Tiedustelumietinnöt luovutettiin ministereille

19.4.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Suomeen esitetään tiedustelulainsäädäntöä, jonka tavoitteena on parantaa suomalaisen yhteiskunnan mahdollisuuksia suojautua kansalliseen turvallisuuteen kohdistuvilta vakavilta uhkilta.

Lainsäädännön tavoitteena on
mahdollistaa tehokas tiedonsaanti kyseisistä uhkista ja näin tukea
valtion ylimmän johdon päätöksentekoa sekä varmistaa sen perustuminen
oikeaan, ajantasaiseen ja luotettavaan tietoon. Uhkia ovat esimerkiksi
terrorismi, vieraiden valtioiden Suomeen kohdistama vakoilu tai
elintärkeän infrastruktuurin lamauttaminen.

Suomen
turvallisuusympäristö muuttuu nopeasti. Uudet uhat edellyttävät
uudenlaista valmiutta ja varautumista. Sisäministeriön,
puolustusministeriön ja oikeusministeriön työryhmät luovuttivat tänään
mietintönsä sisäministeri Paula Risikolle, puolustusministeri Jussi Niinistölle ja oikeus- ja työministeri Jari Lindströmille.
Sisäministeriö on valmistellut siviilitiedusteluun liittyvän mietinnön.
Suojelupoliisille esitetään uusia toimivaltuuksia, joiden avulla se
voisi havaita Suomea koskevat uhat entistä paremmin ja myös reagoida
niihin.

Kansalliseen turvallisuuteen kohdistuvat uhat tulevat
yleensä ulkomailta. Siksi ulkomailta saatavilla ja ulkomaita koskevilla
tiedoilla on uhkien ennalta estämisessä ja torjumisessa ratkaiseva
merkitys. Nykyisillä rikostorjuntatoimivaltuuksilla ei voida riittävän
varhaisessa vaiheessa havaita kansallisen turvallisuuden uhkia eikä
ryhtyä niiden edellyttämiin toimenpiteisiin. Suomi on lähes ainoita
länsimaisia demokratioita, jossa ei ole säädetty tiedustelusta.

Tiedustelutoimivaltuuksien avulla vakavat uhat havaitaan ajoissa

Sisäministeriön
mietinnössä ehdotetaan uuden siviilitiedustelua koskevan luvun
lisäämistä poliisilakiin sekä uutta lakia tietoliikennetiedustelusta
siviilitiedustelussa. Suojelupoliisille esitetään
tiedustelutoimivaltuuksia sekä Suomessa että ulkomailla. Toimivaltuudet
pohjautuisivat menetelmällisesti rikostorjunnassa käytettäviin
toimivaltuuksiin.

Yksi uusi toimivaltuus, jota supolle esitetään,
on tietoliikennetiedustelu. Sillä tarkoitetaan Suomen rajan
viestintäverkossa ylittävään tietoliikenteeseen kohdistuvaa,
tietoliikenteen automatisoituun erotteluun perustuvaa teknistä
tiedonhankintaa sekä hankitun tiedon käsittelyä.

Tietoliikennetiedustelun
käyttämisestä päättäisi tuomioistuin. Se kohdennettaisiin rajattuun
viestintäverkon osaan ja tietoa saisi hankkia ainoastaan tuomioistuimen
hyväksymiä yksityiskohtaisia hakukriteerejä käyttämällä.
Tietoliikennetiedustelun perusteena tulisi aina olla toiminta, joka
vakavasti uhkaa kansallista turvallisuutta. Tietoliikennetiedustelussa
tiedusteluviranomaiselle tulee myös sellaista tietoa, jolla ei ole
merkitystä kansallisen turvallisuuden kannalta. Tällaisessa tapauksessa
tieto hävitettäisiin.

Lakiehdotusten valmistelussa kansalaisen
perusoikeuksien suojaan puuttuminen on pyritty rajaamaan niin vähäiseksi
kuin mahdollista, ottaen huomioon tiedustelutoiminnan tehokkuudelle ja
tuloksellisuudelle asetettavat vaatimukset.

Suojelupoliisi ei olisi enää esitutkintaviranomainen

Suojelupoliisin
tiedustelullisten toimivaltuuksien lisääntymisen myötä sen esitutkinta-
ja pakkokeinotoimivaltuudet poistettaisiin oikeudenmukaisen
oikeudenkäynnin turvaamiseksi. Suojelupoliisi voisi silti osallistua
esitutkintaviranomaisen suorittamaan esitutkintaan
asiantuntijaviranomaisen ominaisuudessa.

Tiedustelullisten
toimivaltuuksien myötä suojelupoliisiin kohdistettavan
laillisuusvalvonnan merkitys korostuu. Suojelupoliisin sisäistä ja
ulkoista laillisuusvalvontaa tullaan tehostamaan. Oikeusministeriö on
valmistellut tiedustelutoiminnan valvontaa koskevan mietinnön.

Sisäministeriön
työ on osa meneillään olevaa ja hallitusohjelmaan pohjaavaa
tiedustelulainsäädännön valmistelua. Hankkeeseen liittyvien mietintöjen
nyt valmistuttua käynnistyy lausuntokierros. Tavoitteena on saada
esitykset eduskunnan käsiteltäviksi tulevalla syysistuntokaudella.

Siviilitiedustelulainsäädännön valmistelu

Tiedustelulainsäädäntö – kysymyksiä ja vastauksia

Siviilitiedustelulainsäädäntö. Työryhmän mietintö
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-324-129-9

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments