Siviilitiedustelulakiesitys eduskunnalle

25.1.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Lakiesityksessä ehdotetaan uuden siviilitiedustelua koskevan luvun lisäämistä poliisilakiin sekä uutta lakia tietoliikennetiedustelusta siviilitiedustelussa

Suomeen esitetään
tiedustelulainsäädäntöä, jonka tavoitteena on parantaa suomalaisen
yhteiskunnan mahdollisuuksia suojautua kansalliseen turvallisuuteen
kohdistuvilta vakavilta uhkilta. Tällaisia uhkia ovat esimerkiksi
terrorismi, vieraiden valtioiden Suomeen kohdistama vakoilu tai
elintärkeän infrastruktuurin lamauttaminen. Suojelupoliisin (Supo)
tiedonhankinnan painopiste siirtyisi nykyistä varhaisempaan vaiheeseen
siten, että uhat voitaisiin havaita ja niihin reagoida nykyistä aiemmin.
Hallitus antoi siviilitiedustelua koskevan hallituksen esityksen
eduskunnalle 25.tammikuuta.

Samassa yhteydessä
eduskunnan käsiteltäväksi annettiin puolustusministeriössä ja
oikeusministeriössä valmistellut tiedustelulainsäädännön kokonaisuuteen
kuuluvat esitykset sotilastiedustelusta, tiedustelutoiminnan valvonnasta
sekä perustuslain muuttamisesta.

Tiedustelumenetelmät pohjautuisivat osin nykylainsäädäntöön ja olisivat osin uusia

Lakiesityksessä
ehdotetaan uuden siviilitiedustelua koskevan luvun lisäämistä
poliisilakiin sekä uutta lakia tietoliikennetiedustelusta
siviilitiedustelussa. Suojelupoliisille esitetään
tiedustelutoimivaltuuksia sekä Suomessa että ulkomailla.

Tiedustelumenetelmät
perustuisivat osin poliisilaissa jo nyt säädettyihin
tiedonhankintakeinoihin. Kokonaan uusia toimivaltuuksia olisivat
paikkatiedustelu, viestin jäljentäminen, viestin lähetyksen
pysäyttäminen jäljentämistä varten sekä tietoliikennetiedustelu.

Tiedustelumenetelmien
tarkoituksena olisi tuottaa välttämätöntä tietoa kansallista
turvallisuutta vakavasti uhkaavasta toiminnasta ylimmän valtiojohdon
päätöksenteon tueksi sekä kansallisen turvallisuuden suojaamiseksi.
Suomen turvallisuusympäristö muuttuu nopeasti, ja uudet uhat
edellyttävät uudenlaista valmiutta ja varautumista.

Tietoliikennetiedustelusta päättäisi tuomioistuin

Tietoliikennetiedustelulla
mahdollistetaan Suomen rajan viestintäverkossa ylittävään
tietoliikenteeseen kohdistuva tekninen tiedonhankinta sekä hankitun
tiedon käsittely. Tietoliikennetiedustelun erityistavoitteena olisi
parantaa Suomen kykyä suojautua vakavimpia tietoverkkouhkia vastaan.

Tietoliikennetiedustelusta
päättäisi tuomioistuin. Tuomioistuin päättäisi myös paikkatiedustelusta
silloin, kun se kohdistuu kotirauhan suojaamaan paikkaan tai paikkaan,
johon ei ole yleistä pääsyä. Ulkomaan tiedustelusta,
tiedustelumenetelmien käytöstä ulkomaan tiedustelussa sekä
kansainväliseen yhteistyöhön osallistumisesta päättäisi Suojelupoliisin
päällikkö. Uusien tiedustelutoimivaltuuksien käyttöä valvottaisiin
tarkasti.

Tiedustelumenetelmillä saatua tietoa
voitaisiin tietyin edellytyksin luovuttaa esitutkinta- tai muulle
toimivaltaiselle viranomaiselle. Luovuttamisen edellytykset
määriteltäisiin tiukoiksi.

Lakiehdotusten valmistelussa kansalaisen perusoikeuksien suojaan puuttuminen on pyritty rajaamaan mahdollisimman vähäiseksi.

Tiedote: Siviilitiedustelulaki parantaisi Suomen kansallista turvallisuutta

Lue lisää siviilitiedustelulain valmistelusta ja tutustu hallituksen esitykseen


Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments