi/2023/02/musiikkituottajien-vaatimus-saada-tekijanoikeuksia-loukkaavien-verkkosivustojen-rekisteroinnista-vastanneiden-tunnistamistiedot-hylattiin-selvasti-perusteettomana/
15.2.2023 Oikeusuutiset

Rikkomispäätökset: Suomelle tekijänoikeussääntöjä koskeva kanne EU-tuomioistuimessa ja kehotus noudattaa lasten seksuaalista hyväksikäyttöä koskevaa direktiiviä

Euroopan komissio on tänään julkaissut rikkomusmenettelyjä koskevan helmikuun koosteen, joka sisältää komission oikeudelliset toimenpiteet niitä EU:n jäsenvaltioita vastaan, jotka eivät ole noudattaneet EU:n lainsäädännön mukaisia velvoitteitaan. Komissio nostaa EU-tuomioistuimessa Suomea vastaan kanteen, koska Suomi ei ole saattanut EU:n tekijänoikeussääntöjä kaikilta osin osaksi kansallista lainsäädäntöään, ja kehottaa Suomea noudattamaan lasten seksuaalista…

https://asianajajaliitto.fi/2023/02/rikkomispaatokset-suomelle-tekijanoikeussaantoja-koskeva-kanne-eu-tuomioistuimessa-ja-kehotus-noudattaa-lasten-seksuaalista-hyvaksikayttoa-koskevaa-direktiivia/
15.2.2023 Oikeusuutiset

Markkinaoikeus katsoi Helsingin Sanomien loukanneen Kimi Räikkösen oikeutta valokuvaan – määräsi kuvan poistettavaksi ja hyvitystä maksettavaksi

MAO: A > Sanoma Media Finland Oy tekijänoikeus – teos – lehdistön lainausoikeus – päiväntapahtuma – sitaatti – uhkasakko – hyvitys A on suomalainen autourheilija ja Formula 1 (F1) sarjan maailmanmestari. Hän on sekä Suomessa että ulkomailla erittäin tunnettu ja suosittu urheilija sekä kiinnostava persoona. Hänet tunnetaan julkisuudessa varsin vakavamielisenä…

https://asianajajaliitto.fi/2023/02/markkinaoikeus-katsoi-helsingin-sanomien-loukanneen-kimi-raikkosen-oikeutta-valokuvaan-maarasi-kuvan-poistettavaksi-ja-hyvitysta-maksettavaksi/
5.7.2022 Oikeusuutiset

Teoksen jakaminen BitTorrent parvessa osoittaa lähtökohtaisesti aineiston saataville saattamisen olleen laajaa vaikka yksittäisen käyttäjän merkitys on voinut olla vähäinen

KKO:2022:47 Tekijänoikeus – Yksityisyyden suoja Yhtiö vaati teleyrityksen velvoittamista luovuttamaan sille yhteystiedot 34 teleliittymästä, joista oli yhtiön mukaan tekijän oikeuksien suojan kannalta merkittävässä määrin saatettu yleisön saataviin yhtiön tekijänoikeudella suojattua aineistoa ilman yhtiön suostumusta. Markkinaoikeus määräsi teleyrityksen luovuttamaan yhteystiedot viidestä teleliittymästä hyläten hakemuksen muilta osin. Kysymys siitä, oliko tekijänoikeudella suojattua…

https://asianajajaliitto.fi/2022/07/teoksen-jakaminen-bittorrent-parvessa-osoittaa-lahtokohtaisesti-aineiston-saataville-saattamisen-olleen-laajaa-vaikka-yksittaisen-kayttajan-merkitys-on-voinut-olla-vahainen/
27.6.2022 Oikeusuutiset

KKO äänesti onko Teoston palautettava kohtuullisen tekijänoikeuskorvauksen ylittävä määrä

KKO:2022:44 Tekijänoikeus – Perusteettoman edun palautus Säveltäjäin tekijänoikeustoimisto Teosto ry oli toimittanut televisioyhtiölle tekijänoikeudella suojattujen teosten käyttämiseen perustuvia korvauksia koskevat laskut, jotka televisioyhtiö oli pääosin maksanut. Markkinaoikeus vahvisti televisioyhtiön kanteen perusteella tekijänoikeuskorvauksille tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista annetun lain 35 §:n 2 momentin mukaisen kohtuullisen määrän, joka oli televisioyhtiön maksamaa määrää pienempi. Korkeimman…

https://asianajajaliitto.fi/2022/06/kko-aanesti-onko-teoston-palautettava-kohtuullisen-tekijanoikeuskorvauksen-ylittava-maara/