Musiikkituottajien vaatimus saada tekijänoikeuksia loukkaavien verkkosivustojen rekisteröinnista vastanneiden tunnistamistiedot hylättiin selvästi perusteettomana

27.2.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

MAO: Sony Music Entertainment Finland Oy, Universal Music Oy ja Warner Music Finland Oy > Sarek Oy
tekijänoikeus – selvästi perusteeton vaatimus

Sony Music Entertainment Finland Oy, Universal Music Oy ja Warner Music Finland Oy (jäljempänä myös hakijat) ovat markkinaoikeuteen toimittamassaan hakemuksessa pyytäneet, että markkinaoikeus määrää tekijänoikeuksia loukkaavien verkkosivustojen mp3juices.cc, ytmp3.cc, onlyfiles.io ja leaked.cx verkkotunnusten rekisteröijän Sarek Oy:n antamaan hakijoille kaikki yhteystiedot, jotka mahdollistavat kyseiset verkkotunnukset rekisteröineen tahon tai tahojen tunnistamisen ja tavoittamisen joko verkkotunnusten rekisteröinnin, sen uudistamisen tai näitä myöhemmältä ajankohdalta.

Hakijat ovat havainneet, että edellä todetut internetsivustot mp3juices.cc, ytmp3.cc, onlyfiles.io ja leaked.cx saattavat merkittävissä määrin yleisön saataviin ilman lupaa teoksia, joiden tekijänoikeuslain mukaiset oikeudet kuuluvat hakijoille.

– – –

Markkinaoikeuden arviointi

Hakijat ovat vaatineet määräystä saada verkkotunnusten haltijoiden yhteystietoja tekijänoikeuslain 60 a §:n nojalla. Hakijoiden mukaan Sarek Oy olisi verkkotunnusten rekisteröijänä tekijänoikeuslain 60 a §:ssä tarkoitettu välittäjä, joka voitaisiin velvoittaa luovuttamaan sen rekisteröimien verkkosivustojen haltijoiden yhteystietoja.

Edellä todetuin tavoin tekijänoikeuslain 60 a §:n esitöiden mukaan määräys kohdistuisi ”verkkoyhteyksiä tarjoavaan palvelun tarjoajaan, eli välittäjään” (HE 181/2014 vp s. 52) ja määräyksen kohteena olisivat tietoliikennealalla toimivat teleoperaattorit (LaVL 5/2005 vp s. 8). Markkinaoikeus toteaa, että esitöiden perusteella määräystä ei siten ole ajateltu kohdistettavan verkkotunnusvälittäjiin, vaikkakaan säännöksen sanamuoto ei tällaista soveltamista suoraan sinänsä estä.

Hakemus on koskenut verkkotunnusvälittäjän asiakasrekisterissä olevia verkkotunnuksia rekisteröineiden tahojen yhteystietoja. Markkinaoikeus toteaa, että kyseiset verkkotunnuksiin liittyvät tiedot eivät ole tekijänoikeuslain 60 a §:ssä tarkoitettuja teleliittymien yhteystietoja. Hakemuksen kohteena olevat tiedot eivät siten ole sellaisia, jotka olisivat tekijänoikeuslain 60 a §:n perusteella hakijoille annettavissa.

Hakijat ovat perustelleet vaatimustaan myös täytäntöönpanodirektiivin 8 artiklalla. Markkinaoikeus toteaa, että tätä direktiiviä täytäntöön pantaessa (HE 26/2006 vp) tekijänoikeuslain 60 a §:ää ei muutettu. Direktiivin 8 artiklaa ei voida soveltaa suoraan, eikä tekijänoikeuslain 60 a §:ssä nimenomaisesti säädettyä soveltamisalaa voida laajentaa esitetyllä tavalla direktiivin 8 artiklan tulkinnalla.

Tekijänoikeuslain 60 a §:n nojalla hakijoille ei voi siten määrätä annettavaksi pyydettyjä verkkotunnuksiin liittyviä yhteystietoja.

Oikeudenkäymiskaaren 8 luvun 13 §:n mukaan hakemusasian käsittelystä on muutoin soveltuvin osin voimassa, mitä riita-asian käsittelystä säädetään. Oikeudenkäymiskaaren 5 luvun 6 §:n 2 momentin mukaan tuomioistuimen on haastetta antamatta heti hylättävä kanne tuomiolla, jos kantajan vaatimus on selvästi perusteeton.

Viimeksi mainitun säännöksen mukaisesta tilanteesta on lain esitöiden mukaan (HE 15/1990 vp s. 54) kysymys muun ohella silloin, kun vaatimus ei perustu lakiin tai ilmoitetusta perusteesta ei voi seurata pyydettyä seuraamusta.

Esitetty yhteystietojen luovuttamista koskeva vaatimus, joka sen tueksi esitetyt perusteet huomioon ottaen ei tekijänoikeuslain 60 a §:n mukaan voi johtaa vaatimuksen hyväksymiseen, on oikeudenkäymiskaaren 5 luvun 6 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla selvästi perusteeton. Hakemus on siten hylättävä.

MAO:77/​2023

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments