Generic filters
Exact matches only
23.5.2024 Tiedotteet

Hallinto-oikeus kumosi päätöksen rikemaksun määräämisestä asianajotoimiston toimitusjohtajalle

Etelä-Suomen aluehallintovirasto päätti 29.5.2023 rikemaksun määräämisestä Eversheds Asianajotoimisto Oy:n toimitusjohtaja Jari Salmiselle rahanpesulain edellyttämien toimenpiteiden laiminlyönnistä. Salminen valitti päätöksestä hallinto-oikeuteen. Helsingin hallinto-oikeus kumosi Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksen 21.5.2024 antamallaan ratkaisulla ja poisti Salmiselle määrätyn rikemaksun. Asianajajaliiton hallitus oli esittänyt Etelä-Suomen aluehallintovirastolle rikemaksun määräämistä, sillä Asianajajaliiton tekemässä tarkastuksessa oli ilmennyt, että asianajotoimisto…

https://asianajajaliitto.fi/2024/05/hallinto-oikeus-kumosi-paatoksen-rikemaksun-maaraamisesta-asianajotoimiston-toimitusjohtajalle/
12.4.2024 Lausunnot

Lausunto peruspankkipalveluja ja luottolaitoslainsäädäntöä koskevasta arviomuistiosta

Valtiovarainministeriölle   Dnro L2024-11   Lausuntopyyntönne: VN/4219/2023, 1.3.2024 LAUSUNTO PERUSPANKKIPALVELUJA JA LUOTTOLAITOSLAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVASTA ARVIOMUISTIOSTA   Valtiovarainministeriö on pyytänyt Suomen Asianajajaliitolta (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) lausuntoa peruspankkipalveluja ja luottolaitoslainsäädäntöä koskevasta arviomuistiosta VM 2024:14 (”Arviomuistio”) (VN/4219/2023). Asianajajaliitto on hankkeen aiemmassa vaiheessa 25.5.2023 antanut lausuntonsa lainsäädännön muutostarpeista.    Arviomuistiota koskevat lausuntokysymykset kattavat pitkälti samoja teemoja…

https://asianajajaliitto.fi/2024/04/lausunto-peruspankkipalveluja-ja-luottolaitoslainsaadantoa-koskevasta-arviomuistiosta/
8.2.2022

Suomen Asianajajaliiton valvojakohtainen riskiarvio – julkinen yhteenveto

Suomen Asianajajaliiton valvojakohtainen riskiarvio – julkinen yhteenveto Rahanpesun ja terrorismin estämisestä annetun lain 2 luvun 2 §:n mukaan Suomen Asianajajaliiton on laadittava riskiarvio sen valvonnan piiriin kuuluvien ilmoitusvelvollisten rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskeistä (valvojakohtainen riskiarvio) sekä julkistettava tämän riskiarvion yhteenveto. Alla on esitetty edellä mainittu valvojakohtaisen riskiarvion julkinen yhteenveto. Perustuu…

https://asianajajaliitto.fi/riskiarvio/
12.1.2021 Oikeusuutiset

KHO:lta kaksi ratkaisua PKK-järjestön jäsenten toiminnan muodostamasta esteestä saada turvapaikka

KHO:2021:6 Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Poissulkemislauseke – Terroristijärjestö – PKK – Henkilökohtainen vastuunalaisuus … poikkeussäännöksenä poissulkemislauseketta on tulkittava suppeasti. Pelkkä epäily tai spekulaatio ei riitä näyttökynnyksen ylittymiseen, vaan viranomaisen tulee näyttää, että asiassa on perusteltua tai vakavaa syytä epäillä henkilön tehneen poissulkemislausekkeessa tarkoitetun teon. — A:n asema ja tehtävät…

https://asianajajaliitto.fi/2021/01/kholta-kaksi-ratkaisua-pkk-jarjeston-jasenten-toiminnan-muodostamasta-esteesta-saada-turvapaikka/
18.8.2020 Oikeusuutiset

YK:n Libanon-erityistuomioistuin tuomitsi yhden syylliseksi pommi-iskuun, joka surmasi mm. Libanonin pääministerin v. 2005

Today, 18 August 2020, the Trial Chamber of the Special Tribunal for Lebanon pronounced its Judgment in the Ayyash et al. case (STL-11-01). The Trial Chamber found, unanimously, the Accused, Salim Jamil Ayyash guilty beyond reasonable doubt as a co-perpetrator of: conspiracy aimed at committing a terrorist act; committing a…

https://asianajajaliitto.fi/2020/08/ykn-libanon-erityistuomioistuin-tuomitsi-yhden-syylliseksi-pommi-iskusta-joka-surmasi-mm-libanonin-paaministerin-v-2005/
25.1.2018 Oikeusuutiset

Siviilitiedustelulakiesitys eduskunnalle

Lakiesityksessä ehdotetaan uuden siviilitiedustelua koskevan luvun lisäämistä poliisilakiin sekä uutta lakia tietoliikennetiedustelusta siviilitiedustelussa Suomeen esitetään tiedustelulainsäädäntöä, jonka tavoitteena on parantaa suomalaisen yhteiskunnan mahdollisuuksia suojautua kansalliseen turvallisuuteen kohdistuvilta vakavilta uhkilta. Tällaisia uhkia ovat esimerkiksi terrorismi, vieraiden valtioiden Suomeen kohdistama vakoilu tai elintärkeän infrastruktuurin lamauttaminen. Suojelupoliisin (Supo) tiedonhankinnan painopiste siirtyisi nykyistä varhaisempaan…

https://asianajajaliitto.fi/2018/01/siviilitiedustelulakiesitys-eduskunnalle/
8.11.2017 Oikeusuutiset

Työryhmä ehdottaa laajennuksia terrorismirikoksia koskevaan rangaistussääntelyyn

Tarkoituksena on tehostaa terrorismirikosten torjuntaa laajentamalla rangaistavan käyttäytymisen alaa. Oikeusministeri Antti Häkkänen vastaanotti tänään terrorismirikossääntelyä arvioineen työryhmän mietinnön. – Terrorismi haastaa erityisesti avoimet demokraattiset yhteiskunnat. Terrorismin torjunnassa on samaan aikaan puolustettava turvallisuutta ja avoimen yhteiskunnan kansalaisten perusoikeuksia. Terrorismin torjunta vaatii yhä enemmän kansainvälistä yhteistyötä ja laaja-alaista keinovalikoimaa. Terrorismirikossääntely on tärkeä…

https://asianajajaliitto.fi/2017/11/tyoryhma-ehdottaa-laajennuksia-terrorismirikoksia-koskevaan-rangaistussaantelyyn/
29.9.2017 Oikeusuutiset

Suomen pysyvä edustusto Euroopan unionissa: Muuttuva turvallisuus Euroopan unionissa

Turvallisuudessa ensisijainen vastuu on kansallisilla viranomaisilla. EU voi kuitenkin antaa merkittävää tukea parantamalla tiedonvaihtoa uhkista, tehostamalla yhteistyötä ja kaventamalla terrorismin elintilaa EU:n turvallisuusunionin alueella on tehty useita toimenpiteitä ja lainsäädäntöehdotuksia, joilla pyritään vaikeuttamaan terrori-iskujen toteuttamista. Schengen-alueelle saapuville matkustajille tehtäviä turvatarkastuksia on tehostettu ja jo keväällä 2016 tulivat voimaan uudet lentomatkustajien…

https://asianajajaliitto.fi/2017/09/suomen-pysyva-edustusto-euroopan-unionissa-muuttuva-turvallisuus-euroopan-unionissa/
19.4.2017 Oikeusuutiset

Tiedustelumietinnöt luovutettiin ministereille

Suomeen esitetään tiedustelulainsäädäntöä, jonka tavoitteena on parantaa suomalaisen yhteiskunnan mahdollisuuksia suojautua kansalliseen turvallisuuteen kohdistuvilta vakavilta uhkilta. Lainsäädännön tavoitteena on mahdollistaa tehokas tiedonsaanti kyseisistä uhkista ja näin tukea valtion ylimmän johdon päätöksentekoa sekä varmistaa sen perustuminen oikeaan, ajantasaiseen ja luotettavaan tietoon. Uhkia ovat esimerkiksi terrorismi, vieraiden valtioiden Suomeen kohdistama vakoilu tai…

https://asianajajaliitto.fi/2017/04/tiedustelumietinnot-luovutettiin-ministereille/
29.4.2015 Oikeusuutiset

Euroopan komissio vahvistaa EU:n yhteistyötä terrorismin, järjestäytyneen rikollisuuden ja verkkorikollisuuden torjunnassa

Euroopan komissio on 28.4 hyväksynyt Euroopan turvallisuusagendan vuosiksi 2015–2020 Tarkoituksena on tukea jäsenvaltioiden yhteistyötä torjumalla turvallisuusuhkia ja tehostamalla yhteisiä toimia terrorismin, järjestäytyneen rikollisuuden ja verkkorikollisuuden torjumiseksi. Agendassa esitetään konkreettiset välineet ja toimenpiteet, joita käytetään tässä yhteisessä työssä turvallisuuden varmistamiseksi ja näiden kolmen kaikkein vakavimman uhan torjumiseksi. Äskettäin tehdyt eurooppalaisiin ja…

https://asianajajaliitto.fi/2015/04/euroopan-komissio-vahvistaa-eun-yhteistyota-terrorismin-jarjestaytyneen-rikollisuuden-ja-verkkorikollisuuden-torjunnassa/