Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
23.5.2023 Oikeusuutiset

HaO: Tieto asianajajan asiakkaasta ja toimeksiannosta ovat vain tapaohjeiden perusteella vaitiolovelvollisuuden piirissä – kyse ei lailla salaiseksi määrätystä tiedosta

Poh­jois-Suo­men HAO: Asiakirjajulkisuus – Valvontalautakunta – Asianajosalaisuus – Vaitiolovelvollisuus Suomen Asianajajaliiton yhteydessä toimiva valvontalautakunta oli päättänyt toimittaa erääseen asianajajaan kohdistuneeseen valvonta-asiaan liittyvät asiakirjat tietoja pyytäneelle A:lle osittain salattuina siten, että asianajajista annetun lain (asianajajalaki) mukaiset asianajosalaisuuden piiriin kuuluvaksi katsotut tiedot ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (julkisuuslaki) perusteella liikesalaisuutta koskevat…

https://asianajajaliitto.fi/2023/05/hao-tieto-asianajajan-asiakkaasta-ja-toimeksiannosta-ovat-vain-tapaohjeiden-perusteella-vaitiolovelvollisuuden-piirissa-kyse-ei-lailla-salaiseksi-maaratysta-tiedosta/
27.2.2023 Oikeusuutiset

Musiikkituottajien vaatimus saada tekijänoikeuksia loukkaavien verkkosivustojen rekisteröinnista vastanneiden tunnistamistiedot hylättiin selvästi perusteettomana

MAO: Sony Music Entertainment Finland Oy, Universal Music Oy ja Warner Music Finland Oy > Sarek Oy tekijänoikeus – selvästi perusteeton vaatimus Sony Music Entertainment Finland Oy, Universal Music Oy ja Warner Music Finland Oy (jäljempänä myös hakijat) ovat markkinaoikeuteen toimittamassaan hakemuksessa pyytäneet, että markkinaoikeus määrää tekijänoikeuksia loukkaavien verkkosivustojen mp3juices.cc,…

https://asianajajaliitto.fi/2023/02/musiikkituottajien-vaatimus-saada-tekijanoikeuksia-loukkaavien-verkkosivustojen-rekisteroinnista-vastanneiden-tunnistamistiedot-hylattiin-selvasti-perusteettomana/
5.7.2022 Oikeusuutiset

Teoksen jakaminen BitTorrent parvessa osoittaa lähtökohtaisesti aineiston saataville saattamisen olleen laajaa vaikka yksittäisen käyttäjän merkitys on voinut olla vähäinen

KKO:2022:47 Tekijänoikeus – Yksityisyyden suoja Yhtiö vaati teleyrityksen velvoittamista luovuttamaan sille yhteystiedot 34 teleliittymästä, joista oli yhtiön mukaan tekijän oikeuksien suojan kannalta merkittävässä määrin saatettu yleisön saataviin yhtiön tekijänoikeudella suojattua aineistoa ilman yhtiön suostumusta. Markkinaoikeus määräsi teleyrityksen luovuttamaan yhteystiedot viidestä teleliittymästä hyläten hakemuksen muilta osin. Kysymys siitä, oliko tekijänoikeudella suojattua…

https://asianajajaliitto.fi/2022/07/teoksen-jakaminen-bittorrent-parvessa-osoittaa-lahtokohtaisesti-aineiston-saataville-saattamisen-olleen-laajaa-vaikka-yksittaisen-kayttajan-merkitys-on-voinut-olla-vahainen/
22.6.2022 Tiedotteet

Asianajajaliiton toimisto on suljettu heinäkuun ajan

Asianajajaliiton toimisto ja asiakaspalvelu ovat suljettuja heinäkuun ajan. Palvelemme jälleen 1.8. alkaen. Löydät yhteystietomme verkkosivuiltamme. Myös valvontalautakunnan toimisto ja kanteluneuvonta ovat kiinni 1.–31.7.2022. Toimiston ollessa suljettu valvontalautakunnan tavoittaa ainoastaan sähköpostitse, mutta myös puhelimitse jälleen 1.8.2022 alkaen. Katso valvontalautakunnan yhteystiedot tästä. Oikein hyvää juhannusta ja rentouttavaa kesää!

https://asianajajaliitto.fi/2022/06/asianajajaliiton-toimisto-on-suljettu-heinakuun-ajan/
8.12.2021 Oikeusuutiset

Helsingin hallinto-oikeus, markkinaoikeus ja työtuomioistuin muuttavat väistötiloihin

Hel­sin­gin hal­lin­to-oi­keu­den, mark­ki­na­oi­keu­den ja työ­tuo­miois­tui­men osoi­te muut­tuu 27.12.2021 al­kaen. Uusi osoi­te on Sör­näis­ten­ka­tu 1, 00580 Hel­sin­ki. Tuo­miois­tui­met toi­mi­vat väis­tö­ti­lois­sa ar­viol­ta noin puo­len­tois­ta vuo­den ajan, kun Pa­si­las­sa si­jait­se­va Tuo­miois­tui­met-talo pe­rus­kor­ja­taan. Tuomioistuimien muut yhteystiedot säilyvät ennallaan. Muutto ei myöskään vaikuta tuomioistuimien kirjaamojen tai asiakaspalvelujen aukioloaikoihin. Viranomaisia, joiden päätöksiin haetaan muutosta valittamalla Helsingin…

https://asianajajaliitto.fi/2021/12/helsingin-hallinto-oikeus-markkinaoikeus-ja-tyotuomioistuin-muuttavat-vaistotiloihin/
6.10.2021 Oikeusuutiset

KKO kielsi arkaluontoisten asiakastietojen käytön Vastaamoon kohdistuneen tietomurron tutkinnan yhteydessä

KKO:2021:72 Pakkokeino – Etsintä – Laite-etsintä – Takavarikko – Sinetöidyn aineiston tutkiminen ja hyödyntäminen – Todistelu – Hyödyntämiskielto – Lääkärin salassapitovelvollisuus Mielenterveyspalveluita tarjoavan A Oy:n tuotantopalvelimeen kohdistettiin epäillyn tietomurron perusteella erityinen laite-etsintä, jonka yhteydessä A Oy:n asiakastietokannasta eroteltiin teknisesti siihen sisältyvien henkilöiden nimet, henkilötunnukset ja yhteystiedot. Etsintävaltuutetun vastustettua tietojen takavarikoimista…

https://asianajajaliitto.fi/2021/10/kko-kielsi-arkaluontoisten-asiakastietojen-kayton-vastaamoon-kohdistuneen-tietomurron-tutkinnan-yhteydessa/
21.6.2021 Oikeusuutiset

Suomen Prosessioikeusyhdistys ry rekisteröity ja ottaa uusia jäseniä

Suomen Prosessioikeusyhdistys ry on 9.9.2020 merkitty yhdistysrekisteriin (y-tunnus 3144249-3). Rekisteröinnin myötä yhdistykseen on mahdollista liittyä jäseneksi. Yhdistykselle sen perustamiskirjassa vahvistettujen sääntöjen mukaan yhdistyksen jäsenenä voi olla henkilö, joka on ammatissaan tai opinnoissaan perehtynyt prosessioikeuteen. Lisäksi yhdistyksen kannattajajäsenenä voi olla oikeushenkilö. Jäsenen ja kannattajajäsenen hyväksyy sääntöjen mukaan yhdistyksen hallitus. Yhdistyksen jäsenmaksun…

https://asianajajaliitto.fi/2021/06/suomen-prosessioikeusyhdistys-ry-rekisteroity-ja-ottaa-uusia-jasenia/
9.6.2021 Lausunnot

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle kaupparekisterilain ja yritys- ja yhteisötietolain 2 ja 4 §:n muuttamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriölle Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle kaupparekisterilain ja yritys- ja yhteisötietolain 2 ja 4 §:n muuttamisesta (VN/12702/2021) Luonnoksessa hallituksen esitykseksi ehdotetaan muutettavaksi kaupparekisterilakia (129/1979) sekä yritys- ja yhteisötietolakia (244/2001) digitaalisten välineiden ja prosessien käytöstä yhtiöoikeuden alalla annetun direktiivin (EU) 2019/1151 ja rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun ja terrorismin rahoitukseen annetun…

https://asianajajaliitto.fi/2021/06/55789/
1.12.2020

Asianajajaliitto.fi-sivuston saavutettavuusseloste

Asianajajaliitto.fi-sivuston saavutettavuusseloste Tämä on Suomen Asianajajaliiton saavutettavuusseloste, joka koskee sivustoa asianajajaliitto.fi. Palvelua koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, jossa edellytetään, että julkista hallintotehtävää hoitavien toimijoiden verkkopalvelujen on oltava saavutettavia. Verkkosivuston saavutettavuuden tila Tämä verkkosivusto täyttää AAA-saavutettavuustason. Digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annettu laki (306/2019) edellyttää verkkosivustolta vähintään AA-saavutettavuustason täyttymistä.  Ei-saavutettava sisältö Seuraava sisältö…

https://asianajajaliitto.fi/saavutettavuusseloste/
27.3.2020 Oikeusuutiset

Markkinaoikeus jätti tutkimatta tekijänoikeudenhaltijan valtuuttaman tahon omissa nimissään esittämän vaatimuksen

MAO: Copyright Management Services Ltd > DNA Oyj tekijänoikeus – teleliittymän haltijan yhteystietojen saaminen – asiavaltuus … Tekijänoikeuslain 60 a §:n 1 momentin mukaan tekijällä tai hänen edustajallaan on oikeus tuomioistuimen määräyksellä salassapitosäännösten estämättä yksittäistapauksessa saada lähettimen, palvelimen tai muun sellaisen laitteen ylläpitäjältä taikka muulta välittäjänä toimivalta palvelun tarjoajalta yhteystiedot…

https://asianajajaliitto.fi/2020/03/markkinaoikeus-jatti-tutkimatta-tekijanoikeudenhaltijan-valtuuttaman-tahon-omissa-nimissaan-esittaman-vaatimuksen/